Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 13 mars 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Cecilia Alvesson, VD, Unikom

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Cecilia Alvesson, VD, Unikom

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Cecilia Alvesson, VD, Unikom

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Cecilia Alvesson, VD, Unikom

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Cecilia Alvesson, VD, Unikom

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Cecilia Alvesson, VD, Unikom

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Cecilia Alvesson, VD, Unikom

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Cecilia Alvesson, VD, Unikom

Talare

Oscar Wassbjer (M)

Talare

Cecilia Alvesson, VD, Unikom

Talare

Oscar Wassbjer (M)

Talare

Cecilia Alvesson, VD, Unikom

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Cecilia Alvesson, VD, Unikom

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

Sammanfattning av ärendet

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare görs enligt lista.

3. Val av justerande och bestämmande av tid för protokollets justering

4. IT kommuner i Skåne AB (Unikom) - Information

5. Interpellation "angående hög skolfrånvaro" - Stefan Lissmark (S) m.fl.

Sammanfattning

Stefan Lissmark (S) m.fl. har ställt en interpellation angående hög skolfrånvaro.

Interpellationssvar ges på dagens möte.

4. IT kommuner i Skåne AB (Unikom) - Information

6. Ekonomisk säkerhet för MERAB avseende slutdeponi

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

  1. Höörs kommun förnyar ställd säkerhet i form av borgen för MERAB avseende Rönneholms avfallsanläggning för att uppfylla krav för tillstånd till återvinning, behandling, mellanlagring och deponering av avfall.
  2. Säkerheten fastställs till 22,5 % av det av Länsstyrelsen fastställda beloppet om 12 miljoner kr, dvs. 2.7 miljoner kronor.

Sammanfattning av ärendet

Efter begäran av MERAB ställde Höörs kommunfullmäktige 2009-04-29 § 39 säkerhet om 2,7 miljoner för tillstånd för återvinning, behandling, mellanlagring och deponering av avfall på Rönneholms avfallsanläggning. Säkerheten ska täcka kostnad för sluttäckning av deponeringsytor samt kostnader för lakvatten- och deponihantering inklusive kontroll och övervakning. 2009 uppskattades dessa kostnader till 12 miljoner kronor.

Borgen upphör att gälla efter tio år och den behöver därför förnyas. Då preskriptionsavbrott saknas behöver kommunfullmäktige fatta ett nytt beslut om ekonomisk säkerhet. Den ekonomiska säkerheten var ett krav för att bevilja tillståndet för MERAB.

Ekonomiska konsekvenser

Ställandet av säkerhet innebär en risk på 2.7 miljoner för Höörs kommun. Risken att behöva infria det ekonomiska åtagandet bedöms dock som lågt då MERAB är ett helt ägt bolag till Eslöv, Höör och Hörby kommun. Det går inte att förutse de ekonomiska konsekvenserna om Höörs kommun väljer att inte ställa begärd säkerhet. Tjänsteskrivelsen har upprättats i samråd med ekonomichefen.

7. Taxor och avgifter för socialnämnden mandatperioden 2023-2026

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

  1. Taxor och avgifter social sektor antas.
  2. Taxan börjar gälla 2024-04-01 och tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.
  3. Taxa för dödsboförvaltning läggs till i taxor och avgifter social sektor, varvid tidigare beslutad taxa gällande dödsboförvaltning samtidigt upphör att gälla.
  4. Taxa för uthyrning av gemensamhetslokalen på Bangårdsterrassen läggs till i ”Taxor och avgifter social sektor”.

Ärendebeskrivning

Det behövs göras en ändring i formuleringen i taxor och avgifter social sektor på grund av HFAB:s delning. I avsnittet gällande hyror står det ”Hyran regleras årligen i april utifrån allmännyttan (HFAB) hyresreglering”. Detta föreslås att ändras till ”Hyran regleras årligen i april utifrån allmännyttan i Höörs kommun”.

Taxan för dödsboförvaltning ligger i dagsläget i ett separat dokument. Revideringen innefattar även att taxan för dödsboförvaltning läggs till i taxor och avgifter social sektor. Ändringar i dokumentet har gulmarkerats och det som har tagits bort har strukits över och gulmarkerats.

Socialnämnden föreslår i beslut 2024-02-15 att taxa för uthyrning av gemensamhetslokalen på Bangårdsterrassen läggs till i "Taxor och avgifter i social sektor". Bakgrunden till förslaget beskrivs närmare i kansli- och miljöchefens tjänsteskrivelse daterad 2024-02-14. Taxeförslaget och därmed sammanhängande regleringar återfinns i beslutspunkterna 4-9 i det samlade förslaget till beslut.

8. Taxa och riktlinjer för Höörs kulturskola

Förslag till beslut

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas arbetsutskott beslutar föreslå nämnden för kultur, arbete och folkhälsa föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

  1. Riktlinjer och taxor, Höörs kulturskola antas.
  2. Taxorna börjar gälla från och med 2024-07-01.
  3. Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla

Sammanfattning av ärendet

(Sammanfattning inklusive tabeller här.)

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beslutade 2023-09-19 § 59 att uppdra åt sektorchefen att göra en översyn och omvärldsanalys gällande taxan för musik/kulturskolan. Gällande taxa för Höörs musikskola antogs av kommunfullmäktige 2010-06-16 och gäller från och med höstterminen 2010.

Musikskolan har övergått till Kulturskola och därmed breddat sitt utbud. På det sätt vill verksamheten nå fler barn och ungdomar. Terminsavgifterna för kurserna är enligt en jämförelse i närområdet rimliga, det är viktigt att de inte är för höga då alla ska barn och ungdomar ska kunna delta.

Verksamheten har föreslagit en höjning av ensembleavgiften för vuxna från 250 kronor till 500 kronor med motiveringen att det varit alldeles för billigt då de tar del av den undervisning som sker riktat mot eleverna i gruppen.

Kulturskolechefen har gjort en omvärldsanalys för att se hur taxorna 2023 i andra kommuners kulturskolorna ser ut i förhållande till Höörs avgifter. Avgifterna varierar mellan de olika kurserna i alla kommuner så därför har den genomsnittliga kostnaden för varje kommuns kulturskoleavgifter har beräknats.

Enligt kulturskolechefens undersökning visar det att många kommuner i Skåne har sänkt sina avgifter för att öppna upp för fler barn i verksamheterna. Höörs Kulturskolas snittpris/termin ligger på en rimlig nivå i jämförelse med övriga kommuner.

Med anledning av att eleverna söker och antas läsårsvis bör ny taxa gälla från och med 2023-07-01.

Ekonomiska konsekvenser

Höjningen av vuxenavgiften innebär en intäktsökning på cirka 15 000 kr/läsår. Skrivarverkstad, KulturCrew, Bild & Form samt Serieteckning är nya ämnen.

9. Avfallsplan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att renhållningsordning för Höörs kommun, bestående av Avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby - med handlingsplan för resurshushållning och cirkulära materialflöden 2023-2026, inklusive bilagor 1-9 samt Föreskrifter om avfallshantering, Höörs, Hörby och Eslövs kommun, inklusive bilagor 1-3, antas.

Sammanfattning av ärendet

Enligt miljöbalken 15 kap 41 § ska alla kommuner ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshantering. Renhållningsordningen ska antas av kommunfullmäktige. Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har tillsammans med Mellanskånes renhållningsaktiebolag arbetat fram ett förslag på ny renhållningsordning som ska ersätta de befintliga lokala renhållningsföreskrifterna och den avfallsplan som gällt fram till och med 2021.

Avfallsföreskrifterna ska beskriva hur hantering och transportering av avfall ska ske samt hur behållare och annan utrustning ska skötas. En avfallsplan ska innehålla mål och åtgärder för att förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för. Den ska även innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning.

Förslagen har vid två tillfällen under 2023 sänts på remiss. Inkomna synpunkter har sammanställts och bemötts i samrådsredogörelsen och relevanta justeringar har gjorts i avfallsplan, föreskrifter samt bilagor. Såväl ekonomiska som personella resurser behöver i ett första steg avsättas för att handlingsplanens föreslagna åtgärder ska kunna genomföras, men även för att vissa nyckeltal ska kunna tas fram. I många fall kan dock tillsatta resurser väntas medföra besparingar då planens syfte är just resurshushållning.

10. Ärendebalansförteckningar 2023

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges ärendebalansförteckning för 2023 godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges beslut följs upp i kommunfullmäktiges ärendebalansförteckning.

11. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

12. Anmälningar till kommunfullmäktige 2024

Inkomna ärenden sedan föregående fullmäktige

Protokoll från KF 20240131

Protokollsbilaga KF 240131 med reservation från Sverigedemokraterna

Protokoll Höör (1)

Protokollsbilaga KS 240227 § 8 med reservation från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Ordförandebeslut om tillfällig taxa för uthyrning av lokal på Bangårdsterassen

Utvärdering av Klimatkommunernas medlemstest

13. Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Mötesstart: 13/3 kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Mötets kallelse och handlingar

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.