Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 22 maj 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars-Håkan Persson (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars-Håkan Persson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars-Håkan Persson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gabriella Salomonsson Bicki (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

Sammanfattning av ärendet

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare görs enligt lista.

3. Val av justerande och bestämmande av tid för protokollets justering

4. Utdelning av kommunens priser

Sammanfattning

Höörs kommun uppvaktar personer och föreningar som vunnit pris i stora kulturevenemang eller idrottstävlingar. Uppvaktningen ska motiveras med en vinst men kan även bli aktuellt i samband med en större utmärkelse.

Med stora kulturevenemang och idrottstävlingar menas Melodifestival, SM-guld eller liknande. Kommunfullmäktiges ordförande beslutar om uppvaktning ska ske.

Uppvaktningen kan ske i samband med ett kommunfullmäktigemöte eller vid tillfälle som kommunfullmäktiges ordförande finner mer lämpligt, till exempel någon form av mottagning. Uppvaktning sker i enlighet med gällande Representationsreglemente för Höörs kommun, regler för extern representation.

Uppvaktningen genomförs av kommunfullmäktiges ordförande eller kommunstyrelsens ordförande. Som gåva överlämnas blomsterbukett och en minnesgåva. Uppvaktningar finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens konto till förfogande.

5. Initiativärende kommunstyrelsen: "Gällande planuppdrag för Fogdaröd 7:13, 7:14, 7:16, 7:17, 7:18 samt S:11" - Johan Svahnberg (M), Magnus Haara (C), Anna Ramberg (L) och Martin Ekstrand (KD) - Nu fråga om fastställande av tomtpris

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

 1. Samhällsbyggnadssektor får i uppdrag att i första hand skapa och sälja två villatomter vid Höstgatan och i andra hand sälja nuvarande Fogdaröd 7:14 för villabebyggelse

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

 1. Tomtpriset för villatomter vid Höstgatan ska vara 400 000 kr + 300 kr/kvm.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 21 november 2023 att överlämna initiativärende om planläggning av Fogdaröd 7:13 m fl till kommundirektören. Samhällsbyggnadssektor har genomfört en planutredning och konstaterar att sannolikt bara Fogdaröd 7:14 är lämplig att bebygga. En så begränsad exploatering bedömer samhällsbyggnadssektor möjlig att pröva utan detaljplan. Det räcker med prövning av önskad byggrätt genom förhandsbesked.

Försäljningen ger en intäkt till Höörs kommun. Taxan föreslås vara den samma som på Maglehill och Sätofta. Vid försäljning av endast nuvarande Fogdaröd 7:14 blir intäkten då 919 tkr. Vid en styckning i två tomter blir det lantmäterikostnader för kommunen.

6. Kulturmiljöutredning Orup Bosjökloster 1:24 m.fl.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: Kulturmiljöutredningen för Höör Bosjökloster 1:24 m.fl. godkänns och fastställs som policydokument för bygglovsbeslut.

Sammanfattning av ärendet

Tillstånds- och tillsynsnämnden föreslår i beslut per 240207 att kommunfullmäktige godkänner och fastställer Kulturmiljöutredning för Höör Bosjökloster 1:24 m.fl. som policydokument för bygglovsbeslut.

Som skäl för ett sådant beslut anför nämnden att dokumentet kommer att utgöra ett viktigt hjälpmedel vid handläggning av bygglov i området redan innan en detaljplan vinner laga kraft och att kulturmiljöutredningen har betydelse även om planläggning inte genomförs.

Orups sjukhus är en av Höörs kommuns värdefullaste byggnader och byggnadsmiljöer. Ett planprogram för Orup antogs 1999 för vidareutveckling av området i Regionens regi. En detaljplan togs fram med höga kulturmiljöskydd i form av planbestämmelser om olika bevarandekrav. Detaljplanen som togs fram med Regionen som fastighetsägare och beställare antogs aldrig. Regionen var osäker på sin framtid på Orup och sålde fastigheten 2018 till nuvarande fastighetsägare.

Efter nuvarande fastighetsägares övertagande av fastigheten har en ny ansökan om planbesked inkommit till kommunstyrelsen. En ny detaljplan ska tas fram där detaljplanen föregås av ett planprogram. I handläggningen av planprogrammet har skyddet av kulturmiljön och naturen varit viktiga parametrar. Därför har en kulturmiljöutredning tagits fram för att stödja arbetet i att utveckla området samtidigt som kulturmiljön bevaras.

Kulturmiljöutredningen berör hela Orupsområdet och flera fastighetsägare där alla byggnader har olika värden och förutsättningar. För att säkerställa att alla delges informationen om kulturmiljöutredningen har byggenheten/tillstånds- och tillsynsnämnden skickat ut utredningen till samtliga fastighetsägare med information om att inkomma med synpunkter på utredningen. Då inga synpunkter inkommit inom angiven yttrandetid antas att fastighetsägarna ställt sig bakom utredningen.

Under senare år har omfattande renoveringar och ombyggnationer skett på Orups sjukhus. Då detaljplan och en formell kulturmiljöklassning av byggnaden saknas har byggenheten haft svårt att kommunicera behovet av bygglov för åtgärderna samt kravet på varsamhet i förhållande till byggnadens kulturvärde.

Även kunskapsunderlaget för att kunna skydda kulturmiljön och därmed handlägga bygglovsärenden på Orup har varit bristfälligt tidigare. Med den upprättade kulturmiljöutredningen får byggenheten och tillstånds- och tillsynsnämnden större kunskap om värdena på platsen och kan fatta mer underbyggda beslut, samtidigt som dialogen med fastighetsägarna gällande ombyggnation och renoveringar underlättas.

För att kunna använda kulturmiljöutredningen som ett kunskapsunderlag och vägledningsdokument vill byggenheten och tillstånds- och tillsynsnämnden att kulturmiljöutredningen antas separat i likhet med övriga kulturmiljöprogram som kommunen tagit fram. Tjänsteskrivelsen har upprättats i samråd med plan- och bygglovsarkitekten.

7. Konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Nuvarande konsortialavtal för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag från 2019 upphör att gälla vid tidpunkt för extra bolagsstämma i juni 2024 och ersätts med bifogat förslag till nytt konsortialavtal att gälla efter beslut vid extra bolagstämma i juni 2024.

2. Nuvarande bolagsordning för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag från 2019 upphör att gälla vid tidpunkt för extra bolagsstämma i juni 2024 och ersätts med bifogat förslag att gälla efter beslut vid extra bolagstämma i juni 2024.

3. Nuvarande ägardirektiv från 1 juli 2017 uppgör att gälla den 30 juni 2024 och ersätts med bifogat förslag till ägardirektiv att gälla från 1 juli 2024.

4. Ovanstående beslut om godkännande av nya styrdokument för MERAB gäller under förutsättning av att de tre ägarkommunerna fattar likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Eslöv, Hörby och Höörs kommuner äger gemensamt Mellanskånes Renhållningsaktiebolag (MERAB). Ägarkommunernas representanter har tagit fram förslag till revideringar av styrdokument för bolaget. Även en extern part, Göran Sjöholm från Direndi AB lämnat synpunkter på styrdokumenten som har beaktas i revideringarna.

Samtliga ändringar redovisas i Bilaga 3a MERAB Styrdokument.pptx Beslutet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.

8. Samverkansavtal för räddningstjänst

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Förslag på samverkansavtal antas och gäller from 2025-01-01.

2. Tidigare samverkansavtal upphör att gälla i och med detta beslut.

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Hörby och Höör fattar likalydande beslut.

4. Kommundirektörerna uppdras att genomlysa stabsorganisationen.

Sammanfattning av ärendet

Under 2023 har en översyn gjorts av befintliga samverkansavtal mellan Hörby och Höör inom områdena VA och räddningstjänst. Förslag föreligger om förändrat uppdrag för gemensamma nämnden och reviderade samverkansavtal. (Se underlag Presentation politisk styrgrupp för samverkan 2023-10-17). I förslagsarbetet har följande styrande dokument upprättats; förslag på nytt reglemente för VA-nämnd, förslag på samverkansavtal avseende räddningstjänst, förslag på samverkansavtal avseende VA samt förslag på revidering av reglemente för kommunstyrelsen. Respektive dokument hanteras i separata ärenden. Rubricerat ärende berör frågan om samverkansavtal avseende räddningstjänst.

Ärendet har remitterats till VA och räddningstjänstnämnden som önskar ha kvar organisationen som den är. Under punkt 20 har Nämnden ändrats till respektive kommunstyrelse efter förslag av nämnden.

Kommundirektörerna har av den politiska styrgruppen för samverkan Höör/Hörby fått uppdrag att ta fram nya samverkansavtal för samarbetet inom VA och Räddningstjänst. Politisk styrgrupp för samverkan Höör/Hörby har uttalat att kommunerna vill fortsätta sitt samarbete men att det är viktigt att nuvarande samarbetsavtal på ett tydligare sätt reglerar hur samarbetet ska gå till, hur bägge kommuners insyn och inflytande säkras och hur den ekonomiska redovisningen ska göras. Förvaltningen har lämnat förslag på struktur (se presentation politisk styrgrupp för samverkan 2023-10-17). Styrgruppen fattade beslut att kommundirektörerna utifrån detta förslag skulle ta fram nya styrande dokument och samverkansavtal.

Förändringen innebär att uppdraget för den gemensamma räddningstjänstnämnden ändras genom att nämnden enbart har ansvar för VA. Kommunstyrelse i respektive kommun tillförs i reglemente ansvar för räddningstjänst.

Respektive kommun äger och har driftsansvar för värn och deltidsbrandkårer. Kommunerna samverkar och delar på kostnader för räddningschef och stab samt har genom samverkansavtal fortsatt gemensamt varumärke under benämningen räddningstjänsten Skåne Mitt. Bedömningen är att förändringen som innebär att respektive kommun har ansvar för den egna Rib personal (räddningstjänstpersonal i beredskap) i sig har inte har någon påverkan på räddningschefens stabstruktur och funktioner kopplat till denna.

9. Samverkansavtal vatten och avloppsverksamhet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Förslag på samverkansavtal antas och gäller from 2025-01-01.

2. Tidigare samverkansavtal upphör att gälla i och med detta beslut.

3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Hörby och Höör fattar likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Under 2023 har en översyn gjorts av befintliga samverkansavtal mellan Hörby och Höör inom områdena VA och räddningstjänst. Förslag föreligger om förändrat uppdrag för gemensamma nämnden och reviderade samverkansavtal. (Se underlag Presentation politisk styrgrupp för samverkan 2023-10-17). I förslagsarbetet har följande styrande dokument upprättats; förslag på nytt reglemente för VA-nämnd, förslag på samverkansavtal avseende räddningstjänst, förslag på samverkansavtal avseende VA samt förslag på revidering av reglemente för kommunstyrelsen. Respektive dokument hanteras i separata ärenden. Rubricerat ärende berör frågan om samverkansavtal avseende VA. VA- och räddningstjänstnämnden har yttrat sig i ärendet. Besk

Kommundirektörerna har av den politiska styrgruppen för samverkan Höör/Hörby fått uppdrag att ta fram nya samverkansavtal för samarbetet inom VA och Räddningstjänst. Politisk styrgrupp för samverkan Höör/Hörby har uttalat att kommunerna vill fortsätta sitt samarbete men att det är viktigt att nuvarande samarbetsavtal på ett tydligare sätt reglerar hur samarbetet ska gå till, hur bägge kommuners insyn och inflytande säkras och hur den ekonomiska redovisningen ska göras. Förvaltningen har lämnat förslag på struktur (se presentation politisk styrgrupp för samverkan 2023-10-17). Styrgruppen fattade beslut att kommundirektörerna utifrån detta förslag skulle ta fram nya styrande dokument och samverkansavtal.

Förändringen innebär att uppdraget för den gemensamma VA och räddningstjänstnämnden ändras så att att nämnden enbart har ansvar för VA. Kommunstyrelse i respektive kommun tillförs i reglemente ansvar för räddningstjänst Förslag på nytt samverkansavtal utgår från befintligt samverkansavtal. VA fortsätter att styras av VA nämnd under innevarande mandatperiod. Alla direkta kostnader bokförs direkt på den kommun och den vattentjänst det gäller. Kostnader för Mittskåne vattens stab fördelas 50/50 mellan VA-kollektiven.

10. Reglemente för VA-nämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Gemensamma nämnden för VA och räddningstjänst ändrar namn till gemensamma VA-nämnden.

2. Reglemente för VA-nämnden fastställs och börjar gälla 2025-01-01.

3. Beslutet gäller förutsatt att kommunfullmäktige i Höör och Hörby innan dess fattat likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet

Under 2023 har en översyn gjorts av befintliga samverkansavtal mellan Hörby och Höör inom områdena VA och räddningstjänst. Förslag föreligger om förändrat uppdrag för gemensamma nämnden och reviderade samverkansavtal. (Se underlag Presentation politisk styrgrupp för samverkan 2023-10-17). I förslagsarbetet har följande styrande dokument upprättats; förslag på nytt reglemente för VA-nämnd, förslag på samverkansavtal avseende räddningstjänst, förslag på samverkansavtal avseende VA samt förslag på revidering av reglemente för kommunstyrelsen. Respektive dokument hanteras i separata ärenden. Rubricerat ärende berör frågan om reglemente för VA-nämnden.

Kommundirektörerna har av den politiska styrgruppen för samverkan Höör/Hörby fått uppdrag att ta fram nya samverkansavtal för samarbetet inom VA och Räddningstjänst. Politisk styrgrupp för samverkan Höör/Hörby har uttalat att kommunerna vill fortsätta sitt samarbete men att det är viktigt att nuvarande samarbetsavtal på ett tydligare sätt reglerar hur samarbetet ska gå till, hur bägge kommuners insyn och inflytande säkras och hur den ekonomiska redovisningen ska göras. Förvaltningen har lämnat förslag på struktur (se presentation politisk styrgrupp för samverkan 2023-10-17). Styrgruppen fattade beslut att kommundirektörerna utifrån detta förslag skulle ta fram nya styrande dokument och samverkansavtal.

Förändringen innebär att uppdraget för den gemensamma räddningstjänstnämnden ändras genom att nämnden enbart har ansvar för VA. Kommunstyrelse i respektive kommun tillförs i reglemente ansvar för räddningstjänst. Respektive kommun äger och har driftsansvar för värn och deltidsbrandkårer.

Kommunerna samverkar och delar på kostnader för räddningschef och stab samt har genom samverkansavtal fortsatt gemensamt varumärke under benämningen räddningstjänsten Skåne Mitt. Bedömningen är att förändringen som innebär att respektive kommun har ansvar för den egna Rib personalen (räddningstjänstpersonal i beredskap) i sig har inte har någon påverkan på räddningschefens stabstruktur och funktioner kopplat till denna.

Ärendet har remitterats till nämnden för VA och räddningstjänst med anledning av att den nämnd vars verksamhet berörs ska ges möjlighet att yttra sig över förslaget. Nämnden vill ha kvar ansvaret för räddningstjänsten. I förslag till reglemente markeras ny text med gul överstrykning. Text som ska tas bort är markerad med gul överstrykning och är även överstruken.

11. Reglemente för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. I kommunstyrelsens reglemente läggs till ett nytt avsnitt ”1.4.14 Räddningstjänst”.

2. Avsnittet börjar gälla 2025-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Höörs kommunfullmäktige har beslutat att VA- och räddningstjänstnämnden ska vara VA-nämnden från och med 2025-01-01. Avsnittet om räddningstjänsten flyttas därför över till kommunstyrelsens reglemente.

Hela avsnitt 1.4.14 är gulmarkerad. Den text som är överstruken finns i VA- och räddningstjänstnämndens reglemente men behövs inte i kommunstyrelsens reglemente och ska därför strykas.

12. Renovering av Ringsjöskolan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Kommunfullmäktige ger Höörs Fastighets lokalaktiebolag (HFL AB) investeringsgodkännande för ombyggnation av Ringsjökolan.

2. Kommunfullmäktige godkänner en maximal hyresnivå för beställning enligt punkt 1 om 15,9 miljoner kronor om året. Hyresnivån avser år för ibruktagande.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommundirektören att teckna hyresavtal med Höörs Fastighets Lokalaktiebolag efter att ombyggnationen är genomförd.

Sammanfattning av ärendet

Ringsjöskolan byggdes 1969 och byggdes till 1989. Stora delar av Ringsjöskolans lokaler har ett stort renoveringsbehov för att skapa ändamålsenliga verksamhetslokaler, ökad kapacitet samt förbättrad arbetsmiljö och trivsel genom ombyggnation. Programhandlingar för projektet togs ursprungligen fram år 2017 och revideras år 2022. I januari 2023 (Dnr KSF 2022-486) beslutade kommunstyrelsen att kommundirektören skulle teckna projekteringsavtal med dåvarande HFAB. Förprojekteringen är nu gjord och HFL AB behöver ett investeringsgodkännande i enlighet med kommunens bolagspolicy 3.1.2. Vissa mindre arbeten bedöms kunna påbörjas redan under sommaren 2024 och hela ombyggnaden bedöms kunna avslutas före terminsstart 2026. Från vårterminen 2025 kommer eleverna husera i de tillfälliga modulerna som redan finns på skolområdet. Efter ombyggnad bedöms elevkapaciteten öka från ca 370 elever till ca 550 elever samt från ca 60 personal till ca 80 utöver förbättring av lokalerna och arbetsmiljön.

Förslaget innebär en ökad hyra för kommunen om 5,9 miljoner årligen, med halvårseffekt 2026 och helårseffekt 2027 jämfört med hyran kommunen betalar under 2024. Efter beräknad uppräkning av hyrorna för 2025 och 2026 beräknas den ökade hyran till ca 5,5 miljoner för att genomföra förslaget. Om kommunfullmäktige väljer att inte gå vidare med förslaget så kommer projekteringskostnader om ca 9 miljoner belasta kommunens resultat för 2024.

 

Ringsjöskolan byggdes 1969 och byggdes till 1989. På Ringsjöskolan finns idag cirka 370 elever och 60 personal. Till Ringsjöskolans lokaler räknas också storkök och matsalsverksamheten i en egen byggnad norr om skolbyggnaderna. Stora delar av Ringsjöskolans lokaler har låg komfort med avseende på inomhusklimat och teknisk standard. Ytskikten är slitna liksom inredning och utrustning. Behovet av ändamålsenliga verksamhetslokaler, ökad kapacitet samt förbättrad arbetsmiljö och trivsel genom ombyggnation och omfattande upprustning av skolan har varit välkänt under lång tid och är tydligt. Ombyggnationen finns högt prioriterad i kommunförvaltningens lokalförsörjningsplan och är inarbetad i både lokalbolagets som kommunens budget. Programhandlingar för projektet togs ursprungligen fram år 2017 och reviderades år 2022. I januari 2023 (Dnr KSF 2022-486) beslutade kommunstyrelsen att kommundirektören skulle teckna projekteringsavtal med, dåvarande, HFAB avseende planering och projektering inför renovering och ombyggnad av Ringsjöskolan lokaler. Projekteringsavtal är tecknat, planeringen och förprojekteringen är gjord och detaljprojekteringen pågår nu för fullt.

Bygglovsansökan är inlämnad till Höörs kommuns bygglovsavdelning. Förprojekteringen är genomförd under 2023 och början på 2024. Arbetet syftar till att säkerställa att det är tekniskt möjligt att genomföra de ombyggnationer som verksamheten tillsammans med fastighetsägaren gemensamt och noggrant arbetat fram. Dessutom utgör systemhandlingarna ett bra underlag för att kunna beräkna investeringskostnader kopplade till projektet. Kombinationen av att HFL AB har en kontinuitet i projektledningen, att moduler för evakuering inom Visdomen 4 frigörs till hösten 2024 i samband med flytten till Maglehill och att aktuell konjunktur och marknadsläge borgar för god konkurrens och förhoppning om en något lägre investeringskostnad än i ett normalläge medför att projektet med fördel bör genomföras i närtid. Projekteringsarbete är i full gång och upphandling av byggentreprenör planeras under tidig höst.

Entreprenadarbetena beräknas ta mellan 18 och 24 månader och delas upp i två etapper. Vissa förberedande arbete behöver påbörjas redan i sommar och mindre arbeten kommer att förekomma under höstterminen, dock utan att påverka skolverksamheten. Flytt av delar av verksamhet till befintliga moduler inom Visdomen 4 planeras vara klar inför vårterminsstart i januari 2025 och målsättningen enligt nuvarande tidplan är att skolan ska vara färdig för inflyttning till höstterminsstarten i augusti 2026. Den kalkylerade nya hyresnivån efter ombyggnation enligt projektets nuvarande omfattning är genom nu gällande självkostnadsprincip beräknad att maximalt uppgå till 15,9 miljoner kronor årligen. I beräkningen har en viss osäkerhet gällande framtida räntenivåer vägts in. Hyran för befintlig skola år 2024 är drygt 10 miljoner kronor.

Ringsjöskolans lokaler ligger inom fastigheten Visdomen 4 i nära anslutning till andra skolverksamheter, bibliotek, idrottshallar och badhus. Fastigheten ägs och förvaltas av Höörs Fastighets Lokalaktiebolag (HFL AB). Idag bedrivs högstadieverksamhet med cirka 370 elever och 60 personal på Ringsjöskolan. Framtida kapacitet ska utökas till cirka 550 elever och 80 personal. Den utemiljö som är direkt kopplad till Ringsjöskolans lokaler är cirka 6000 kvadratmeter, men elever på Ringsjöskolan har möjligheter att rör sig på stora delar av hela skolområdet inom Visdomen 4 som är över 28 000 kvadratmeter stort.

Beslutsunderlaget, som ska behandlas av kommunstyrelsen har följande projektförutsättningar:

 • Ombyggnation ska ske inom befintliga byggnadskroppar, med minimal rivning och tillbyggnation.
 • Beslutsunderlaget ska redovisa en skola som planeras för beräknat framtida behov år 2035.
 • Förslaget ska utgå från Lokalprogram – funktionsplan för grundskoleverksamheterna i Höörs kommun.
 • Projekteringen ska utgå från ny och tidigare dialog med representanter från verksamhet, kommun och fastighetsägare.
 • Funktioner som ska vara kvar är aktiva skyddsrum och transformatorstation.

Produktionsfasen planeras utföras i pågående verksamhet där etapperna delas in så verksamheten kan nyttja befintliga temporära moduler som idag står på Visdomen 4. Modulerna ska avvecklas snarast efter färdigställandet av om- och tillbyggnad av Ringsjöskolan. Med de högt ställda kraven som finns i BBR 29 kommer hänsyn för att säkerställa en modern, uppdaterad skola med de bästa förutsättningarna inom de beslutade ramarna för omfattning, tid och ekonomi. För de tekniska systemen gällande värme och ventilation ska energi- och effekt effektiviseras i möjligaste mån inom ramarna för projektet. Även installation av solceller planeras i lämplig omfattning.

Den yttre miljön ska främjas genom grönska, öppenhet, samt ljus. För att få en bra, tilltalande och funktionell miljö för verksamheten, personal och elever ska några av Ringsjöskolans ledord vara ljud, ljus och luft. Detta innebär att ombyggnationen och upprustningen inom Ringsjöskolan ska ha verkan på skolverksamheten, trivseln och studiemotivationen på ett mycket positivt sätt. En inventering över fastigheten samt verksamhetens utrustning för att se över möjligheten till resursanvändning kommer att genomföras. Detta kommer då att leda fram till projektets klimatpåverkan och eventuell möjlighet till klimatanpassning. Skolans personal, utbildningschef, lokalförsörjningsstrateg och fastighetsägare är alla aktiva och involverade vilket är en förutsättning och framgångsfaktor i projektet. Arbetet följer den programhandling som först togs fram år 2017 och sedan reviderades år 2022. Programhandlingar bifogas.

Vi har olika mötesforum där projekteringsmöte är en viktig del. Möten leds av HFL AB:s projektledare med deltagare från Höörs kommun samt skolan såsom rektor och biträdande rektor. Rektor och biträdande rektor har varit aktiva vid arbetsmöten gällande funktioner, planlösningar, inredning, belysning samt möblering är verksamheten. Efter färdigställd systemhandling i förprojekteringsfasen har en granskningsprocess genomförts. Granskningen leds av projektledaren som är föredragande med verksamhetens representanter som deltagare. Rektor, biträdande rektor samt utbildningschef. Som avslutning på processen har Utbildningschef signerat planritningar från systemhandlingarna. Dessa bifogas.

I projekteringsfasen arbetar vi med fråga- svar lista där de frågor som berör verksamheten listas separat och besvaras av verksamheten före beslut tages. Projektledningen följer regelbundet upp kostnader samt tidsplan i projekteringsfasen. Byggmöten med tid- och ekonomiavstämningar kommer att hållas månadsvis under byggtiden. Styrgruppsmöten med representanter från projektgruppen, barn- och utbildningssektorns ledning och HFL AB:s ledning kommer regelbundet att följa upp projektet och vara beslutande vid förändringar som inverkar avsevärt på innehåll, investeringskostnad eller tidplanen inom ramen för detta beslut. Omfattning Mindre renovering och underhållsarbeten har utförts löpande inom huskroppar och installationer men som nu har behov att förnyas och moderniseras.

Detta tillsammans med dagens högt ställda krav och framtida verksamhetsbehov ska hela skolan uppdateras byggtekniskt och arbetsmiljömässigt och målet är att nollställa hela skolan för framtida verksamhetsnyttjande. Att nollställa innebär att uppgradera så att den tekniska livslängden i det närmaste motsvarar nyproduktion. Projektet omfattar invändig ombyggnation och renovering av cirka 6500 kvadratmeter lokalyta, ny huvudentré på cirka 40 m², ny tillbyggnad på cirka 170 m² avsedd för elevhälsoteamet. Väderskydd mellan matsal och skolbyggnad och utvändiga fasaddetaljer på befintliga byggnader. Mindre ombyggnation och uppdatering av befintlig matsal.

Nyinstallation samt uppgradering av fastighetens tekniska system. Installation av solceller. Projektomfattningen avser även arbete med befintliga skyddsrum inklusive komplettering av skyddsrumsutrustning enligt krav och normer från MSB. Omfattningen av projekteringen sammanfattas i Projekteringsavtalet signerat 2023-05-11 mellan Höörs Fastigheter och Höörs Kommun. Projekteringsavtal bifogas. Produktionen ska utföras i två etapper under pågående verksamhet med möjlighet att flytta skolverksamheten temporärt till utbildningslokaler i de temporära modulerna ”Kronlönnen” och ”Silverlönnen” alternativt närliggande skolor. Gränsdragningar Projektet projekterar samtliga förändringar i och på befintliga huskroppar samt befintlig och ny atriumgård.

Projektet tar hänsyn till omkringliggande utearealer så nya och befintliga tillbyggnader, entréer, utrymningsvägar, drift och skötsel fungerar. Projektet förutsätter att Höörs Kommun genom Samhällsbyggnadssektor planerar och tar ett samlat grepp om övriga utearealer samt nya funktioner på skolgård runt Ringsjöskolan. Kulverterad bäck som byggdes i samband med tillbyggnaden 1989 ägs idag av HFL AB. Vattenflödet i bäcken är skattekollektivets ansvar. Någon form av avtal bör tecknas mellan HFL AB och Höörs Kommun som reglerar drift och skötsel i framtiden. Ekonomiska konsekvenser Investeringskalkyl är upprättad baserad på programhandling reviderad 2022-11- 03 samt förprojekterade systemhandling enligt daterat februari 2024.

 • Kalkylen är baserad på kostnadsläget februari 2024, index ingår i kalkylen.
 • Kostnader för internränta under byggtiden ingår i kalkylen.
 • Viss osäkerhet gällande framtida räntenivåer har vägts in i kalkylen.
 • Markarbeten vid entréer, atrium, innergård samt i nära anslutning till byggnader ingår i kalkylen.
 • Lås, larm och passersystem ingår i kalkylen.
 • Byggherrekostnader såsom projektledning, sakkunnig drift, KA, byggledning besiktningskostnader och informationssamordning ingår i kalkylen.
 • Myndighetskostnader såsom bygglovkostnader, anslutningsavgifter mm ingår i kalkylen.
 • Projektering av komplett bygghandling samt förfrågningsunderlag inklusive projekteringsledning ingår i kalkylen.

Total om- och tillbyggnadskostnad enligt kalkyl enligt omfattning ovan uppgår till cirka 130 miljoner kronor. Av dessa beräknas cirka 6 miljoner kronor utgöra underhållskostnader för byte av fönster och vissa entrépartier och viss del av ytskiktsrenovering vilka finansieras av HFL AB. Energibesparingsåtgärder såsom till exempel solcellsinstallation samt uppgradering av vissa tekniska installationer beräknas till cirka 5 miljoner kronor och belastar HFL AB. Verksamhetskostnader såsom ny inredning och möbler samt demontering och återmontering av viss befintlig verksamhetsutrustning beräknas till cirka 8 miljoner kronor och finansieras genom investeringsanslag till barn- och utbildningssektorn.

Utöver det tillkommer vissa kostnader i samband med evakuering och återflytt för barn- och utbildningssektorn. Den hyresgrundande om- och tillbyggnadskostnad uppgår enligt kalkyl till cirka 110 miljoner kronor. Den kalkylerade nya hyresnivån efter ombyggnation enligt projektets nuvarande omfattning är genom nu gällande självkostnadsprincip beräknad att maximalt uppgå till 15,9 miljoner kronor årligen. Hyresnivån avser år för ibruktagande. Hyran för befintlig skola år 2024 är drygt 10 miljoner kronor. Förslaget innebär en ökad hyra för kommunen om 5,9 miljoner årligen, med halvårseffekt 2026 och helårseffekt 2027 jämfört med hyran kommunen betalar under 2024.

Efter beräknad uppräkning av hyrorna för 2025 och 2026 beräknas den ökade hyran till ca 5,5 miljoner för att genomföra förslaget. Om kommunfullmäktige väljer att inte gå vidare med förslaget så kommer projekteringskostnader om ca 9 miljoner belasta kommunens resultat för 2024.

Preliminära ytor

 • Ombyggnation = cirka 6500 m2
 • Nyproduktion = 170 m2 + 40 m2 = 210 m2 .
 • Förbindelsegång mellan skolan och matsalen.
 • Viss mindre ombyggnation och uppdatering matsalen.

Tidplan Projektering

 • Projekteringsavtal signerat 2023-05-11 mellan Höörs Fastigheter och Höörs Kommun.
 • Förprojektering med systemhandling september 2023 till februari 2024.
 • Framtagande av förfrågningsunderlag samt bygghandlingar mars till augusti 2024.

Tidplan Produktion

Tidplan avseende produktionen tas fram i ett senare skede, preliminära tidpunkter:

 • Upphandling av entreprenörer kommer att ske under hösten 2024.
 • Förberedande arbeten juni 2024-december 2024.
 • Beräknad byggstart i november 2024 till januari 2025.
 • Färdigställandetid under sommaren 2026. Byggtid under vilken verksamheten behöver vara delvis evakuerad cirka 20 månader.
 • Projektet kommer att utföras med pågående verksamhet samt i två etapper.
 • Preliminär återgång till full högstadieverksamhet i Ringsjöskolans lokaler höstterminsstart 2026.

13. Personalredovisning 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. 2023 års personalredovisning för Höörs kommun godkänns.

2. Redovisningen överlämnas till revisorerna för granskning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: Personalredovisningen för 2023 fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Personalredovisningen lyfter fram de personalpolitiska utvecklingsområden som är aktuella, visar utvecklingen genom tillbakablickar, summerar vad som hänt under året och blickar framåt. Redovisningen bygger på en rad fakta från våra olika uppföljningssystem och verksamheter.

Det offentliga Sverige och kommuner i synnerhet upplever idag en brist på kompetent arbetskraft i samband med rekryteringar. Detta gör kompetensförsörjningsfrågan till den största utmaningen framåt inom arbetsgivarområdet. För att attrahera och behålla medarbetare ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för Höörs kommuns förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

14. Motion: "Om återvinning av vatten" - Roger Orwén (MP) och Stefan Lissmark (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1. Motionen bifalles.

2. Utredningskostnaden om 90 000 SEK täcks genom ianspråktagande av medel från kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning av ärendet

Motionärerna pekar på att vi behöver skapa nya system för att återvinna vatten och vill att kommunen utreder möjligheten:

• att ta tillvara regnvatten i kommunala bostäder och verksamhetslokaler.

• att ställa krav på att ta tillvara regnvatten vid nyproduktion av bostäder.

• att ta tillvara renat avloppsvatten på nya sätt.

Motionen remitterades till HFB AB, HFL AB, samhällsbyggnadssektorn samt nämnden för VA och Räddningstjänst för yttrande senast 2024-02-29 om de är positiva till att utredningen genomförs samt därvid även svara på vad utredningen uppskattas komma att kosta i tid och pengar att genomföra. Remissvar har inkommit från nämnden för VA och Räddningstjänst, som beslutat anta Mittskåne Vattens svar på remissen som sitt eget.

Mittskåne Vatten ställer sig positivt till att utredningen genomförs och gör följande bedömning av kostnader och tid för genomförande av utredning:

Mittskåne Vatten bedömer att steg ett i en utredning om att tillvarata avloppsvatten på nya sätt bör vara att göra en intressentanalys för att identifiera vad det renade avloppsvattnet skulle kunna användas till och vilka intressenter det finns i kommunen, tex bevattning (planteringar, golfbanor, fotbollsplaner osv), industrier eller intern användning på Mittskåne Vattens anläggningar. För respektive identifierat område undersöks vilken kvalitet det renade vattnet bör uppfylla för att vara lämpligt för ändamålet. Slutligen fastställs vilka användningsområden som anses lämpliga för vidare utredning. I steg två tas därefter kostnadskalkyler och kostnads-nyttoanalyser fram för alternativen.

Uppskattningsvis kommer det att kosta 90 000 kronor i intern tid att för att genomföra steg ett. Inga externa resurser behövs i detta skedet. Utredningen kan påbörjas till sommaren 2024 och vara klart efter årsskiftet 2024/2025. Därefter tas en budget fram för genomförande av steg två eftersom kostnaderna för fortsatt utredning är beroende av hur många och vilka typer av alternativ som ska utredas vidare och eventuellt även genomföras. Mot bakgrund av det positiva remissvaret föreslår förvaltningen att motionen bifalles. Ekonomiska konsekvenser Utredningskostnaden om 90 000 SEK föreslås täckas genom ianspråktagande av medel från kommunstyrelsens konto till förfogande.

15. Motion: "Angående inrättande av fornminnesstatus för Maglasätegravarna och Eldarehuset" - Johan Svahnberg (M), Magnus Haara (C), Martin Ekstrand (KD) och Anna Ramberg (L)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen härmed anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Alliansen har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att dels ansöka om att få Eldarehuset vid Maglasätegravarna klassat som fornminne, dels utreda förutsättningarna för att koppla samman vandringsleden ”Brottets bana” med Maglasätegravarna. Fornminnen regleras i Kulturmiljölagen (KML) 2 kapitlet och omfattar fornlämningar och fornfynd. En fornlämningsförklaring kan enbart initieras av länsstyrelsen och det är inte möjligt för en kommun att ansöka om att ett visst objekt ska förklaras som fornlämning. En kommun kan däremot föreslå länsstyrelsen att initiera en sådan process. Förlängningen av leden innebär att omkring 1,3 kilometer ny led anläggs.

Arbetet kräver att markägarkontakter tas och att avtal upprättas med berörda. Uppskattningsvis kostar en ny led mellan Stanstorpsgraven och Maglasätegravarna 20 000-25 000 SEK att anlägga och 5000 SEK per år att sköta. Beskrivning av ärendet Bakgrund Alliansen har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att dels ansöka om att få Eldarehuset vid Maglasätegravarna klassat som fornminne, dels utreda förutsättningarna för att koppla samman vandringsleden ”Brottets bana” med Maglasätegravarna.

16. Motion: "gällande att skapa förutsättningar för fler rekreationsmöjligheter i Höörs kommun" - Gabriella Salomonsson Bicki (M) m.fl. - Information om beredning

17. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

Avsägelser och fyllnadsval

Ingrid Karlsson (SD) har inkommit med begäran om att få bli entledigad från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Jennie Svensson (SD) har inkommit med begäran om att få bli entledigad från uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i barn- och utbildningsnämnden och ersättare i nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

Rolf Streijffert (SD) har inkommit med begäran om att få bli entledigad från samtliga uppdrag utom uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Andrew Briggs (MP) har inkommit med begäran om att få bli entledigad från uppdraget som ledamot i Höörs Fastighets Lokal AB.

Miljöpartiet de gröna har inkommit med förslag att kommunfullmäktige beslutar välja Arno Werner (MP) till ny ledamot i Höörs Fastighets Lokal AB efter Andrew Briggs (MP).

18. Anmälningar till kommunfullmäktige 2024

19. Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

Mötesstart: 22/5 kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Mötets kallelse och handlingar hittas här

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.