Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 8 december 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Sven Rundkvist (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Erik Mårtensson (KD)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Förtjänstgåvor till förtroendevalda politiker 2021

5. Investeringsbeslut byggnation Maglehill

6. Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Ekeröd 6:11, Höörs kommun

7. Upphävande av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Tjörnarps VV, Höörs kommun

8. Taxa enligt miljöbalken m.m.

9. Motion: "Att ladda elbil ska inte subventioneras av skattekollektivet" - Anna Jung (MED)

11. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

12. Anmälningar till kommunfullmäktige 2021

13. Övrigt

14. Mötets avslutande

Mötets start: 8/12, kl. 19:00
Mötets plats: Älvkullen

Mötets kallelse finns här (öppnas i ny flik).

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.