Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 31 januari 2024

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Arne Gustavsson (C), revisionens ordförande

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Sara Shamekhi, revisor, EY

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Sara Shamekhi, revisor, EY

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gabriella Salomonsson Bicki (M)

Talare

Sara Shamekhi, revisor, EY

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Arne Gustavsson (C), revisionens ordförande

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Namn

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Martin Ekstrand (KD)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Gabriella Salomonsson Bicki (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Lena Stigsdotter (S)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

Sammanfattning av ärendet

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare görs enligt lista.

3. Val av justerande och bestämmande av tid för protokollets justering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Sarah Nystedt (M) och Stefan Lissmark (S) utses att justera protokollet.

2. Dagens protokoll justeras elektroniskt, onsdagen den 7 februari klockan 16:30.

Sammanfattning av ärendet

Justerare utses enligt upprättad turlista. Vanligtvis sker justering onsdagen efter kommunfullmäktiges sammanträde klockan 16:30.

4. Revisorernas granskning av skola respektive krisberedskap - Information

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Representanter för revisionen informerar om de granskningar man låtit genomföra avseende grundskola respektive krisberedskap.

Representant för EY redogör närmare för den förstudie man tagit fram avseende den kommunala grundskolan.

5. Interpellation "angående ökade kostnader för Socialnämnden" - Stefan Lissmark (S) m.fl.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Interpellationen får ställas.

Sammanfattning av ärendet

Stefan Lissmark (S) m.fl. har ställt en interpellation till socialnämndens ordförande Margareta Johansson (KD) om det är inflation eller antalet placeringar på HVB-hem och SIS-institutioner som har ökat samt vad socialnämnden gör för att på ett tidigt stadium förhindra en dyr placering.

6. Överföring av investeringsbudget från budgetår 2023 till budgetår 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: 415 000 kr överförs från 2023 års investeringsbudget för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa till 2024 års investeringsbudget.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa har anmodat kommunfullmäktige att överföra medel från 2023 års investeringsbudget till 2024 års investeringsbudget.

På grund av förseningar som nämnden inte kunnat förutse har genomförandet av vissa investeringar försenats. Det gäller följande investeringsprojekt: Digitala verktyg, plattform för biblioteket och inköp av scenvagn. Det saknas utrymme för omdisponering av 2024 års investeringsbudget.

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna av omdisponeringen kan bestå i ränta, detta bedöms vara en försumbar konsekvens som kan hanteras inom befintlig budget. Tjänsteskrivelsen har upprättats i samverkan med ekonomichefen.

7. Budget 2025 VEP 2026- 2027 samt investeringar och exploateringar - samtliga nämnder - Tidplan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Föreslagen tidplan antas.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund enligt kommunallagen Kommunallagens 11 kapitel behandlar kommunens ekonomiska förvaltning. Lagen anger att kommunen måste upprätta en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Dessutom ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär att kommunen inte ska förbruka sitt kapital för att täcka löpande behov. Varje generation ska själv bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

Budgeten ska ange skattesatsen och anslagen till nämnderna. Av budgeten ska det även framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. De finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges.

Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska då alltid vara periodens första år.

Budgeten ska enligt kommunallagen beslutas av kommunstyrelsen senast den siste oktober och av kommunfullmäktige senast den siste november. De år då det hållits val till fullmäktige i hela Sverige, ska budgeten fastställas av det nyvalda fullmäktige.

Höörs tidplan för budgetprocessen

Sveriges befolkningsutveckling gör att behoven av kommunal service ökar. Löneökningar, inflation och kompensation för demografiska förändringar ökar mer de kommande åren än kommunens skatteintäkter. Detta betyder att den kommunala servicen inte kan bedrivas på samma sätt framöver och omställningar måste ske. Dessa omställningar tar oftast minst 6 månader för att få ekonomisk effekt. Det är då en stor fördel att besluta om budgeten redan före sommaren.

Tidplan för budget 2025, VEP 2026 - 2027:

27 februari Kommunstyrelsen beslutar om budgetinstruktion för förvaltningen

23 april Förvaltningens budgetförslag lämnas

23 april Förvaltningens budgetförslag presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott

25 april Förvaltningens budgetförslag presenterats för kommunstyrelsen och nämndernas presidier

21 maj Eventuell revidering av förvaltningens budgetförslag efter skatteprognos 26 april

21 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar budgeten

4 juni Kommunstyrelsen behandlar budgeten

19 juni Kommunfullmäktige behandlar budgeten

Senast den 30 november Nämnderna behandlar budgeten

8. Taxa och riktlinjer för Höörs Bad- och sportcentrum

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Taxor och riktlinjer för Höörs Bad- och sportcentrum antas.

2. Taxorna börjar gälla från och med 2024-02-01.

3. Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa föreslår kommunfullmäktige att anta en ny taxa för Höörs Bad- och sportcentrum. Taxan föreslår att två nya avgifter införs avgift för intyg och depositionsavgift för kort. Årsavgifterna föreslås vara oförändrade medan en höjning av engångsavgifter föreslås. Ändringarna bedöms inte påverka antalet besökare.

Ekonomiska konsekvenser

Den föreslagna höjningen ger en ökad intäkt på 126 820 kronor per år. Beräkningen är baserad på 2022 års försäljningsstatistik.

Tjänsteskrivelsen har upprättats i samverkan med ekonomichefen.

9. Hyressättning för särskilt boende på Maglehill

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Hyra för särskilt boende på Maglehill fastställs enligt rapporten "Hyressättning för särskilt boende på Maglehill (SoL)" och läggs till i bilaga 1 till taxor och avgifter Socialnämnden.

Sammanfattning av ärendet

Beslutade riktlinjer om taxor och avgifter för socialnämnden, KF 2022-11-30 §149 Dnr KSF 2022-00992, innehåller riktlinjer för indexering av redan fastställda hyror men saknar riktlinjer för hur en hyra ska beräknas vid nybyggnation. Hyra för särskilt boende på Maglehill måste därför fastställas av kommunfullmäktige.

10. Revidering av reglemente för VA och Räddningstjänstnämnden avseende beslut om verksamhetsområde

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Reglemente för nämnden för VA och Räddningstjänst fastställs och börjar gälla 2024-02-01 förutsatt att kommunfullmäktige i Höör och Hörby innan dess fattat likalydande beslut om att ändra reglementet enligt följande:

Under punkt 4.2 VA-verksamhet ska lydelsen vara:

Ändring av verksamhetsområden enligt LAV - med undantag för enskilda fastigheter där fastighetsägaren själv har begärt att få bli ansluten till verksamhetsområdet. Då äger nämnden rätt att besluta om ändring av verksamhetsområde för att tillgodose den enskilda fastighetsägarens behov av vatten och avlopp enligt LAV.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare har alla beslut om ändringar av verksamhetsområden enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) fattats av kommunfullmäktige i respektive kommun. Reglementet bör ändras för att möjliggöra för nämnden att fatta beslut om ändring av verksamhetsområden för enskilda fastigheter där fastighetsägaren själv har begärt att få bli ansluten till verksamhetsområdet. Övriga beslut om ändring av verksamhetsområden fattas även fortsättningsvis av kommunfullmäktige.

11. Motion - "Utred förutsättningarna om ett breddat idrottsutbud genom en handbollsinriktning på högstadiet i Höörs kommun" - Johan Svahnberg (M), Magnus Haara (C), Martin Ekstrand (KD) och Anna Ramberg (L)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiga beslutar:

1. Motionen bifalls.

2. Finansiering av utredningen med 250 000 kr sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens konto till förfogande.

Sammanfattning av ärendet

Motionärerna vill att Höörs kommun ska bredda idrottsutbudet och föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden uppdras att utreda förutsättningarna att starta en handbollsinriktning på högstadiet i Höör.

Barn- och utbildningsnämnden och Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa har yttrat sig över motionen och ställt sig positiva till att genomföra utredningen.

Av motionären föreslagen utredning bedöms kosta 250 000 kr och utrymme finns på kommunstyrelsens konto till förfogande.

12. Motion: "Inför en strategisk kompetensförsörjningsplan" - Christel Lindqvist (V) - Information om beredning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens ordförande har härefter remitterat den till kommundirektören för yttrande senast 2024-05-30.

13. Motion: "gällande vind- och regnskydd" - Stefan Lissmark (S) - Information om beredning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens ordförande har härefter remitterat den till kommundirektören och barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast 2024-05-30.

14. Motion: "gällande volymkompensation av anslagen till KAF:s barn- och ungdomsverksamhet" - Stefan Lissmark (S) - Information om beredning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens ordförande ha härefter remitterat den till kommundirektören för yttrande senast 2024-05-30.

15. Motion "gällande handhavandet av invasiva växtarter" - Stefan Lissmark (S) m.fl. - Information om beredning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens ordförande har härefter remitterat den till kommundirektören för yttrande senast 2024-05-30.

16. Val av ledamöter, ersättare samt revisor med ersättare till styrelsen i Samordningsförbundet Mittskåne (Finsam) 2023-2026 - Nu fråga om fyllnadsval

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Carl Malmqvist (KD) väljs till ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Mittskåne (Finsam) perioden 2023-2026 efter Helena Lindblom Ohlson (SD).

Sammanfattning av ärendet

2022-12-14 beslutade kommunfullmäktige att välja Helena Lindblom Ohlson (SD) till ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Mittskåne (Finsam) perioden 2023- 2026. 2023-10-11 beslutade kommunfullmäktige att entlediga Helena Lindblom Ohlson (SD) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Mittskåne (FINSAM) perioden 2023-2026.

Ordföranden i socialnämnden utses vanligen till ledamot i Finsam. Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat förslag i ärendet

17. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Välja Hans Lindén (M) till ny ledamot i socialnämnden efter Tore Christensson (M).
2. Välja Kenny Hansson (M) till ny ersättare i socialnämnden efter Hans Lindén (M).
3. Välja Jan Malmgren (M) till ny ersättare i tillstånds- och tillsynsnämnden efter Tore Christensson (M).
4. Välja Lena Levin (M) till ny ersättare i valnämnden efter Tore Christensson (M).
5. Välja Sarah Nystedt (M) till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Jessica Falk (M).
6. Välja Nino Dervisagic (M) till ny gruppledare för moderaterna efter Jessica Falk (M).
7. Välja Sarah Nystedt (M) till ny vice gruppledare för moderaterna efter Nino Dervisagic (M).
8. Välja Camilla Kampf (M) till ny ledamot i kommunstyrelsen efter Jessica Falk (M)
9. Välja Anette Saxell (M) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Camilla Kampf (M).
0. Välja Camilla Kampf (M) till ny ersättare i Höörs Kommunhus AB efter Jessica Falk (M).
11. Välja Anders Netterheim (M) till ny ordförande i Höörs Fastighets Lokal AB efter Jessica Falk (M).
12. Välja Camilla Kampf (M) till ny ledamot, tillika vice ordförande, i Höörs Fastighets Lokal AB efter Anders Netterheim (M).
13. Välja Camilla Kampf (M) till ny ersättare i krisledningsnämnden efter Jessica Falk (M).
14. Välja NN (MED) till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Johan Karlsson (MED).

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det enligt 4 kap. 6§ kommunallagen (2017:725).

Om en ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige avgår under valperioden ska länsstyrelsen enligt 14 kap. 21§, respektive 23§, vallagen (2005:837) efter anmälan utse en ny ledamot eller ersättare. Reglerna för valbarhet och ett uppdrags upphörande återfinns i kommunallagens (2017:725) 4 kap 3-10§§.

Av 7§ framgår att en förtroendevalds uppdrag upphör om den förtroendevalda upphör att vara valbar. För en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.

18. Anmälningar till Kommunfullmäktige 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna.

19. Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Mötesstart: 31/1 2024 kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Mötets kallelse
Sök här för mötets handlingar

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.