Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 19 juni 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Höörs scoutkår

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Linda Andersson. ekonomichef. Höörs Kommun

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Ramberg (L)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Jessica Homonnay (S)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Jessica Homonnay (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Bengt Johansson (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Bengt Johansson (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Bengt Johansson (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

Sammanfattning av ärendet

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare görs enligt lista. 

3. Val av justerande och bestämmande av tid för protokollets justering

4. Höörsambassadör 2023

5. Ekonomisk månadsuppföljning 2024

6. Budget 2025, Verksamhetsplan 2026- 2027 samt investeringar och exploateringar - samtliga nämnder

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa skattesatsen för 2025 till 21,75 skattekronor.
2. Anta förvaltningsledningens förslag till budget 2025, verksamhetsplan 2026 - 2027 antas.
3. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader, bostadsanpassning samt badet får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.
4. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.
5. Internräntan fastställs till 2,5 %.
6. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader fördelas av förvaltningsledningen efter särskild prövning
7. Kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att omsätta lån och nyupplåna inom en totalt högsta låneram om 200 000 000 kr samt teckna derivat som säkerhet för upptagna lån.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.

Kommunstyrelsen har beslutat att budgeten för 2025 med VEP 2026 - 2027 ska behandlas av kommunfullmäktige i juni. Det betyder att budgeten beslutas tidigare än kommunallagen kräver. Ett tidigare beslut ger längre tid för att föreslagna åtgärder ska få större effekt i kommande års budget. Förvaltningsledningen presenterar ett underlag för budget 2025 med verksamhetsplan för 2026 – 2027 enligt föreslagen budgetprocess. Förvaltningsledningens budgetförslag utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR) budgetförutsättningar.

Skatteintäkter och generella statsbidrag är justerade efter kommunens befolkningsprognos. Skatteintäkterna är dessutom uppräknade med 650 kronor per kommuninvånare jämfört SKRs budgetförutsättningar. Höörs kommun har under flera år redovisat större skatteintäkter i bokslutet än budgeterat. En analys gjord för skatteintäkter från 2017 till 2023 visar ett snitt på större skatteintäkter med 650 kronor per kommuninvånare.

6.1 Budget 2025, VEP 2026- 2027 - Budgetdebatt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa skattesatsen för 2025 till 21,75 skattekronor.
2. Anta förvaltningsledningens förslag till budget 2025, verksamhetsplan 2026 - 2027 antas.
3. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader, bostadsanpassning samt badet får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.
4. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.
5. Internräntan fastställs till 2,5 %.
6. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader fördelas av förvaltningsledningen efter särskild prövning
7. Kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att omsätta lån och nyupplåna inom en totalt högsta låneram om 200 000 000 kr samt teckna derivat som säkerhet för upptagna lån.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.

Kommunstyrelsen har beslutat att budgeten för 2025 med VEP 2026 - 2027 ska behandlas av kommunfullmäktige i juni. Det betyder att budgeten beslutas tidigare än kommunallagen kräver. Ett tidigare beslut ger längre tid för att föreslagna åtgärder ska få större effekt i kommande års budget. Förvaltningsledningen presenterar ett underlag för budget 2025 med verksamhetsplan för 2026 – 2027 enligt föreslagen budgetprocess. Förvaltningsledningens budgetförslag utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR) budgetförutsättningar.

Skatteintäkter och generella statsbidrag är justerade efter kommunens befolkningsprognos. Skatteintäkterna är dessutom uppräknade med 650 kronor per kommuninvånare jämfört SKRs budgetförutsättningar. Höörs kommun har under flera år redovisat större skatteintäkter i bokslutet än budgeterat. En analys gjord för skatteintäkter från 2017 till 2023 visar ett snitt på större skatteintäkter med 650 kronor per kommuninvånare.

Paus

mörwr årweupptas ca kl 20.10

6.2 Budget 2025, VEP 2026- 2027 - Votering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa skattesatsen för 2025 till 21,75 skattekronor.
2. Anta förvaltningsledningens förslag till budget 2025, verksamhetsplan 2026 - 2027 antas.
3. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader, bostadsanpassning samt badet får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.
4. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.
5. Internräntan fastställs till 2,5 %.
6. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader fördelas av förvaltningsledningen efter särskild prövning
7. Kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att omsätta lån och nyupplåna inom en totalt högsta låneram om 200 000 000 kr samt teckna derivat som säkerhet för upptagna lån.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.

Kommunstyrelsen har beslutat att budgeten för 2025 med VEP 2026 - 2027 ska behandlas av kommunfullmäktige i juni. Det betyder att budgeten beslutas tidigare än kommunallagen kräver. Ett tidigare beslut ger längre tid för att föreslagna åtgärder ska få större effekt i kommande års budget. Förvaltningsledningen presenterar ett underlag för budget 2025 med verksamhetsplan för 2026 – 2027 enligt föreslagen budgetprocess. Förvaltningsledningens budgetförslag utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR) budgetförutsättningar.

Skatteintäkter och generella statsbidrag är justerade efter kommunens befolkningsprognos. Skatteintäkterna är dessutom uppräknade med 650 kronor per kommuninvånare jämfört SKRs budgetförutsättningar. Höörs kommun har under flera år redovisat större skatteintäkter i bokslutet än budgeterat. En analys gjord för skatteintäkter från 2017 till 2023 visar ett snitt på större skatteintäkter med 650 kronor per kommuninvånare.

6.3 Budget 2025, VEP 2026- 2027 - Budgetbeslut

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Fastställa skattesatsen för 2025 till 21,75 skattekronor.
2. Anta förvaltningsledningens förslag till budget 2025, verksamhetsplan 2026 - 2027 antas.
3. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader, bostadsanpassning samt badet får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.
4. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.
5. Internräntan fastställs till 2,5 %.
6. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader fördelas av förvaltningsledningen efter särskild prövning
7. Kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att omsätta lån och nyupplåna inom en totalt högsta låneram om 200 000 000 kr samt teckna derivat som säkerhet för upptagna lån.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.

Kommunstyrelsen har beslutat att budgeten för 2025 med VEP 2026 - 2027 ska behandlas av kommunfullmäktige i juni. Det betyder att budgeten beslutas tidigare än kommunallagen kräver. Ett tidigare beslut ger längre tid för att föreslagna åtgärder ska få större effekt i kommande års budget. Förvaltningsledningen presenterar ett underlag för budget 2025 med verksamhetsplan för 2026 – 2027 enligt föreslagen budgetprocess. Förvaltningsledningens budgetförslag utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR) budgetförutsättningar.

Skatteintäkter och generella statsbidrag är justerade efter kommunens befolkningsprognos. Skatteintäkterna är dessutom uppräknade med 650 kronor per kommuninvånare jämfört SKRs budgetförutsättningar. Höörs kommun har under flera år redovisat större skatteintäkter i bokslutet än budgeterat. En analys gjord för skatteintäkter från 2017 till 2023 visar ett snitt på större skatteintäkter med 650 kronor per kommuninvånare.

7. Borgensram Höörs Fastighets Bostads AB - HFB AB - 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: Borgen ingås såsom för egen skuld för Höörs Fastighets Bostads AB:s låneförpliktelser inklusive derivat upp till ett totalt högsta lånebelopp om 430 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens borgenspolicy ska en borgensram fastställas för de kommunala bolagen. Lämpligt är att göra detta i samband med att budgeten för kommunen beslutas. Den närmaste tiden görs inga större investeringar och bolaget har inget behov av en utökad låneskuld. Lånen beräknas kunna amorteras framöver.

Aktuell låneskuld uppgår till 422 000 000 kronor. Prognosen vid 2025-års utgång är 421 000 000 kronor. Höörs kommun går i borgen för HFB AB:s samtliga lån. 

8. Borgensram Höörs Fastighets Lokal AB - HFL AB - 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att Borgen ingås såsom för egen skuld för Höörs Fastighets Lokal AB:s låneförpliktelser inklusive derivat upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 020 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens borgenspolicy ska en borgensram fastställas för de kommunala bolagen. Lämpligt är att göra detta i samband med att budgeten för kommunen beslutas. Bolaget har gjort stora investeringar och ännu fler är på gång under de kommande åren. Låneskulden kommer därför att behöva utökas årligen.

Aktuell låneskuld uppgår till 916 000 000 kronor. Prognosen vid 2025-års utgång är 1 011 000 000 kronor. Höörs kommun går i borgen för HFL AB:s samtliga lån.

9. Årsredovisning för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2023 - Beviljande av ansvarsfrihet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att För verksamhetsåret 2023 bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen för AV Media Skåne, organisationsnummer 222000-0943.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen för AV Media Skåne har översänts till Höörs kommun. Redovisningen har granskats av revisorerna som tillstyrker ansvarsfrihet för ledamöterna. Höörs kommun var under 2023 representerad i direktionen genom Camilla Kampf (M). Enligt bestämmelserna i 5 kap. 24 § och 9 kap. 13 § kommunallagen (2017:725) ska i kommunalförbund med förbundsdirektion var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Förvaltningen föreslår att ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet.

10. Ekonomisk reglering vid Båstads kommuns utträde ur Kommunalförbundet AV Media Skåne

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den ekonomiska regleringen vid Båstads kommuns utträde ur Kommunalförbundet AV Media Skåne avslås.

Sammanfattning av ärendet

2022-11-24 begärde Båstads kommun utträde ur kommunalförbundet AV Media Skåne. Efter samråd mellan AV Media Skåne och Båstads kommun enades man om att Båstad lämnar förbundet 2024-06-30. I samband med att en kommun lämnar kommunalförbundet ska en ekonomisk reglering ske mellan kommunalförbundet och den utträdande kommunen i enlighet med förbundsordning. Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet. Båstads kommuns andel av kommunalförbundets tillgångar är 315 200 kronor.

Höörs kommun har lyft ärendet om att lämna kommunalförbundet AV Media Skåne och vid ett positivt beslut så skulle Höör kunna lämna 2025-12-31. Samma diskussion finns i andra kommuner och om fler kommuner väljer att utträda ur kommunalförbundet så finns en risk för att förbundet måste likvideras. I direktionsprotokollet från 2024-04-08 framgår att förbundet har gjort en analys kring en eventuell likvidation. Slutsatsen är att ”Med mycket stor sannolikhet så får de återstående medlemskommuner betala in pengar för att lösa förbundet ifrån eventuella återstående skulder.”

I ett läge där kommunalförbundets egen analys visar på ett underskott vid en likvidation vore det osolidariskt att godkänna Båstads kommuns ekonomiska reglering där de kan lämna kommunalförbundet med en del av det ekonomiska kapitalet samtidigt som kvarvarande medlemmar får täcka upp ett eventuellt underskott vid likvidation. Även vid ett positivt beslut om utträde ur kommunalförbundet av Höörs kommun kan vi behöva täcka upp ett eventuellt underskott om kommunalförbundet beslutar att träda i likvidation före Höörs kommun har lämnat.

Samtliga medlemskommuner behöver godkänna den ekonomiska regleringen vid Båstads kommuns utträde senast 2024-06-30, annars ska förbundet sättas i omedelbar likvidation enligt § 17 i förbundsordningen. Genom att Höörs kommun avslår den ekonomiska regleringen kommer förbundet gå i likvidation. Under likvidationen kommer direktionen fungera som likvidator och verksamheten får tillfälligt fortsätta tills likvidationen kan avslutas. Ekonomiska konsekvenser Genom att avslå Båstads kommuns ekonomiska reglering träder kommunalförbundet i likvidation.

En likvidation bedöms kunna avslutas till årsskiftet vilket innebär att Höörs kommun inte behöver betala någon medlemsavgift under 2025. Vid en likvidation finns en sannolikhet att kommunalförbundet har kvarvarande skulder som måste lösas, dessa bedöms vara lägre än 2025 års medlemsavgift vilket innebär att en likvidation medför en minskad kostnad för Höörs kommun. Exakt summa går först att beräkna i samband med att likvidationen av förbundet är klar. 

Paus

10. Ekonomisk reglering vid Båstads kommuns utträde ur Kommunalförbundet AV Media Skåne

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den ekonomiska regleringen vid Båstads kommuns utträde ur Kommunalförbundet AV Media Skåne avslås.

Sammanfattning av ärendet

2022-11-24 begärde Båstads kommun utträde ur kommunalförbundet AV Media Skåne. Efter samråd mellan AV Media Skåne och Båstads kommun enades man om att Båstad lämnar förbundet 2024-06-30. I samband med att en kommun lämnar kommunalförbundet ska en ekonomisk reglering ske mellan kommunalförbundet och den utträdande kommunen i enlighet med förbundsordning. Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid ingången av det år medlemmen utträder ur förbundet. Båstads kommuns andel av kommunalförbundets tillgångar är 315 200 kronor.

Höörs kommun har lyft ärendet om att lämna kommunalförbundet AV Media Skåne och vid ett positivt beslut så skulle Höör kunna lämna 2025-12-31. Samma diskussion finns i andra kommuner och om fler kommuner väljer att utträda ur kommunalförbundet så finns en risk för att förbundet måste likvideras. I direktionsprotokollet från 2024-04-08 framgår att förbundet har gjort en analys kring en eventuell likvidation. Slutsatsen är att ”Med mycket stor sannolikhet så får de återstående medlemskommuner betala in pengar för att lösa förbundet ifrån eventuella återstående skulder.”

I ett läge där kommunalförbundets egen analys visar på ett underskott vid en likvidation vore det osolidariskt att godkänna Båstads kommuns ekonomiska reglering där de kan lämna kommunalförbundet med en del av det ekonomiska kapitalet samtidigt som kvarvarande medlemmar får täcka upp ett eventuellt underskott vid likvidation. Även vid ett positivt beslut om utträde ur kommunalförbundet av Höörs kommun kan vi behöva täcka upp ett eventuellt underskott om kommunalförbundet beslutar att träda i likvidation före Höörs kommun har lämnat.

Samtliga medlemskommuner behöver godkänna den ekonomiska regleringen vid Båstads kommuns utträde senast 2024-06-30, annars ska förbundet sättas i omedelbar likvidation enligt § 17 i förbundsordningen. Genom att Höörs kommun avslår den ekonomiska regleringen kommer förbundet gå i likvidation. Under likvidationen kommer direktionen fungera som likvidator och verksamheten får tillfälligt fortsätta tills likvidationen kan avslutas. Ekonomiska konsekvenser Genom att avslå Båstads kommuns ekonomiska reglering träder kommunalförbundet i likvidation.

En likvidation bedöms kunna avslutas till årsskiftet vilket innebär att Höörs kommun inte behöver betala någon medlemsavgift under 2025. Vid en likvidation finns en sannolikhet att kommunalförbundet har kvarvarande skulder som måste lösas, dessa bedöms vara lägre än 2025 års medlemsavgift vilket innebär att en likvidation medför en minskad kostnad för Höörs kommun. Exakt summa går först att beräkna i samband med att likvidationen av förbundet är klar. 

11. Beslut om utträde ur Kommunalförbundet AV Media Skåne

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Höörs kommun träder ur kommunalförbundet AV MEDIA SKÅNE.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2024-02-13 § 31 ärendet avseende beslut om utträde ur kommunförbundet AV Media till barn- och utbildningsnämnden och nämnden för kultur, arbete och folkhälsa för yttrande. Bägge nämnderna har ställt sig positiva till ett utträde.

Normalt sett är valet av arbetsredskap som arbetsgivaren tillhandahåller medarbetarna en verkställighetsfråga. Anledningen att detta ärende är uppe för politiskt beslut är att arbetsredskapet i fråga (AV Media) tillhandahålls genom medlemskap i ett kommunalförbund. Både inträde i och utträde ur ett kommunalförbund är en fråga för kommunfullmäktige. Förvaltningen har säkerställt att det andra arbetsredskap som redan finns är tillfyllest. Medarbetarna kommer under uppsägningstiden att få erforderlig utbildning i användandet.

Besparingen innebär ca 549 000 kr per år med nuvarande taxa.

12. Taxa och riktlinjer för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Riktlinjer och taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar antas.
2. Taxorna börjar gälla 2024-07-01.
3. Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.
4. Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex (KPI) för oktober månad.

Sammanfattning av ärendet

En översyn/revidering av riktlinjer och taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar ska göras. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa fattade beslut 2024-05-07 § 27 om taxa för de objekt som sektorn för kultur, arbete och folkhälsa ansvarar för. Samhällsbyggnadssektorn har tagit fram förslag till reviderade taxor för övriga objekt.

De ekonomiska konsekvenserna av förslaget till reviderade taxor avseende samtliga objekt framgår av NKAF:s beslut 2024-05-07 § 27 Kommunfullmäktige har nu att ta ställning till det samlade taxeförslaget. 

Paus

12. Taxa och riktlinjer för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Riktlinjer och taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar antas.
2. Taxorna börjar gälla 2024-07-01.
3. Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.
4. Taxan räknas upp årligen enligt konsumentprisindex (KPI) för oktober månad.

Sammanfattning av ärendet

En översyn/revidering av riktlinjer och taxor för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar ska göras. Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa fattade beslut 2024-05-07 § 27 om taxa för de objekt som sektorn för kultur, arbete och folkhälsa ansvarar för. Samhällsbyggnadssektorn har tagit fram förslag till reviderade taxor för övriga objekt.

De ekonomiska konsekvenserna av förslaget till reviderade taxor avseende samtliga objekt framgår av NKAF:s beslut 2024-05-07 § 27 Kommunfullmäktige har nu att ta ställning till det samlade taxeförslaget. 

13. Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt, verksamhetsåret 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten som bedrivits av bolagen: Mellanskånes Renhållnings AB, IT kommuner i Skåne AB, Höörs Kommunhus AB, Höörs Fastighets Lokal AB samt Höörs Fastighets Bostad AB under föregående kalenderår är förenligt med det fastställda ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala aktiebolag (6 kap. 1 § kommunallagen [KL]). Utöver detta har kommunstyrelsen sedan den 1 januari 2013 en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen (6 kap. 9 § KL). Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. När kommunen lämnat över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten.

Fullmäktige ska också se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Fullmäktige ska även säkerställa att de övriga krav som anges i 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolagen.

Metod

För att pröva kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt gentemot respektive bolag så har ett granskningsprogram upprättats. Detta för att säkerställa en likvärdig prövning av uppsiktsplikten gentemot respektive bolag.

14. Styrdokument IT kommuner i Skåne AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Bolagsordning för IT kommuner i Skåne AB antas och översänds till IT kommuner i Skåne AB:s bolagsstämma för fastställande.
2. Ägardirektiv för IT kommuner i Skåne AB antas och översänds till IT kommuner i Skåne AB:s bolagsstämma för fastställande.
3. Aktieägaravtal för IT kommuner i Skåne AB antas och ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören.
4. Stämmoombudet instrueras att vid IT kommuner i Skåne AB bolagsstämma under augusti rösta i enlighet med fullmäktiges beslut

Sammanfattning av ärendet

Höör, Hörby, Östra Göinge, Osby, Bromölla och Sjöbo kommuner äger gemensamt IT kommuner i Skåne AB (Unikom). Kommunernas representanter har genom en arbetsgrupp tagit fram förslag till revideringar av styrdokumenten för bolaget. Genomgång har skett av bolagsordning, ägardirekt samt aktieägaravtal med syfte att stärka och tydliggöra bolagets uppdrag. Förslag till reviderade dokument bifogas. Beslut att godkänna de reviderade dokumenten fattas av respektive kommuns fullmäktige senast juni månads utgång.

Aktieägaravtalet gäller efter beslut i samtliga kommuners fullmäktige. Ägardirektiv och bolagsordning slås fast efter en extrastämma i bolaget under augusti månad, efter att samtliga kommuners fullmäktige antagit dokumenten.

Godkännande av ägarkommunerna

Föreslagna reviderade styrdokument för IT kommuner i Skåne AB ska godkännas av de sex kommunernas fullmäktige för att gälla. 

15. Motion: "Fritidsgård på Ringsjöskolan" - Jill Andersson (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motionären vill att Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att se till att berörda sektorer undersöker förutsättningarna för bildandet av fritidsgård på Ringsjöskolan och ger ekonomisektorn i uppdrag att göra en kostnadskalkyl för bildandet av fritidsgård på Ringsjöskolan samt ger Höörs kommuns HR-avdelning i uppdrag att göra en kravprofil på vilken utbildning personalen på fritidsgården bör besitta.

Motionen remitterades till kommundirektören, barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för kultur, arbete och folkhälsa för yttrande senast 2024-05-02 om de är positiva till att utredningen genomförs samt därvid även svara på vad utredningen uppskattas komma att kosta i tid och pengar att genomföra. Yttrandet från nämnden för kultur, arbete och folkhälsa ska även svara på vilka effekter en fritidsgård på Ringsjöskolan kan förväntas ha på besöksantalet och verksamheten på Älvkullen.

Nämnderna har beslutat anta kommundirektörens, sektorchefens (KAF) och utbildningschefens svar på remissen som sina egna. Författarna av remissvaret ställer sig negativa till att utredningen genomförs och anför följande: På skoltid ska eleverna vara i skolan och i undervisning. På skolan finns det tillgång till skolans elevhälsoteam samt skolsocialt team. Fyra kvällar i veckan 18:00-21:00 bedrivs fritidsgården Kulturgården på Älvkullen som är öppen för elever från årskurs 7 till 18 år.

Det finns flera fasta kulturaktiviteter men även öppen verksamhet, drop in. Där finns tillgängliga fritidsledare. Drop in-verksamheten är inte så stor att det finns underlag för ytterligare fritidsgårdsverksamhet i Höörs kommun. När Ringsjöskolan byggts om kommer det att finnas sociala ytor i det man kallar ”Navet”. Där kan man tänka sig att ett utökat skolsocialt team skulle kunna verka under skoltid. Den personalgruppen har den kompetens som motionären efterfrågar.

Ur ett likvärdighetsperspektiv måste denna satsning omfatta även Sätoftaskolans högstadium. Av remissvaret framgår vidare att utredningskostnaden - inklusive konsultstöd - uppskattas till 100 000 kronor och att sektorerna behöver avsätta 20 timmar var för utredningsarbete. Avslutningsvis görs bedömningen att det inte finns underlag för mer än en fritidsgård i Höörs kommun. Mot bakgrund av det som anförs i lämnat yttrande föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

Paus

mötet återupptas ca kl 21.50

15. Motion: "Fritidsgård på Ringsjöskolan" - Jill Andersson (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motionären vill att Kommunfullmäktige ger kommundirektören i uppdrag att se till att berörda sektorer undersöker förutsättningarna för bildandet av fritidsgård på Ringsjöskolan och ger ekonomisektorn i uppdrag att göra en kostnadskalkyl för bildandet av fritidsgård på Ringsjöskolan samt ger Höörs kommuns HR-avdelning i uppdrag att göra en kravprofil på vilken utbildning personalen på fritidsgården bör besitta.

Motionen remitterades till kommundirektören, barn- och utbildningsnämnden samt nämnden för kultur, arbete och folkhälsa för yttrande senast 2024-05-02 om de är positiva till att utredningen genomförs samt därvid även svara på vad utredningen uppskattas komma att kosta i tid och pengar att genomföra. Yttrandet från nämnden för kultur, arbete och folkhälsa ska även svara på vilka effekter en fritidsgård på Ringsjöskolan kan förväntas ha på besöksantalet och verksamheten på Älvkullen.

Nämnderna har beslutat anta kommundirektörens, sektorchefens (KAF) och utbildningschefens svar på remissen som sina egna. Författarna av remissvaret ställer sig negativa till att utredningen genomförs och anför följande: På skoltid ska eleverna vara i skolan och i undervisning. På skolan finns det tillgång till skolans elevhälsoteam samt skolsocialt team. Fyra kvällar i veckan 18:00-21:00 bedrivs fritidsgården Kulturgården på Älvkullen som är öppen för elever från årskurs 7 till 18 år.

Det finns flera fasta kulturaktiviteter men även öppen verksamhet, drop in. Där finns tillgängliga fritidsledare. Drop in-verksamheten är inte så stor att det finns underlag för ytterligare fritidsgårdsverksamhet i Höörs kommun. När Ringsjöskolan byggts om kommer det att finnas sociala ytor i det man kallar ”Navet”. Där kan man tänka sig att ett utökat skolsocialt team skulle kunna verka under skoltid. Den personalgruppen har den kompetens som motionären efterfrågar.

Ur ett likvärdighetsperspektiv måste denna satsning omfatta även Sätoftaskolans högstadium. Av remissvaret framgår vidare att utredningskostnaden - inklusive konsultstöd - uppskattas till 100 000 kronor och att sektorerna behöver avsätta 20 timmar var för utredningsarbete. Avslutningsvis görs bedömningen att det inte finns underlag för mer än en fritidsgård i Höörs kommun. Mot bakgrund av det som anförs i lämnat yttrande föreslår förvaltningen att motionen avslås. 

16. Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Svartroten 1 m. fl. Höörs kommun

Beslut

Vatten- och räddningstjänstnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige i Höörs kommun besluta:

Fastställa utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata för fastigheterna Svartroten 1 mfl, enligt bilagd karta ”Nytt VO Svartroten 1 mfl”. Samtliga fastigheter listas i ”Fastighetsförteckning utökning av verksamhetsområde”.

Ärendebeskrivning

Enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av spillvatten och dagvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se olika ut.

Förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata för Svartroten 1 mfl Beslutsunderlag ses i ”Nytt VO Svartroten 1 mfl"

De aktuella fastigheterna är lokaliserade inom ett pågående exploateringsområde och ligger i anslutning till ett befintligt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Förbindelsepunkter avsätts i nära anknytning till respektive fastighet. 

17. Reglemente för utseende av officiant vid borgerlig begravning s.k. borgerlig begravningsförrättare - Nu fråga om upphörande

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att reglementet för utseende av officiant vid borgerlig begravning s.k. borgerlig begravningsförrättare upphör att gälla 2024-06-30.

Sammanfattning av ärendet

Höörs kommun har ett reglemente för utseende av kommunala borgerliga begravningsförrättare. Enligt reglementet ansvarar kommunstyrelsen för att utse de borgerliga begravningsförrättarna. I nuläget har däremot inte kommunen utsett en begravningsförrättare. I stället kan allmänheten antingen vända sig till en begravningsbyrå eller överlåta rollen som förrättare till en anhörig. En omvärldsbevakning av sju skånska kommuner visade även att de flesta kommunerna varken utser begravningsförrättare eller har reglementen för utnämning av tjänsten. Därför föreslås det att kommunens reglemente för utseende av officiant vid borgerlig begravning avvecklas.

Observera att förslaget avser begravningsförrättare och inte begravningsombud. Ombudet företräder medborgare som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Begravningsombudet utses av länsstyrelsen och inte kommunen.

Tjänsteskrivelsen har upprättats i samverkan med Jakob Ljung, statsvetare vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

18. Motion inlämnad av Olle Krabbe (V)

19. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

Tjänsteanteckningar 2024-06-11

Carl Malmqvist (KD) har inkommit med begäran om att få bli entledigad från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Oscar Blixt (M) har inkommit med begäran om att få bli entledigad från uppdraget som ersättare i TTN.
Moderaterna har inkommit med förslag att kommunfullmäktige beslutar välja Oscar Wassbjer (M) till ny ersättare i TTN efter Oscar Blixt (M).

21. Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

Mötesstart: 19/6 kl. 18:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Mötets kallelse och handlingar hittas här

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.