Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 11 oktober 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Malin Tan, Projektledare, Rönne å och Ringsjön

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Tore Christensson (M)

Talare

Malin Tan, Projektledare, Rönne å och Ringsjön

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Petra Geistrand, Beredskapssamordnare, Höörs Kommun

Talare

Gabriella Salomonsson Bicki (M)

Talare

Petra Geistrand, Beredskapssamordnare, Höörs Kommun

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Andrew Briggs (MP)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Andrew Briggs (MP)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Martin Ekstrand (KD)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Ramberg (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande och bestämmande av tid för protokollets justering

4. Projekt Destination Rönne å och Ringsjön - Information

5. Risk och sårbarhetsanalys Höörs kommun 2023 (RSA) - Information

6. VA-taxa 2024 för Höörs kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. VA-Taxa 2024 antas och börjar gälla 2024-01-01. 2. Tidigare beslutad VA-taxa upphör samtidigt att gälla.

Ärendebeskrivning

Mittskåne Vatten har med hjälp av konsultföretaget EnviDan analyserat och beräknat behovet av justeringar i taxan för att möta behovet av nödvändiga kostnader för VA-kollektivet. Utgångsläget har varit att full kostnadstäckning nås samt att gällande taxekonstruktion är oförändrad.

Brukningsavgifter

De nödvändiga kostnaderna har tillsammans med Mittskåne Vatten beräknats och analyserats med fokus på de närmaste 5 åren där hänsyn tagits till investeringsplaneringen till och med år 2028. I arbetet har ekonomiverktyget Selvkost använts. För att möta de nödvändiga kostnaderna bör brukningsavgifterna inbringa 44 665 tkr år 2024, vilket innebär en höjning med 14 % jämfört med de totala intäkter från brukningsavgifter som prognostiserats för år 2023.

För att möta kommande ökade kostnader samt för att efterleva kraven i LAV för hantering av överuttag och underskott, behöver de totala intäkterna från brukningsavgifter höjas med ytterligare ca 12 % 2025.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna ska täcka kostnader för att bygga ut vatten- och avlopp i områden där kommunen har en skyldighet enligt vattentjänstlagen, dvs i exploateringsområden och befintlig bebyggelse i ett större sammanhang.

VA-taxan beräknas generellt men tillämpas individuellt för alla fastigheter som ingår i ett verksamhetsområde. Syftet med anläggningstaxan är att den ska spegla den genomsnittliga kostnaden för att förse fastigheter med en anslutning till den allmänna VA-anläggningen. Det beräkningsunderlag som bearbetats i detta arbete har hanterats som ett representativt urval för att analysera dem genomsnittliga kostnaden. Alla fastigheter som ingår i verksamhetsområde ska betala enligt samma gällande taxa för anläggningsavgifter.

Med befintligt underlag ger gällande taxa ett överuttag motsvarande 2,3 mkr, vilket skulle innebära en sänkning med -4 % för att anpassa taxan till beräkningsunderlaget. Med tanke på det ekonomiska läget kring räntor, inflation och energipriser föreslås att anläggningstaxan behålls oförändrad under 2024.

Särskilda avgifter

Under § 13 Särskilda avgifter har avgifterna under 13.1 som baseras på arbetad tid höjts med 3% för att täcka ökade lönekostnader. Under 13.1 har komplettering även gjorts med en ny avgift för utplacering av vattenpost vid events. Avgiften är beräknad för att täcka arbetstid samt den vattenprovtagning och analyser som görs för att bekräfta att vattnet är tjänligt i uttagspunkten. Motsvarande avgift tillämpas redan i många andra kommuner. Under 13.2 ska avgifter för vattenkiosk årligen räknas upp med en genomsnittlig utveckling av brukningsavgiften i Höör och Hörby enligt beslut § 64 VR-nämnden 2020-08-31. För 2024 motsvarar detta 10 %. 

7. Bidragsbestämmelser för enskilda vägar

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Föreskrifter för kommunalt bidrag till enskilda vägar antas.

2. Föreskrifterna börjar gälla 2024-01-01.

3. Tidigare beslutade bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar upphör samtidigt att gälla.

Ärendebeskrivning

Efter återremiss har förvaltningen utgått från befintliga regler och ändrat så att beslut om kommunalt vägbidrag för förening som uppbär statligt bidrag endast ska ske vart 5:e år med det statliga beslutet som grund. Även vissa språkliga justeringar m.m.

8. Redovisning av partistödets användning 2022 och utbetalning av partistöd 2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 605 968 kr för 2024 att fördelas enligt följande:

 • Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 93 976 kr
 • Centerpartiet – 47 560 kr
 • Kristdemokraterna – 47 560 kr
 • Liberalerna – 47 560 kr
 • Medborgerlig samling – 47 560 kr
 • Miljöpartiet – 47 560 kr
 • Moderata samlingspartiet – 117 184 kr
 • Sverigedemokraterna – 101 712 kr
 • Vänsterpartiet – 55 296 kr

2. Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2024.

Ärendebeskrivning

Partistöd syftar till att stärka den kommunala demokratin och ska användas för lokalt partiarbete. Partierna har redovisat för hur partistödet använts under 2022 och redovisningarna har granskats av en av respektive parti utsedd särskild granskare. Kansliet har kontrollerat att redovisningarna är i enlighet med lag och av kommunfullmäktige fastställda regler för partistödet.

Enligt gällande regler ska kommunalt partistöd utgå med ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet är 32 088 kr (56 % av prisbasbeloppet för utbetalningsåret 2024, 57 300 kr) och mandatstödet är 7 736 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2024 avrundat uppåt till hel krona) per mandat i kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet till 605 968 kr ([32 088 * 9 = 288 792 kr ] + [7 736 * 41 = 317 176 kr ]) att fördelas mellan partierna.

Ordföranden beslutar på eget initiativ ajournera mötet under tio minuter, klockan 15:00-15:10.

Paus

mötet återupptas ca kl 20:30

8. Redovisning av partistödets användning 2022 och utbetalning av partistöd 2024

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Höörs kommun ska betala ut kommunalt partistöd med 605 968 kr för 2024 att fördelas enligt följande:

 • Arbetarpartiet Socialdemokraterna – 93 976 kr
 • Centerpartiet – 47 560 kr
 • Kristdemokraterna – 47 560 kr
 • Liberalerna – 47 560 kr
 • Medborgerlig samling – 47 560 kr
 • Miljöpartiet – 47 560 kr
 • Moderata samlingspartiet – 117 184 kr
 • Sverigedemokraterna – 101 712 kr
 • Vänsterpartiet – 55 296 kr

2. Det kommunala partistödet ska betalas ut i januari 2024.

Ärendebeskrivning

Partistöd syftar till att stärka den kommunala demokratin och ska användas för lokalt partiarbete. Partierna har redovisat för hur partistödet använts under 2022 och redovisningarna har granskats av en av respektive parti utsedd särskild granskare. Kansliet har kontrollerat att redovisningarna är i enlighet med lag och av kommunfullmäktige fastställda regler för partistödet.

Enligt gällande regler ska kommunalt partistöd utgå med ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet är 32 088 kr (56 % av prisbasbeloppet för utbetalningsåret 2024, 57 300 kr) och mandatstödet är 7 736 kr (13,5 % av prisbasbeloppet för 2024 avrundat uppåt till hel krona) per mandat i kommunfullmäktige. Totalt uppgår partistödet till 605 968 kr ([32 088 * 9 = 288 792 kr ] + [7 736 * 41 = 317 176 kr ]) att fördelas mellan partierna.

Ordföranden beslutar på eget initiativ ajournera mötet under tio minuter, klockan 15:00-15:10.

9. Föreskrifter för partistöd

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Föreskrifter för partistöd antas och börjar gälla 2023-11-01.

2. Tidigare beslutade regler för partistöd upphör samtidigt att gälla.

Ärendebeskrivning

Det har uppmärksammats att reglerna för partistöd inte uppdaterats sedan 2016 och att kommunallagen sedan dess ändrats. Därför föreslås mindre justeringar som främst består i:

- Ändrade lagtexthänvisningar

- Ny mall enligt nuvarande grafiska profil

- Ändrat namn från regler till föreskrifter för att följa nuvarande namngivning av styrande dokument

10. Miljö- och klimatstrategi för Höörs kommun

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

Miljö- och klimatstrategi för Höörs kommun kompletteras med kursiverad skrivning under Hållbar konsumtion och produktion sid 22, under punkt två i avsnittet ”arbetet med delområdet handlar om att”: dricksvattentillgången för kommunens invånare ska säkras och nya metoder för användning av regnvatten och återanvändning av vatten ska prövas.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Miljö- och klimatstrategi för Höörs kommun antas och börjar gälla 2023-10-12.

2. Dokumentet Lokala miljömål med handlingsplan, antaget 2008-01-31 (dnr KSF 2005/2) upphör samtidigt att gälla.

Ärendebeskrivning

Alla Sveriges kommuner har ett ansvar för att bidra till hållbar utveckling i brett perspektiv och har därmed en central roll i genomförandet av såväl de globala hållbarhetsmålen som de nationella miljömålen. Målen behöver sättas i ett lokalt perspektiv för att arbetet ska bli meningsfullt och kraftfullt.

Tidigare antaget miljömålsdokument, Lokala miljömål med handlingsplan, antaget 2008, är inaktuellt. Ett förslag till miljö- och klimatstrategi för Höörs kommun har tagits fram efter en bred samverkansprocess där samtliga sektorer och bolag i kommunen har varit involverade.

Strategin innehåller fyra fokusområden: Natur med höga värden, Hög livskvalitet, Nettonollutsläpp 2045 samt Resurseffektiv kommun.

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har ett gemensamt ansvar för att uppfylla intentionerna i Miljö- och klimatstrategins fokusområden och en handlingsplan med åtgärder som bidrar till strategins genomförande ska fastställas av kommunens ledningsgrupp. Arbetet med strategin ska följas upp årligen.

Bakgrund

Alla Sveriges kommuner har ett ansvar för att bidra till hållbar utveckling i brett perspektiv och har därmed en central roll i genomförandet av såväl de globala hållbarhetsmålen som de nationella miljömålen. Målen behöver sättas i ett lokalt perspektiv för att arbetet ska bli meningsfullt och kraftfullt.

Kommunstyrelsen beslutade 2017 att ett miljöprogram för Höörs kommun ska tas fram (dnr KSF 2017-00460) för att ersätta befintliga Miljömål för Höörs kommun från 2008 (dnr KSF 2005/2). Av olika skäl avstannade arbetet och ett omtag gjordes under senhösten 2021. I samband med detta ändrades också namnet från miljöprogram till miljö- och klimatstrategi.

Syftet med miljö- och klimatstrategin är att fastställa hur kommunens arbete ska bedrivas för att det ska styra mot minskad negativ miljöpåverkan och ökad positiv miljöpåverkan från Höörs kommuns organisation och de bolag som ägs helt eller delvis av kommunen. Strategin ska bidra till att uppfylla de nationella miljökvalitetsmålen och de miljömässiga delarna av de globala målen för hållbar utveckling. Strategin ska även styra kommunens arbete med klimatanpassning i ett brett perspektiv, dvs hur kommunen ska agera för att klara konsekvenserna av ett förändrat klimat med mer extrema händelser såsom stora nederbördsmängder och översvämningar, värmeböljor, vattenbrist eller besvärligt väder.

Miljö- och klimatstrategin ska gälla för samtliga delar av Höörs kommuns organisation samt de bolag som ägs helt eller delvis av kommunen.

Framtagandeprocessen

Arbetet med Miljö- och klimatstrategi för Höörs kommun inleddes med en omvärldsanalys. Denna har inkluderat genomgång av regionala program och strategier samt några utvalda kommuners miljöstrategier och liknande dokument.

Temadialoger har genomförts med verksamheter och sakkunniga inom Höörs kommunkoncern. Syftet med dialogerna har dels varit att fördjupa kunskapen kring specifika ämnesområden och diskutera aktuella frågor, dels att informera om arbetet med miljö- och klimatstrategin och klargöra behovet av mål och åtgärder inom det aktuella området. Temadialoger har hållits om bland annat vatten, biologisk mångfald, livsmedelsförsörjning, samhällsplanering och friluftsliv.

Under hösten 2022 togs ett kunskapsunderlag för klimatanpassning fram (dnr KSF 2022-00237) för Höörs kommun. Syftet var att höja kunskapsnivån om behovet av klimatanpassning i Höörs kommun, dels i den fysiska miljön, dels inom verksamheterna och få klarhet i vilka faktorer som har betydelse för ett sådant arbete. Fyra workshops genomfördes med tjänstepersoner från olika delar av kommunens verksamheter. Samtliga sektorer och bolag har deltagit i minst en workshop. Utöver detta hölls kompletterande samtal med sakkunniga inom specifika områden.

Parallellt med miljö- och klimatstrategin har arbetet med en ny renhållningsordning (avfallsplan och avfallsföreskrifter) drivits tillsammans med Eslövs och Hörby kommuner. Denna process har varit viktig för såväl inspiration som höjd kunskapsnivå.

Under våren 2023 sändes ett förslag till miljö- och klimatstrategi ut på remiss till kommunens verksamheter, länsstyrelsen samt några föreningar verksamma i Höörs kommun. Förslaget fanns också tillgängligt på kommunens hemsida. Därefter har förslaget bearbetats utifrån remissvaren. Vilka synpunkter som kom in och hur de har beaktats framgår av samrådsredogörelsen (bilaga 2).

Förslag till miljö- och klimatstrategi

Förslaget till miljö- och klimatstrategi bygger på fyra fokusområden: Natur med höga värden, Hög livskvalitet, Nettonollutsläpp 2045 samt Resurseffektiv kommun. Varje fokusområde presenteras med en text som sätter området i en bredare kontext, beskrivning av målsättning för fokusområdet samt genomgång av vilka nationella miljökvalitetsmål och globala hållbarhetsmål som berörs.

Inom vart och ett av de fyra fokusområdena föreslås tre prioriterade delområden. För dessa beskrivs vad arbetet med delområdet innebär, vilken rådighet kommunen har att arbeta med frågorna, vilka effekter som kan förväntas uppnås och vilka nyckeltal som kan användas för att följa upp arbetet.

Tre av delområdena motsvarar målen i förslaget till Avfallsplan för Eslöv, Höör och Hörby som är under framtagande (remiss under våren 2023). Dessa tre återfinns under fokusområdena Hög livskvalitet (delområdet Ingen nedskräpning) respektive Resurseffektiv kommun (delområdena Avfallsminimering samt Hållbar avfallshantering). Det finns samordningsvinster att göra genom att samordna såväl genomförande som uppföljning av de båda dokumenten.

Klimatanpassning spänner över ett brett fält av insatser och har därför inte tilldelats ett eget fokusområde eller delområde utan infogats i flera. I fokusområdet Natur med höga värden hanteras behovet av att minska belastningen till sjöar och vattendrag från avloppssystemet samt möjligheten till naturbaserade lösningar (delområdena Förbättrad vattenstatus i sjöar och vattendrag samt Stärkta ekosystemtjänster). I fokusområdet Hög livskvalitet behandlar delområdet Hållbara livsmiljöer anpassning till förändrat klimat i såväl fysisk miljö som i kommunens verksamheter. Fokusområdet Resurseffektiv kommun lyfter behovet av säkrad dricksvattentillgång för kommunens invånare inom delområdet Hållbar konsumtion och produktion.

Genomförande och uppföljning

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser har ett gemensamt ansvar för att driva sin verksamhet på ett sådant sätt att det bidrar till att uppfylla intentionerna i Miljö- och klimatstrategins fokusområden. Utifrån respektive grunduppdrag och förutsättningar ska miljö- och klimatstrategins innehåll integreras i verksamhetsplaneringen.

En handlingsplan med åtgärder som bidrar till att genomdriva fokusområdenas intentioner ska tas fram. Handlingsplanen fastställs av kommunens ledningsgrupp och föreslås uppdateras vart fjärde år i samband med genomlysning och eventuell revidering av miljö- och klimatstrategin.

Arbetet med Miljö- och klimatstrategin följs upp årligen genom de nyckeltal som kopplats till vart och ett av strategins prioriterade delområden. Resultatet föreslås sammanställas och presenteras i kommunens årsredovisning.

För ökad kvalitet i måluppföljningen krävs fortsatt utveckling av nyckeltal inom vissa områden, det gäller bland annat biologisk mångfald, ekosystemtjänster samt hållbar upphandling och konsumtion. Arbetet föreslås bli en åtgärd i handlingsplanen.

11. Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Holma 1:24, Höörs kommun

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Fastställa utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för fastigheten Holma 1:24, enligt bilagd karta ”Nytt VO Holma 1_24”.

Ärendebeskrivning

Enligt 6§ Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas. De aktuella vattentjänsterna är tillhandahållande av vatten samt bortledande av spillvatten. Det kan finnas behov av olika vattentjänster inom olika geografiska områden vilket gör att verksamhetsområdet för respektive vattentjänst kan se olika ut.

Förslag om utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Holma 1:24

Beslutsunderlag ses i ”Nytt VO Holma 1_24". Den aktuella fastigheten är bebyggd och ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten samt antaget utbyggnadsområde Lilla Holma från VA-utbyggnadsplanen 2022 (KFS 2022/355). Fastighetsägaren har själv inkommit med servisansökan och önskemål om anslutning av aktuella vattentjänster.

12. Riktlinjer för offentlig flaggning

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommundirektören uppdras att undersöka möjligheten att inkludera våra nationella minoriteter i riktlinjerna för offentlig flaggning.

2. Riktlinjer för offentlig flaggning kompletteras med tillägget 29 maj - Veterandagen under § 6.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Riktlinjer för offentlig flaggning antas och börjar gälla 2023-11-01.

2. Tidigare beslutad flaggpolicy upphör samtidigt att gälla.

Ärendebeskrivning

Riktlinjerna för flaggning ger ramar för den offentliga flaggningen i Höörs kommun. Riktlinjerna har nu på uppdrag av kommunstyrelsen arbetsutskott setts över och föreslagna ändringar framgår av dokumentet ”Förslag Riktlinjer för flaggning” och alla ändringar är gulmarkerade. Om text föreslås strykas är den även överstruken.

Föreslagna ändringar i korthet.

- Dokumentet byter namn från flaggpolicy till Riktlinjer för flaggning då det stämmer bättre med hur Höör namnger dokument idag.

- Möjlighet att låna ut flaggstängerna vid polishuset och Nya torg införs för idrottsklubbar i elitserien.

- Kommundirektören ges utökade befogenheter att besluta om övrig flaggning (fler flaggningstillfällen) och avvikande flaggning (använda andra flaggor).

- Regel om vilka flaggor som får användas vid offentlig flaggning införs.

13. Motion "Nya armaturer på Snogeröds idrottsplats" - Anna Jung (MED)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Ärendet återremitterades till förvaltningen med motiveringen att motionen inte har besvarats.

Gatu- och parkchefen har inkommit med följande svar:

På Snogeröds IP finns en större och en mindre fotbollsplan. Totalt omges planerna av 18 armaturer fördelat på 8 stolpar. 12 armaturer belyser den stora planen och 6 armaturer belyser den lilla planen, se bild i gatu- och parkchefens skrivelse.

Kostnaden för att byta ut befintliga 18 armaturer till nya armaturer uppgår till ca 400 tkr. Kostnaden förutsätter att befintliga balkar och stolpar kan användas samt att inga arbeten behövs utföras i övrigt.

Att byta befintliga armaturer mot nya kommer inte att resultera i en bra ljusbild då stolparna är för låga och armaturerna för få. En LED-armatur ger ett mer riktat ljus jämfört med en högtrycksnatriumarmatur där ljuset sprids på en större yta. Vid ett byte kommer kontrasten mellan ljusa och mörka partier på planerna att bli tydliga på det sätt som ljusberäkningen för den stora planen visar, se gatu- och parkchefens skrivelse.

Som en helhet kommer dock planerna att upplevas som ljusare då det kallare LEDljuset upplevs ljusare jämfört med det orangefärgade ljuset som de nuvarande högtrycksnatriumarmaturerna ger.

LED-armaturerna för den här typen av användning är avsedd att monteras plant och dioderna i armaturen är vinklade med hjälp av en lins för att ljuset ska nå länge. I fallet med Snogeröd, där stolparna är ca 6 meter för korta, behöver LEDarmaturerna vinklas upp för att ljuset ska nå tillräckligt långt. Detta kommer att medföra bländning av spelare och störande ljus mot omgivningarna.

Ett utbyte till LED-armaturer ger en energibesparing om 113 W/armatur, dvs 2214 W för de 18 armaturerna. Den totala energibesparingen är beroende av hur många timmar som armaturerna är tända.

Snogeröds IF är mycket positiva till att byta till nya armaturer: ”Föreningen har växt i rekordfart de senaste åren med fler lag och medlemmar. Samtidigt håller de gamla armaturerna inte tillräcklig kvalité för träning. Det innebär att vi kan nyttja planen mer på kvällarna och under en längre period under året vilket belastar konstgrästiderna i Höör mindre.”

Senast en investering gjordes i belysningsanläggningen i Snogeröd var 2019. Då utfördes bl.a. utbyte av trästolpar utifrån resultatet av en rötskadebesiktning. Kostnaden för åtgärderna uppgick till 250 000 kr.

Utifrån information från kommunens belysningsentreprenör Kraftringen Service AB om att endast utbyte av armaturer inte kommer att resultera i en tillfredsställande belysning uppdrog gatu- och parkenheten Kraftringen Service AB att offerera ny idrottsplatsbelysning på Snogeröds IP.

För att tillfredsställande belysning på Snogeröds IP krävs nya, högre stolpar. För att ge en bra ljusbild och samtidigt undvika störande bländning bör stolparna placeras närmare planen på den östra sidan.

Offert på ny belysningsanläggning har inkommit från Kraftringen Service AB. Kostnaden som uppgår till 832 000 kr omfattar 6 st. nya 16-meters stolpar längs planens långsidor med 3 st. LED-strålkastare i varje stolpe.

Tillkommande arbeten: Offerten omfattar inte återställningsarbeten p.g.a. ny placering av belysningsstolparna. På den östra sidan måste en del av den befintliga vägen flyttas i sidled. Inmätning, utsättning, deponikostnader mm ingår inte heller i offerten. Dessa arbeten uppskattas till ca 150 000 kr.

Ekonomiska konsekvenser

Den totala kostnaden för en ny belysningsanläggning på Snogeröds IP uppgår till ca 980 tkr.

14. Motion: "Angående inrättande av fornminnesstatus för Maglasätegravarna och Eldarehuset" - Johan Svahnberg (M), Magnus Haara (C), Martin Ekstrand (KD) och Anna Ramberg (L)

15. Motion: "Ökade budgetramar för Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden 2024" - Olle Krabbe (V) m.fl.

16. Motion: "Höörs kommun ska inte stödja företag som finansierar Rysslands krig i Ukraina" - Evalisa Forshell (S)

Länk till motionen saknas.

19. Mötets avslutande

Mötesstart: 11/10 kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Mötets kallelse och handlingar

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.