Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 6 december 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Maunsbach

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Göran Dahlgren (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Emma Öster (SD)

Talare

Lena Stigsdotter (S)

Talare

Andrew Briggs (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anna Ramberg (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lena Stigsdotter (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande samt en del av uppropet saknas.

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

Sammanfattning av ärendet

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare görs enligt lista.

3. Val av justerande och bestämmande av tid för protokollets justering

4. Höörsambassadör 2022

5. Förtjänstgåvor till förtroendevalda politiker 2023

6. Ekonomisk månadsuppföljning 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för att ha rätt ingångsvärden i budget 2024.

2. Prognosrapporten lämnas till kommunfullmäktige

Sammanfattning av ärendet

Höörs kommun redovisar ett resultat på 72,9 mnkr efter oktober, vilket är 77,5 mnkr bättre än budget för perioden. Prognosen för hela året är ett resultat på 9,4 mnkr, vilket är 32,3 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på -22,9 mnkr.

För perioden redovisar nämnderna et överskott på 20,7 mnkr vilket prognostiseras minska till ett överskott på 8,5 mnkr när året är slut.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden på 18,9 mnkr och ett prognostiserat överskott för året på 14,6 mnkr. Kommunens elstöd exklusive den del som är hänförlig till VA-verksamheten redovisas under gemensamma verksamheter. Elstödet för kommunstyrelsen uppgick till 3 mnkr. Dessutom genererar ett antal vakanta tjänster ett ekonomiskt överskott. Gymnasieskolans överskott beror på färre antal elever än budgeterat. Åldersgruppen är mindre än befolkningsprognosen som användes i budgetarbetet. Sätofta förskola och Fogdaröds förskola har under större delen av året kvarstått i kommunal regi med lägre kostnad än den budgeterade hyran till HFAST.

Socialnämnden redovisar ett underskott på 5,6 mnkr för perioden som ökar till 9,7 mnkr i prognosen för året. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 4,9 mnkr. Mer personal är anställd för att hantera bland annat larm och hemtjänst under utredning av behovet. Kostnaderna fortsätter vara höga för skyddsutrustning. Dessutom är medborgartiden lägre än budgeterat vilket ger en högre kostnad per utförd timme. Under oktober har dock de flesta av grupperna uppnått budgeterad medborgartid. Verksamheten för insatser för personer enligt LSS/SFB prognostiserar ett underskott på 3,3 mnkr på grund av högre personalkostnader för personlig assistans, daglig verksamhet samt korttids och fritids till följd av volymökningar. Även barn och ungdomsvården prognostiserar underskott på grund av högre kostnader för externa HVB-placeringar. Antalet placeringar är fler men dygnskostnaden har också ökat. Nämndens underskott begränsas av ett överskott för ekonomiskt bistånd. Utbetalningen är lägre och antalet som arbetar med detta är färre

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott efter oktober på 5,4 mnkr. Prognosen är ett överskott på 2,4 mnkr. Kommunen är mer restriktiv till att godkänna tilläggsbelopp för att ha samma bedömningsnivå som andra kommuner. Kommunen har en större intäkt för sålda utbildningsplatser till andra kommuner. Överskottet reduceras av modulerna på Sätoftaskolan som har kvarstått på grund av förseningar i ombyggnationerna. Dessutom prognostiserar Gudmuntorp skola och Ringsjöskolan underskott. Personalvolymen är för stor i förhållande till antalet elever och tilldelade resurser.

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa redovisar ett överskott efter oktober på 1,8 mnkr och för året prognostiseras ett överskott på 1,2 mnkr vilket bland annat beror en vakant tjänst som koordinator. Gymnasial vuxenutbildning prognostiserar ett överskott då verksamheten har anpassats till distansundervisning för att minska antalet personal. Badet påverkar både resultatet för perioden och prognosen negativt. Mediakostnaderna är högre, men det är även kostnaderna för personal, kemikalier samt reparation och underhåll.

Skatter och generella bidrag ger enligt skatteprognosen från 2023-10-05 ett överskott jämfört med budget på 22,1 mnkr. Riksdagen beslutade efter kommunens budgetbeslut om en ökning av de generella statsbidragen med ca 7 mnkr för Höörs kommun. Dessutom är prognosen för slutavräkningarna ett extra tillskott av skatteintäkter på ca 10 mnkr.

Den höjda räntesatsen har inneburit högre räntekostnader vilket till viss del togs hänsyn till i budgeten. Den högre räntesatsen har även inneburit högre ränteintäkter då lyckade placeringar av både överlikviditet och värdepappersplaceringar av pensionsmedel har gett bättre avkastning. Den orealiserade vinsten för värdepapper har dock minskat sedan delårsrapporten till 3,6 mnkr.

Potten för volymkompensationer prognostiserar ett överskott på 14,0 mnkr vid årets slut. Antalet kommuninvånare är betydligt färre än befolkningsprognosen och beroende på i vilka åldrar prognosen avviker, påverkar det volympotten. Färre kommuninvånare får en positiv ekonomisk effekt för 2023 men kan leda till lägre skatteintäkter för 2024 om inte befolkningsökningen uppgår till prognostiserat den 1 november, vilket är den dag som avgör vilken kommun som erhåller skattebetalningen för nästa år.

I prognosen finns ett infriat borgensåtagande om 20 mnkr vilket inte var budgeterat. Den kooperativa hyresrättsföreningen har inte en ekonomi som är hållbar och hotas av en konkurs. Kommunen är i borgen för föreningens lån om 100 mnkr. Beslut togs i början av november av föreningsstämman och kommunstyrelsens arbetsutskott om att Höörs Fastighets Bostads AB ska överta fastigheten till ett värde om 80 mnkr. Ytterligare beslut krävs av kommunfullmäktige och bostadsbolagets styrelse.

Prognosen för kommunen är ett positivt resultat vilket är betydligt bättre än det budgeterade negativa resultatet. Högre skatteintäkter och generella skatteintäkter och kommunstyrelsens överskott bidrar till det bättre resultatet. Socialnämnden har dock under hela året prognostiserat ett underskott. I början av året var besluten att nämnden skulle vidta åtgärder för att komma i ram för året. Nu är det väldigt kort tid kvar av året och kortsiktiga beslut för att minska årets underskott med köpstopp kan ofta vara kontraproduktivt i längden. Nämndens arbete måste inriktas på att ha rätt ingångsvärden inför 2024 för att klara budgeten de kommande åren. Detta är ett arbete som pågår.

7. Uppdrag till Höörs Fastighets Bostads AB att förvärva fastigheten Räven 18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Godkänna att föreningen KHF Trygga Hem säljer fastigheten och går i likvidation

2. Höörs Fastighets Bostads AB uppdras att förvärva Räven 18 för 80 000 000 kr 3

. Finansiering av borgensinfriandet sker genom att belasta årets resultat

4. Höörs Kommunhus AB tillskjuts 20 000 000 kr i aktieägartillskott för vidareförmedling till Höörs Fastighets Bostads AB.

Sammanfattning av ärendet

Trygghetsboendet på Räven 18 är en kooperativ hyresrättsförening för vilken kommunen gått i borgen med 100 miljoner kr. På grund av kraftigt stigande räntor har föreningen behövt höja hyrorna vilket orsakat minskad beläggningsgrad vilket i sin tur orsakat att kommunen riskerar att behöva infria sitt borgensåtagande. Här föreslås kommunen uppdra till Höörs Fastighets Bostads AB att förvärva fastigheten och ge ägartillskott till bolaget.

8. Borgensram Höörs Fastighets Bostads AB - HFB AB - 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Borgen ingås såsom för egen skuld för Höörs Fastighets Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 450 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

2. Beslutet ersätter KF 2023-08-30 § 89

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av beslutet att Höörs Fastighets Bostads AB ska förvärva Räven 1 krävs en utökning av bolagets låneskuld med 50 000 000 kr. Tidigare beslutad borgensram uppgick till 400 000 000 kr. Nu utökas borgensramen med motsvarande summa om 50 000 000 kr.

Höörs kommun går i borgen för HFB ABs samtliga lån

9. Styrdokument LEH

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Styrdokument LEH 2023-2026 fastställs.

2. Styrdokumentet ersätter samtliga tidigare beslutade styrdokument som samtidigt upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Kommuners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap regleras av lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner och regioner ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och regioner ska därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

Styrdokumentet ska verka som ett paraply för de dokument som avser kommunens arbete med LEH.

Ett styrdokument har utarbetats som ska beskriva kommunens arbete med LEH under åren 2023-2026.

10. Reglemente krisledningsnämnd

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Krisledningsnämndens reglemente antas och börjar gälla 2024-01-01.

2. Tidigare beslutat reglemente upphör samtidigt att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Beredskapssamordnaren och kanslichefen har i enlighet med upprättad tidsplan för beredskapsarbetet aktualitetsprövat Krisledningsnämndens reglemente.

Förvaltningen förslag till ändringar i reglementet är markerade med gul överstrykning och består i huvudsak av:

- Tydliggörande av att det är ordföranden som bedömer att nämnden ska träda i funktion och nämnden som beslutar vilka verksamhetsområden som ska tas över (se 3.4, 3.5 och 3.12 i reglementet).

LEH 2 kap. 3 §

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske

2 kap. 4 §

Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden17 från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning

- Införande av möjligheten att ledamot kan närvara på distans (se punkt 3.7 i reglementet).

- Tydliggörande att kommunen har en central dokumenthanteringsplan (se punkt 4.3 i reglementet.

11. Reglemente för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Reglemente för kommunstyrelsen antas och börjar gälla 2024-01-01.

2. Tidigare beslutat reglemente upphör samtidigt att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 2017 har kommunstyrelsen budgeten för gymnasieskolan. Höörs kommun har inte själv en gymnasieskola men betalar platser för de elever som är skrivna i Höörs kommun. Av ett förbiseende ändrades inte reglementena utan Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa hade kvar ansvaret för gymnasieskolan trots att nämnden inte har någon budget för densamma. Detta föreslås att ändras genom ett nytt avsnitt tillförs reglementet 1.4.7. Gymnasieskolan "Kommunstyrelsen ansvarar för gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola." Samtidigt stryks motsvarande avsnitt i Nämnden för kultur, arbete och folkhälsas reglemente.

Nämnden har yttrat sig över förslaget på ändring och uttalat att de är negativa till förändringen. I bilagt förslag till reglemente är föreslagen ändring markerad med färgöverstrykning. Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

12. Reglemente för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Reglemente för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa antas och börjar gälla 2024-01-01.

2. Tidigare beslutat reglemente upphör samtidigt att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 2017 har kommunstyrelsen budgeten för gymnasieskolan. Höörs kommun har inte själv en gymnasieskola men betalar platser för de elever som är skrivna i Höörs kommun. Av ett förbiseende ändrades inte reglementena utan Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa hade kvar ansvaret för gymnasieskolan trots att nämnden inte har någon budget för densamma. Detta föreslås att ändras genom att avsnitt 1.1 ändra så att texten ”Gymnasieenhet inklusive gymnasiesärskola.” stryks. Samtidigt tillfogas motsvarande avsnitt i Kommunstyrelsens reglemente dock med en ny ordalydelse då begreppet särskola ändrats till anpassad skola.

Nämnden har yttrat sig över förslaget på ändring och uttalat att de är negativa till förändringen. I bilagt förslag till reglemente är föreslagen ändring markerad med färgöverstrykning. Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

13. Motion: "Sök medlemskap i föreningen Klimatkommuner!" - Olle Krabbe m.fl. (V)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att:

1 Bifalla motionen.

2 Ansöka om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna.

3 25 tkr från kommunstyrelsens medel till förfogande år 2024 avsätts för medlemskap i klimatkommunerna och kostnader kopplade till medlemskapet.

Beslutsmotivering

Höörs kommun står inför ett omfattande arbete med att uppfylla de åtaganden som följer av antagandet av Miljö- och klimatstrategi för Höörs kommun. Medlemskap i Klimatkommunerna innebär att kommunen får stöd i klimatarbetet i form av erfarenhetsutbyte, goda exempel och kunskap av föreningens kansli och dess medlemmar.

Sammanfattning av ärendet

Vänsterpartiet har motionerat om att Höörs kommun ska gå med i föreningen Klimatkommunerna. För att bli medlem måste politiskt beslut finnas om mål och åtgärder om minskade utsläpp av klimatgaser och kontinuerlig inventering av dessa, inte bara inom kommunens organisation utan även det geografiska området. Dessa krav kan anses uppfyllda inom ramen för genomförandet av Miljö- och klimatstrategi för Höörs kommun. Förvaltningen ser fördelar med ett medlemskap då det kan förväntas ge vinster i form av höjd kunskapsnivå, möjlighet att ta del av effektiva arbetssätt, omvärldsbevakning och kunskapsunderlag. Kostnaden för medlemskapet beräknas till ca 24 000 SEK/år varav ca 9200 SEK är medlemsavgift.

14. Motion: "Utred förutsättningarna för behovsanpassad busstrafik" - Johan Svahnberg (M), Magnus Haara (C), Martin Ekstrand (KD) och Anna Ramberg (L)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning

En motion har lämnats in angående utredande av förutsättningarna för behovsanpassad busstrafik.

Region Skåne har ett pågående utredningsarbete med två parallella pilotstudier kring flexibel kollektivtrafik på landsbygden i Skåne som inleds under hösten 2023. Studierna ska pågå under ett år och vill testa hur resenärer kan beställa sina resor digitalt, från och till ett större antal virtuella hållplatser. Arbetet är utformat för att Skånetrafiken tillsammans med kommuner och trafikföretag ska lära sig en attraktiv och hållbar lösning som fungerar för resenärer på landsbygden. Höörs kommun har anmält sitt intresse för att ingå i studien.

Vid sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott informeras att de kommuner som kommer att ingå i studien är Svalöv, Sjöbo och Tomelilla.

När pilotstudien från Skånetrafiken finns framme kan det vara läge att knyta an till den och ta fasta på de delar som kan vara relevanta för Höörs kommun.

För att skapa en långsiktig strategi för planering för framtidens hållbara busslinjer vill samhällsbyggnadssektor ta fram en kollektivtrafikstrategi. Ett sådant arbete som pekar ut inriktningen för framtidens kollektivtrafik bör med fördel samordnas med de resultat som kommer ut av Skånetrafikens pilotprojekt kring framtidens kollektivtrafik på landsbygden. Samhällsbyggnadssektor avser återkomma med tidplan och budget för det arbetet.

Bakgrund och analys, se tjänsteskrivelsen.

15. Motion - "God utbildning för alla, men inte för de som bor i fel kommun" - Lena Stigsdotter (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Motionen bifalls. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

2. Kommundirektören uppdras att ta fram ett förslag till samverkansavtal med Eslöv angående det individuella programmet under våren 2024.

3. Kommundirektören uppdras att följa det pågående arbetet med att ta fram ett samverkansavtal för de nationella programmen inom MLR-regionen.

Sammanfattning av ärendet

Motionären yrkar att det utreds om samverkan kan ske med närliggande kommuner så att Höörs kommuns särskoleelever får en garanterad utbildning på program i gymnasiesärskolan. Fr o m 2 juli 2023 har gymnasiesärskolan bytt namn till anpassad gymnasieskola.

Skollagen kräver att kommunen tecknar ett samverkansavtal för anpassad gymnasieskola, individuellt program. Skolinspektionen har gjort en ny tolkning av skollagen och kräver samverkansavtal även för nationella program. Lagrummet är 18 kap 27 § skollagen (2010:800)

16. Motion: "Ökade budgetramar för Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden 2024" - Olle Krabbe (V) m.fl.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att förstärka Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens budgetramar inför 2024 med förhållandet 5:2.

Vid en analys av övriga förutsättningar i budgeten för 2024 och planen för 2025 och 2026 finns inga ytterligare medel att fördela.

17. Motioner - ej slutbehandlade 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: Listan över ej färdigbehandlade motioner läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Det finns nio motioner som inte är färdigbehandlade. Samtliga bedöms vara färdigbehandlade inom ett år.

18. Motion: "Inrätta en fritidsbank" - Rashida Nord Atac (-) - Nu fråga om uppskov

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa beviljas uppskov med att presentera ett hållbart upplägg för hur en fritidsbank kan inrättas och drivas i Höörs kommun till 2024-04-17.

Ärendebeskrivning

En motion om inrättande av fritidsbank i Höörs kommun har lämnats in av Rashida Nord Atac (-).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-06-21 § 163 att remittera motionen till nämnden för kultur, arbete och folkhälsa för yttrande senast den 22 november 2022.

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa behandlade remissen 2022-10-04 § 52 och beskrev i sitt yttrande vad en fritidsbank är, hur den fungerar och hur verksamheten vanligen organiseras. Nämnden konstaterade att det i Höörs kommun sedan länge funnits intresse av att starta en fritidsbank.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-02-01 § § 12 att uppdra åt nämnden för kultur, arbete och folkhälsa att senast 2024-01-31 presentera ett hållbart upplägg för hur en fritidsbank kan inrättas och drivas samt att nödvändiga medel tillförs verksamheten genom beslut om anslag i kommunens budget för 2025.

Sektorn har varit i kontakt med Fritidsbanken Sverige, som är en ideell, nationell förening som äger varumärket Fritidsbanken för att ta del av organisationens koncept för att starta en fritidsbank.

Förmodligen kommer Växthuset att ta över drift och ansvar för möbelblocket, som tidigare Daglig verksamhet och OF (omsorg om personer med funktionsnedsättning) haft hand om. Därigenom öppnar sig möjligheten att samordna en fritidsbank och möbelblocket vilket också innebär en satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk.

Möbelblocket är ett projekt där möbler som lämnas in rengörs och renoveras så att de kan återanvändas av kommunens verksamheter.

Det största problemet med inrättandet är att hitta en lämplig lokal som bör ligga centralt och vara tillgänglighetsanpassad.

Med anledning av möjligheten att inrätta en gemensam verksamhet för fritidsbank och möbelblock anhåller nämnden för kultur, arbete och folkhälsa om uppskov till 2024-04-17 med att till fullmäktige inkomma med ett förslag om ett hållbart upplägg för verksamheterna.

19. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

Avsägelser

Avsägelse från Tore Christensson (M), led KF, led SN, ers TTN och ers i Valnämnden

Avsägelse från Johan Karlsson (MED) som led KF

Avsägelse från Klara Asklund som nämndeman i Lunds Tingsrätt

Avsägelse från Jessica Falk (M) som ledamot KF

Avsägelse från Jessica Falk (M) som ledamot KS

Avsägelse från Jessica Falk (M) som ordf HFLAB, ers HKAB och ers krisledningsnämnden

20. Anmälningar till Kommunfullmäktige 2023

Anmälningar

Protokoll KF 231108.signerad.pub

Protokoll KS 231121.signerad.pub

Beredning motion 2023-00966.signerad.pub

Motion: "Fritidsgård på Ringsjöskolan" - Jill Andersson (S)

Missivbrev granskning krisberedskap

Granskning Krisberedskap Höörs kommun

Missivbrev översiktlig granskning skola

Översiktlig granskning skola

Sammanställning av utvärderingsmaterial rörande Biblioteksplanen

Yttrande i mål 12110-23.signerad.pub

Malmö_FR_12110-23_Aktbil_8

Protokoll från direktionen, AV Media Skåne, 2023-10-16, inklusive delårsrapport

Beslut om ändring av valdistrikt(26787289)

21. Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Mötesstart: 6/12 kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Mötets kallelse och handlingar

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.