Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 8 december 2021

Sändningen börjar om
 • Mötets öppnande
 • 1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan
 • 2. Upprop
 • 3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering
 • 4. Förtjänstgåvor till förtroendevalda politiker 2021
 • 5. Investeringsbeslut byggnation Maglehill
 • 6. Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Ekeröd 6:11, Höörs kommun
 • 7. Upphävande av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Tjörnarps VV, Höörs kommun
 • 8. Taxa enligt miljöbalken m.m.
 • 9. Motion: "Att ladda elbil ska inte subventioneras av skattekollektivet" - Anna Jung (MED)
 • 10. Återrapportering av motion: "Ökat antal utbildade undersköterskor i Höörs omsorg" - Camilla Källström
 • 11. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022
 • 12. Anmälningar till kommunfullmäktige 2021
 • 13. Övrigt
 • 14. Mötets avslutande

Mötets start: 8/12, kl. 19:00
Mötets plats: Älvkullen

Mötets kallelse finns här (öppnas i ny flik).

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.