Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 8 november 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

David Borgstrand

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Arne Gustavsson (C), revisionens ordförande

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Linda Andersson. ekonomichef. Höörs Kommun

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar tillkännagivandet om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt och att föredragningslistan fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Tillkännagivandet för sammanträdet har utfärdats den 1 november 2023 och anslagits på kommunens digitala anslagstavla samma dag. Samtliga ledamöter och ersättare har fått föredragningslista och handlingar genom elektronisk kallelse, till Ciceron Assistent, den 1 november 2023.

2. Upprop

Sammanfattning av ärendet

Upprop av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare görs enligt lista.

3. Val av justerande och bestämmande av tid och plats för protokollets justering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar utse Martin Ekstrand (KD) och Maria Truedsson (MP) att justera protokollet.

Dagens protokoll justeras elektroniskt, onsdagen den 15 november 2023 klockan 16:30.

Sammanfattning av ärendet

Justerare utses enligt upprättad turlista. Vanligtvis sker justering onsdagen efter kommunfullmäktiges sammanträde klockan 16:30.

4. Utdelning av kommunens priser

Sammanfattning av ärendet

Uppvaktning med anledning av stora idrottsprestationer.

Höörs kommun kan uppvakta personer och föreningar som vunnit pris i stora idrottstävlingar. Med stora idrottstävlingar menas SM guld eller liknande.

5. Delårsrapport 2023 Höörs kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att delårsrapporten godkänns.

Sammanfattning av ärendet

En delårsrapport ska upprättas och behandlas av kommunfullmäktige minst en gång under räkenskapsåret. Rapporten ska innehålla en redovisning för verksamheten och ekonomin från årets början och även ge en prognos för resultatet vid årets slut. Höörs kommun har valt att göra en delårsrapport per den siste augusti varje år. Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen senast den siste oktober överlämna rapporten till fullmäktige och revisorer.

Delårsrapport 2023

För att kartlägga och analysera kommunens resultat, utveckling och ekonomiska ställning använder Höörs kommun en analysmetod som kallas RK-modellen. Den utgår från fyra finansiella aspekter; det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden och kontrollen över den finansiella utvecklingen.

Kommunen redovisade ett positivt resultat för perioden på 75,9 mnkr och en prognos för året på 24,9 mnkr. Prognosen är 47,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet för året.

De största avvikelserna i prognosen är fördelade enligt: 1 Skatteintäkter och generella bidrag +25,2 mnkr 2 Värdeökning kapitalförvaltning +7,5 mnkr 3 Volympott +6,2 mnkr 4 Nämndernas verksamheter +5,2 mnkr 5 Räntenetto +4,9 mnkr

Kapaciteten är god med en soliditet på 65,5 procent för perioden och en prognos för året på 62 procent.

Risken är medelhög eftersom kommunens borgen är förhållandevis hög, visserligen är merparten av borgensåtagandena koncerninterna.

Kontrollen bedöms som god eftersom nämnderna bedöms bedriva sin verksamhet inom tilldelad budgetram med ett överskott på 5,2 mnkr för året. Kommunstyrelsen samt Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa bidrar till bättre resultat medan socialnämnden redovisar underskott både för delåret och i prognosen. Störst överskott ger skatter och generella statsbidrag med 25,2 mnkr, vilket är en avvikelse som ligger utom kommunens kontroll. Även kapitalförvaltningen beräknas ge överskott, vilket också ligger utanför kommunens kontroll.

Höörs kommun har valt fyra mål som har särskild vikt för begreppet god ekonomisk hushållning. Målen med årligt resultatet och behörigheten till gymnasiet bedöms uppfyllas under året. Målet om självfinansiering av investeringar bedöms inte uppfyllas, dock med väldigt liten marginal. Med erfarenheten att investeringsvolymen oftast inte når upp till delårets prognos, är det mycket möjligt att målet ändå uppfylls när året är slut. Med de senaste befolkningstalen från den siste juli, är det inte troligt att befolkningsmålet kommer att nås för året. Två av fyra mål beräknas uppfyllas under året. Dock ligger ytterligare ett mål väldigt nära att uppfyllas och därför görs den samlade bedömningen är att Höörs kommun kommer ha en god ekonomisk hushållning 2023.

6. Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet antas och börjar gälla 2024-01-01.

2. Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m. fl. områden KSF 2021/1058, antagen av kommunfullmäktige 2021-12-08 §139 ska ha en årlig genomsyn. En genomsyn görs med anledning av ändringar av lagstiftningen, ny lagstiftning som träder i kraft, justering av avgifter och schablontider samt särskilda bedömningar vid förändrat tillsynsbehov. Vid genomsynen konstaterades att det är svårt att tolka en så omfattande taxa, därför föreslås nu taxan delas till fyra taxor, en inom respektive tillsynsområde:

 • Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområde
 • Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område
 • Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen
 • Taxa för prövning och tillsyn av försäljning inom detaljhandel

Prisindex för kommunal verksamhet för timtaxan höjs kostnadsutveckling från och med april månad 2022, timavgiften höjs därför från 1017 kr till 1178 kr. Timavgiften gäller alla miljöenhetens ansvarsområden.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområde

 • Innehåller taxebestämmelser om strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer.
 • Tillägg av ny paragraf § 7 Indexuppräkning
 • Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift - förskottsbetalning (styrd tillsyn) justeras tiden efter behov. Underkoder tas bort och läggs till.
 • Verksamhetskoden 1.20-1 och 1.20-2 tas bort.
 • Ändring av beskrivning på verksamhetskoden 38 § FMH, punkt 2
 • Ny underkod med verksamhetskoden 38 § FMH, punkt 2-1 och en schablontid på 4 timmar.
 • Inga ändringar gjordes i taxebilagorna 1, 3, och 4.
 • Taxebilaga 5 - Bedömning och premiering vid tillsyn har beskrivning för Bedömning av ändrad tillsynstid förtydligats.

Ekonomiska konsekvenser

Huvudsakligen innebär taxan en höjning av avgifterna med 15 % vilket följer kommunalt prisindex då höjning inte gjorts på ett par år. För verksamheten innebär detta en bättre kostnadstäckning.

7. Taxa för prövning och tillsyn av försäljning inom detaljhandel

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Taxa för prövning och tillsyn av försäljning inom detaljhandeln antas och börjar gälla 2024-01-01.

2. Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m. fl. områden KSF 2021/1058, antagen av kommunfullmäktige 2021-12-08 §139 ska ha en årlig genomsyn. En genomsyn görs med anledning av ändringar av lagstiftningen, ny lagstiftning som träder i kraft, justering av avgifter och schablontider samt särskilda bedömningar vid förändrat tillsynsbehov. Vid genomsynen konstaterades att det är svårt att tolka en så omfattande taxa, därför föreslås nu taxan delas till fyra taxor, en inom respektive tillsynsområde:

 • Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområde
 • Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område
 • Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen
 • Taxa för prövning och tillsyn av försäljning inom detaljhandel

Prisindex för kommunal verksamhet för timtaxan höjs kostnadsutveckling från och med april månad 2022, timavgiften höjs därför från 1017 kr till 1178 kr. Timavgiften gäller alla miljöenhetens ansvarsområden.

Taxa för prövning och tillsyn av försäljning inom detaljhandel

 • Taxebestämmelser och avgift i tabell 1 och 2 har justerats.
 • Ändring gällande avgifter vid prövning och tillsyn berörande försäljningstillsyn inom detaljhandel.
 • Tillägg av ny paragraf § 9 Indexuppräkning

I taxan har schablontiden i vissa fall minskats, detta efter en bedömning av nedlagd tid och de branschspecifika verksamheternas art.

Ekonomiska konsekvenser

Huvudsakligen innebär taxan en höjning av avgifterna med 15 % vilket följer kommunalt prisindex då höjning inte gjorts på ett par år. För verksamheten innebär detta en bättre kostnadstäckning.

8. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen antas och börjar gälla 2024-01-01.

2. Tidigare beslutad taxa upphör samtidigt att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m. fl. områden KSF 2021/1058, antagen av kommunfullmäktige 2021-12-08 §139 ska ha en årlig genomsyn. En genomsyn görs med anledning av ändringar av lagstiftningen, ny lagstiftning som träder i kraft, justering av avgifter och schablontider samt särskilda bedömningar vid förändrat tillsynsbehov. Vid genomsynen konstaterades att det är svårt att tolka en så omfattande taxa, därför föreslås nu taxan delas till fyra taxor, en inom respektive tillsynsområde:

 • Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområde
 • Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område
 • Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen
 • Taxa för prövning och tillsyn av försäljning inom detaljhandel

Prisindex för kommunal verksamhet för timtaxan höjs kostnadsutveckling från och med april månad 2022, timavgiften höjs därför från 1017 kr till 1178 kr. Timavgiften gäller alla miljöenhetens ansvarsområden.

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

 • Taxebestämmelser och tillhörande bilaga har justerats.
 • Ändring gällande avgifter vid prövning och tillsyn berörande serveringstillstånd i taxebilaga Serveringstillstånd Bilaga 1 - Avgifter för serveringstillstånd och försäljning av folköl inom detaljhandel.
 • Tillägg av ny paragraf § 8 Indexuppräkning

Ekonomiska konsekvenser

Huvudsakligen innebär taxan en höjning av avgifterna med 15 % vilket följer kommunalt prisindex då höjning inte gjorts på ett par år. För verksamheten innebär detta en bättre kostnadstäckning.

9. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område antas och börjar gälla 2024-01-01.

2. Tidigare taxa upphör samtidigt att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m. fl. områden KSF 2021/1058, antagen av kommunfullmäktige 2021-12-08 §139 ska ha en årlig genomsyn. En genomsyn görs med anledning av ändringar av lagstiftningen, ny lagstiftning som träder i kraft, justering av avgifter och schablontider samt särskilda bedömningar vid förändrat tillsynsbehov. Vid genomsynen konstaterades att det är svårt att tolka en så omfattande taxa, därför föreslås nu taxan delas till fyra taxor, en inom respektive tillsynsområde:

Taxa för prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområde

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Taxa för prövning och tillsyn av försäljning inom detaljhandel

Prisindex för kommunal verksamhet för timtaxan höjs kostnadsutveckling från och med april månad 2022, timavgiften höjs därför från 1017 kr till 1178 kr. Timavgiften gäller alla miljöenhetens ansvarsområden.

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningens område

1. Taxebestämmelser och tillhörande bilaga justerats efter förändrad lagstiftning om efterhandsdebitering och medföljande bestämmelser enligt Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.

2. Taxebilaga 1 - För avgifter för livsmedel och dricksvatten har fast belopp justerats efter behov av kontroll.

- Registrering av livsmedelsanläggning från 1 till 1,5 timmar.

- Registrering av dricksvattenanläggning inom livsmedelsanläggningen (baskontroll) från 1 till 2 timmar.

- Registrering av dricksvattenanläggning (ej livsmedelsanläggning) (baskontroll) från 1 till 2,5 timmar.

- Avgift för riskklassning inklusive omklassning från 0 kr till fast belopp 589 kr.

3. Tillägg av ny paragraf § 8 Indexuppräkning

Ekonomiska konsekvenser

Huvudsakligen innebär taxan en höjning av avgifterna med 15 % vilket följer kommunalt prisindex då höjning inte gjorts på ett par år. För verksamheten innebär detta en bättre kostnadstäckning.

10. Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Fogdaröd 4:211, Höörs kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheten Fogdaröd 4:211, enligt bilagd karta "Nytt VO Fogdaröd 4:211".

Sammanfattning av ärendet

Enligt 6§ Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se olika ut.

Förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Fogdaröd 4:211

Beslutsunderlag ses i "Nytt VO Fogdaröd 4:211" Den aktuella fastigheten är bebyggd med två bostäder och ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. Förbindelsepunkter finns i nära anknytning till fastigheten.

Fastighetsägaren har själv inkommit med servisansökan och önskemål om anslutning av aktuella vattentjänster.

11. Sammanträdesplanering 2024 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna sammanträdesplaneringen avseende kommunfullmäktige enligt följande: 2024-03-13, 2024-04-17, 2024-05-22, 2024-06-19, 2024-08-28, 2024-09-25, 2024- 11-06, 2024-12-18 och 2025-01-29.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskansliet har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 2024. Förslaget innebär ingen förändring jämfört med innevarande år avseende antalet sammanträden.

Förslaget är utformat på ett sådant sätt att inga sammanträden sammanfaller med sportlov, påsklov eller höstlov. Förslaget innebär även att budgeten kan behandlas, enligt plan, i juni men att fullmäktige också sammanträder i november om fullmäktige så bestämmer att behandla budgeten då istället.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget får inga ekonomiska konsekvenser då kostnaden för sammanträdena är beaktade i budgeten.

12. Val av ledamöter, ersättare och presidium till krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Johan Svahnberg (M), Nino Dervisagic (M), Magnus Haara (C), Kent Staaf (S), Lena Stigsdotter (S) och Stefan Liljenberg (SD) väljs till ledamöter i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

2. Lars-Håkan Persson (M), Jessica Falk (M), Martin Olsson (C), Evalisa Forshell (S), Stefan Lissmark (S) och Rolf Streijffert (SD) väjs till ersättare i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

3. Johan Svahnberg (M) väjs till ordförande och Magnus Haara (C) väljs till vice ordförande i krisledningsnämnden för mandatperioden 2023-2026.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglementet ska kommunstyrelsens arbetsutskott utgöra krisledningsnämnd. Val måste dock ske av kommunfullmäktige enligt kommunallagen.

13. Motion: "Motion gällande uppföljning av gällande Biblioteksplan" - Stefan Lissmark (S)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen bifalles.

Sammanfattning av ärendet

Motionären yrkar att en uppföljning av gällande Biblioteksplan genomförs och presenteras för kommunfullmäktige senast i december 2023. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden och nämnden för kultur, arbete och folkhälsa med instruktionen:

Yttrandet från nämnderna ska innehålla en redogörelse för om uppföljningen är gjord sedan tidigare eller om den är planerad framåt i verksamheten. Yttrandet ska även innehålla en kommentar kring föreslagen tidsplan från motionärens sida. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2023-09-22 så att ärendet kan behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2023-10-10.

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa framför i sitt yttrande att uppföljning av biblioteksplanens mål sker löpande och att bibliotekschefen kommer att sammanställa utvärderingsmaterialet under oktober 2023. Nämnden gör bedömningen att den föreslagna tidsplanen från motionären är möjlig att hålla.

Barn- och utbildningsnämndens remissvar innehåller en utvärdering av biblioteksplanens vision gällande skolbibliotek och innebär i sig ett svar på motionen i denna del. Utöver antaget remissyttrande innehåller nämndens beslut även förslaget att kommunstyrelsen ska uppdatera biblioteksplanen utifrån nu gällande organisation. Mot denna bakgrund bör motionen bifallas.

14. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Välja NN (X) till ny ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet Mittskåne (FINSAM) perioden 2023-2026 efter Helena Lindblom Ohlson (SD).

2. Välja Linus Jakobsson (S) till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Suad Korlat (S).

3. Välja NN (SD) till ny ersättare i socialnämnden efter Roger Stenberg (SD).

4. Välja Rolf Streijffert (SD) till ny ersättare för ombud på stämmor i Skånes kommuner under perioden 2023-2026 efter Roger Stenberg (SD).

5. Välja Evalisa Forshell (S) till ny ledamot i styrelsen för Höörs Fastighets Bostads AB från och med 2023-11-08 intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Holger Brede (S).

6. Välja Evalisa Forshell (S) till ny andre vice ordförande i styrelsen för Höörs Fastighets Bostads AB från och med 2023-11-08 intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige efter Holger Brede (S).

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det enligt 4 kap. 6§ kommunallagen (2017:725). Om en ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige avgår under valperioden ska länsstyrelsen enligt 14 kap. 21§, respektive 23§, vallagen (2005:837) efter anmälan utse en ny ledamot eller ersättare.

Reglerna för valbarhet och ett uppdrags upphörande återfinns i kommunallagens (2017:725) 4 kap 3-10§§. Av 7§ framgår att en förtroendevalds uppdrag upphör om den förtroendevalda upphör att vara valbar.

För en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.

15. Anmälningar till Kommunfullmäktige 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anmälningarna läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

Beslut från nämnder och kommunala bolag

Protokoll KF 231011, signerat

Reservation partistöd Anna Jung (MED), signerad

Protokoll KS 231024, signerat

Brev till Kommunfullmäktige i Eslöv, Hörby och Höör angående indexjustering av renhållningstaxa 2024

Renhållningstaxa gällande från 2024-01-01

Beslut och handlingar från andra myndigheter och organisationer

Svea HR P 5808-23 Ej slutligt beslut 2023-10-31 - Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i överklagat ärende om detaljplan för del av fastigheten Åkersberg 1:6 (Maglehill norr). Antagandebeslut i KF 220406, § 36

16. Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Mötesstart: 8/11 kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Mötets kallelse

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.