Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 17 april 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jesper Sundbärg. verkställande direktör Höörs Fastighets Lokal AB och Höörs Fastighets Bostads AB

Talare

Gunnar Elvingsson. bolagscontroller. Höörs Fastighets Lokal AB och Höörs Fastighets Bostads AB

Talare

Jesper Sundbärg. verkställande direktör Höörs Fastighets Lokal AB och Höörs Fastighets Bostads AB

Talare

Gunnar Elvingsson. bolagscontroller. Höörs Fastighets Lokal AB och Höörs Fastighets Bostads AB

Talare

Jesper Sundbärg. verkställande direktör Höörs Fastighets Lokal AB och Höörs Fastighets Bostads AB

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Gunnar Elvingsson. bolagscontroller. Höörs Fastighets Lokal AB och Höörs Fastighets Bostads AB

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Linda Andersson. ekonomichef. Höörs Kommun

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Arne Gustavsson (C), revisionens ordförande

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Linda Andersson. ekonomichef. Höörs Kommun

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Linda Andersson. ekonomichef. Höörs Kommun

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Linda Andersson. ekonomichef. Höörs Kommun

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Linda Andersson. ekonomichef. Höörs Kommun

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Linda Andersson. ekonomichef. Höörs Kommun

Talare

Jessica Homonnay (S)

Talare

Ingemar Kristensson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

Sammanfattning av ärendet

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare görs enligt lista.

3. Val av justerande och bestämmande av tid för protokollets justering

5. Höörs Fastigheter - Information om verksamheten

6. Årsredovisning Höörs Kommunhus AB 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar: Utsett stämmoombud ska i ägarens namn föreslå årsstämman att:

  • Resultat-och balansräkning fastställs.
  • Besluta om vinstdisposition i enlighet med styrelsens förslag.
  • Styrelsens ledamöter, suppleanter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
  • Arvodet till lekmannarevisorerna utgår enligt kommunernas fastställda ersättningsnivåer.
  • Fatta beslut i övriga ärenden som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen har att behandla.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Höörs Kommunhus AB (org.nr 559328-2808) ska hålla årsstämma den 22 april 2024. Inför årsstämman har kommunstyrelsen att ge instruktion till stämmoombudet för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.

4. Utdelning av kommunens priser

7. Årsredovisning MERAB 2023

Handlingar

Tjänsteskrivelse 240312 instruktion stämmoombud MERAB
MERAB kallelse bolagsstämma 2024-04-12
Bilaga 8a Årsredovisning 2023 exkl signeringssidor MERAB
Bilaga 8b Revisionsberättelse exkl signeringssidor MERAB
Bilaga 8c Granskningsrapport 2023 signerad MERAB
Bilaga 10a Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 33 2023 Uppräkning av politikerarvoden 2023 MERAB
Bilaga 10b Arvoden för förtroendevalda inom de kommunala bolagen inför årsstämmorna MERAB
Protokollsutdrag KS 2024-04-02 § 60 Årsredovisning MERAB 2023

8. Årsredovisning Unikom 2023

Handlingar

Tjänsteskrivelseinstruktionstämma IT kommuner i Skåne AB
2023 Årsredovisning UNIKOM, signerad
Revisionsberättelse IT Kommuner i Skåne AB 2023, signerad
Granskningsrapport för 2023 från Lekmannarevisor

Protokollsutdrag KS 2024-04-02 § 61 Årsredovisning Unikom 2023

9. Årsredovisning för Höörs kommun 2023

Handlingar

Tjänsteskrivelse årsredovisning Höörs kommun 2023
Höör_årsredovisning_2023.8 - kf
Mittskåne Vatten årsrapport 2023
Protokollsutdrag KS 2024-04-02 § 63 Årsredovisning för Höörs kommun 2023

10. Revisionsberättelse samt ansvarsprövning för år 2023 avseende kommunstyrelsen och övriga nämnder

Handlingar och bilagor

Revisionsberättelse Höörs kommun
Bilaga 1 Revisorernas årsredogörelse 2023 Höörs kommun
Bilaga 2 Sakkunnigt biträdes yttrande över årsredovisningen
Bilaga 3 Sakkunniges granskning God ekonomisk hushållning och balanskrav
Bilaga 4 Granskningsrapport Mellanskånes Renhållnings AB
Bilaga 5 Granskningsrapport IT bolaget i Skåne AB
Bilaga 6 Granskningsrapport Höörs Fastighet Lokal AB
Bilaga 7 Granskningsrapport Höör Fastighet Bostad AB
Bilaga 8 Granskningsrapport Höörs kommunhus AB

9. Årsredovisning för Höörs kommun 2023

Handlingar

Tjänsteskrivelse årsredovisning Höörs kommun 2023
Höör_årsredovisning_2023.8 - kf
Mittskåne Vatten årsrapport 2023
Protokollsutdrag KS 2024-04-02 § 63 Årsredovisning för Höörs kommun 2023

10. Revisionsberättelse samt ansvarsprövning för år 2023 avseende kommunstyrelsen och övriga nämnder

Handlingar och bilagor

Revisionsberättelse Höörs kommun
Bilaga 1 Revisorernas årsredogörelse 2023 Höörs kommun
Bilaga 2 Sakkunnigt biträdes yttrande över årsredovisningen
Bilaga 3 Sakkunniges granskning God ekonomisk hushållning och balanskrav
Bilaga 4 Granskningsrapport Mellanskånes Renhållnings AB
Bilaga 5 Granskningsrapport IT bolaget i Skåne AB
Bilaga 6 Granskningsrapport Höörs Fastighet Lokal AB
Bilaga 7 Granskningsrapport Höör Fastighet Bostad AB
Bilaga 8 Granskningsrapport Höörs kommunhus AB

12. Motion: "Öppning av räcke vid Granliden i Tjörnarp" - Stefan Lissmark (S) - Information om beredning

Handlingar

Motion: "Öppning av räcke vid Granliden i Tjörnarp" - Stefan Lissmark (S)
Beredning motion 2024-193
Remiss motion 2024-193

13. Motion: "Angående PFAS i dricksvatten i Norra Rörum" - Evalisa Forshell (S) - Information om beredning

Handlingar

Motion: "Angående PFAS i dricksvatten i Norra Rörum" - Evalisa Forshell (S)
Beredning motion 2024-194
Remiss motion 2024-194

14. Motion: "Övergångsställe Snogeröd" - Mona Schill Ingvarsson (S) - Information om beredning

Handlingar

Motion: "Övergångsställe Snogeröd" - Mona Schill Ingvarsson (S)
Beredning motion 2024-195
Remiss motion 2024-195

15. Motion: "Ökad satsning på skolorna i Höörs kommun" - Olle Krabbe (V) m.fl. - Information om beredning

Handlingar

Motion: - "Ökad satsning på skolorna i Höörs kommun" - Olle Krabbe (V) m.fl.
Beredning motion 2024-225
Remiss 240409 motion 2024-225

16. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

17. Anmälningar till kommunfullmäktige 2024

Anmälningar

Protokoll KF 240313.signerad.pub
Protokoll KS 240402.signerad.pub
KS Verksamhetsberattelse 2023
KS Investeringsredovisning Bokslut 2023
Beslut - 202200398 - KSF - § 84

18. Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Mötesstart: 17/4 kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Mötets kallelse och handlingar

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.