Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 30 augusti 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Maria Truedsson (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

  1. Tillkännagivandet om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt.
  2. Föredragningslistan fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Tillkännagivandet för sammanträdet har utfärdats den 23 augusti 2023 och anslagits på kommunens digitala anslagstavla samma dag. Samtliga ledamöter och ersättare har fått föredragningslista och handlingar genom elektronisk kallelse, till Ciceron Assistent, den 23 augusti 2023.

2. Upprop

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare görs enligt lista.

3. Val av justerande och bestämmande av tid för protokollets justering

Kommunfullmäktige beslutar att Maria Jönsson (C) och Stefan Lissmark (S) utses att justera protokollet samt att dagens protokoll justeras elektroniskt, onsdagen den 6 september 2023 klockan 16:30.

Justerare utses enligt upprättad turlista. Vanligtvis sker justering onsdagen efter kommunfullmäktiges sammanträde klockan 16:30.

4. Utdelning av kommunens priser, Årets goda kraft

Sammanfattning av ärendet

Årets goda kraft är en utmärkelse som Höörs kommun ska dela ut årligen för att uppmärksamma en betydande gärning inom kommunen. Gärningen bedöms genom inkomna nomineringar och utses genom omröstning bland medborgarna i Höörs kommun. Pristagarna presenteras under mötet.

5. Borgensram Höörs Fastighets Bostads AB - HFB AB - 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Borgen ingås såsom för egen skuld för Höörs Fastighets Bostads AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 400 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens borgenspolicy ska en borgensram fastställas för de kommunala bolagen. Lämpligt är att göra detta i samband med att budgeten för kommunen beslutas. Lånen är idag samlade under HFAB och prognosen för fördelad låneskuld mellan lokalbolaget och bostadsbolaget var inte klar i samband budgetärendet.

Höörs kommun går i borgen för HFB AB:s samtliga lån. Tjänsteskrivelsen har upprättats i samverkan med ekonomichefen.

6. Borgensram Höörs Fastighets Lokal AB - HFL AB - 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Borgen ingås såsom för egen skuld för Höörs Fastighets Lokal AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 920 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunens borgenspolicy ska en borgensram fastställas för de kommunala bolagen. Lämpligt är att göra detta i samband med att budgeten för kommunen beslutas. Lånen är idag samlade under HFAB och prognosen för fördelad låneskuld mellan lokalbolaget och bostadsbolaget var inte klar i samband budgetärendet. Bolaget har gjort stora investeringar och ännu fler är på gång under de kommande åren. Låneskulden kommer därför att behöva utökas årligen. Höörs kommun går i borgen för HFL AB:s samtliga lån.

Tjänsteskrivelsen är upprättad i samråd med ekonomichefen.

7. Ändring av taxa för försäljning och utarrendering av kommunal mark och fastigheter

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

  1. Taxa för försäljning och utarrendering av kommunal mark och fastigheter antas och börjar gälla 2023-10-01.
  2. Tidigare gällande taxa upphör samtidigt att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Höörs kommun växer och det viktigaste området för fortsatt bostadsutveckling finns i västra Höör, den nya stadsdelen Maglehill. Maglehill delas upp i fyra områden, bostadsområdet Maglehill Väst är den andra etappen och den första med tomterna för enfamiljsbostäder i stadsdelen. Området är planerat för 30 villor i 1-2 våningar och det finns tomter i olika storlekar, mellan 850 kvm-1 250 kvm. Höörs kommun kommer under hösten 2023 vara redo att starta försäljningen av de första 11 tomterna på Maglehill Väst. Runt årsskiftet kommer försäljningen av fyra tomter i Sätofta (Jägersbo) att bli aktuella då lantmäteriförrättningen är klar. Fler områden med småhustomter planeras de närmsta åren, bland annat Gyldenpris och fortsättning på Maglehill.

Nuvarande taxa

Nuvarande taxa för tomter för småhusbebyggelse på Maglehill är 330 tkr i grundpris och 220 kr/kvm vilket ger ett pris på cirka 520 tkr-605 tkr per tomt. Tomter för småhusbebyggelse i Sätofta (Björkstigen och Granstigen) har en nuvarande taxa på 400 tkr + 220 kr/kvm vilket ger ett pris på cirka 600 tkr-645 tkr. Alla priser är exklusive anslutningsavgifter. För Gyldenpris finns ingen beslutad taxa.

Prisläge kommunala tomter

Eslöv - I området "väster om väster" i Eslöv varierar priserna mellan 790 tkr-936 tkr för tomter i storleksordningen 631-1 047 kvm. Det finns även tomter med ett centralare läge i förtätningsprojekt där priset ligger något högre, 800 tkr-830 tkr för tomter på cirka 550-650 kvm.

Hörby - Hörby sålde senast en kommunal tomt i februari 2022 (inne i tätorten), den såldes för 900 tkr och var 1 037 kvm stor.

Hässleholm - Hässleholm har i dagsläget inga kommunala tomter till salu i tätorten, tidigare har priserna legat på cirka 500-600 tkr per tomt oklart hur stora tomterna varit, men priserna kommer ses över och höjas enligt tekniska förvaltningen.

Förslag ny taxa

För Maglehill, Sätofta (Björkstigen och Granstigen) och Gyldenpris föreslås en taxa på 400 tkr + 300 kr/kvm. Detta ger ett pris på 700 tkr för en tomt på 1 000 kvm, exklusive anslutningsavgifter.

Krav på bebyggelse

I taxan för försäljning och utarrendering av kommunal mark har det ställts krav på bebyggelse för Lärkträdet 6 (Tjörnarp) och Sallanders väg (Norra Rörum). Detta föreslås nu innefatta alla kommunala tomter för att förhindra att tomter köps i spekulation och sedan inte bebyggs. Tidsfrist och storlek på vite ses över och bestäms vid varje enskilt försäljningstillfälle.

Ekonomiska konsekvenser

Se mark- och exploateringsingenjörens skrivelse. Tjänsteskrivelsen har upprättats i samverkan med mark- och exploateringsingenjören.

8. Taxa för felparkeringsavgifter 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

  1. Taxa jämte bilaga avseende felparkeringsavgifter i Höörs kommun antas och börjar gälla 2024-01-01.
  2. Tidigare gällande taxa avseende felparkeringsavgifter jämte bilaga upphör samtidigt att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Nuvarande Taxa för felparkeringsavgifter i Höörs kommun antogs 2017-09-27. Nytt förslag till taxa för felparkeringsavgifter har utarbetats och föreslås gälla från och med 2024-01-01. De olika avgiftsbeloppen i taxan föreslås förändras. De nya avgifterna höjs för varje enskild överträdelsepunkt med 200 kr, och inbördes är skillnaden i de tre avgiftsnivåerna oförändrad likt tidigare. Nivåerna är dock lägre än möjligt maxbelopp för varje överträdelsepunkt (1300kr). Med de nya föreslagna taxorna erhålls dels en bibehållen regelefterlevnad men även en taxejustering över tid då taxorna inte ändrats på sex år.

Analys

Hässleholm, Eslöv och Klippans kommuner har beloppsnivåer som ungefär motsvarar nu föreslagna nivåer för Höörs kommun.

Ekonomiska konsekvenser

Vid oförändrat antal utfärdanden av felparkeringsavgifter kommer kommunen att erhålla 40 000 kronor mer på årsbasis. Bedömningen är dock att en höjning av avgifterna medför färre överträdelser över tid och därmed också ett lägre antal utfärdanden. Tjänsteskrivelsen har upprättats i samråd med väg- och trafikingenjören.

9. Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt - Granskningsrapport för verksamhetsår 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen ska ha löpande uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala aktiebolag (6 kap. 1 § kommunallagen [KL]). Utöver detta har kommunstyrelsen sedan den 1 januari 2013 en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala aktiebolagen (6 kap. 9 § KL). Den förstärkta uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut för varje bolag ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.

När kommunen lämnat över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten. Fullmäktige ska också se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Fullmäktige ska även säkerställa att de övriga krav som anges i 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen är uppfyllda i fråga om bolagen. Utöver att säkerställa den förstärkta uppsiktsplikten har granskningen även omfattat en undersökning om bolagen lämnat information i enlighet med ägardirektiven.

Bolag som granskats

De bolag som Höörs kommun har ett ägandeskap och betydande inflytande i behandlas i den bifogade rapporten. Kort beskrivning av respektive bolag följer.

Höörs Fastighet AB äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

IT kommuner i Skåne AB är ägarnas leverantör av IT-drift och en samverkanspart i kommunernas verksamhetsutveckling.

Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB, är ett regionalt avfalls- och återvinningsföretag som ägs gemensamt av de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör.

Metod

För att pröva kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt gentemot respektive bolag så har ett granskningsprogram upprättats. Detta för att säkerställa en likvärdig prövning av uppsiktsplikten gentemot respektive bolag. Tjänsteskrivelsen har upprättats i samverkan med verksamhetsanalytikern.

10. Val av nämndemän i Lunds tingsrätt 2024-2027

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta att till nämndemän i Lunds tingsrätt perioden 2024-2027 utses Niklas Pålsson, Johanna Falck, Johan Johansson, Klara Asklund, Clas Paulsson, Rolf Streijffert och Lars Andersson.

Sammanfattning av ärendet

Vid val av nämndemän ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Ur ett demokratiperspektiv är det viktigt att nämndemannakåren speglar befolkningen. Eftersom uppdraget som nämndeman är opolitiskt är det också viktigt att personer utan partipolitisk koppling ges faktisk möjlighet att bli nämndeman. Det är betydelsefullt för att säkerställa allmänhetens förtroende för domstolarna. Höörs kommun har att tillsätta 7 nämndemän som ska tjänstgöra i Lunds tingsrätt perioden 2024-2027. Senast den 1 oktober 2023 ska kommunen ge besked om vilka som valts som nämndemän. Kommunfullmäktiges valberedning har lämnat förslag i ärendet.

11. Motion: "Om återvinning av vatten" - Roger Orwén (MP) och Stefan Lissmark (S)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

12. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige:

1. Entledigar Daniel Ell (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
2. Anmäler entledigandet till Länsstyrelsen Skåne som har att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Daniel Ell (M).
3. Entledigar Monika Gussarsson (MP) från uppdraget som ledamot i nämnden för kultur, arbete och folkhälsa.
4. Väljer Arno Werner (MP) till ny ledamot i nämnden för kultur, arbete och folkhälsa efter Monika Gussarsson (MP).
5. Entledigar Pär Bjelvehammar (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
6. Anmäler entledigandet till Länsstyrelsen som har att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Pär Bjelvehammar (S).
7. Entledigar Pär Bjelvehammar (S) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
8. Väljer NN (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Pär Bjelvehammar (S).
9. Entledigar Pär Bjelvehammar (S) från uppdraget som ledamot i barn-och utbildningsnämnden.
10. Väljer NN (S) till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Pär Bjelvehammar (S).
11. Entledigar Pär Bjelvehammar (S) från uppdraget som andre vice ordförande i barn-och utbildningsnämnden.
12. Väljer NN (S) till ny andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Pär Bjelvehammar (S).
13. Entledigar Pär Bjelvehammar från uppdraget som ersättare för ledamot i förbundsdirektionen för kommunalförbundet AV Media Skåne perioden 2023-2027.
14. Väljer NN (X) till ny ersättare för ledamot i förbundsdirektionen för kommunalförbundet AV Media Skåne perioden 2023-2027 efter Pär Bjelvehammar (S)
15. Entledigar Michael Andersson från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Ordföranden tackar avgående ledamöter och ersättare för deras insatser inom ramen för uppdragen.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det enligt 4 kap. 6§ kommunallagen (2017:725). Om en ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige avgår under valperioden ska länsstyrelsen enligt 14 kap. 21§, respektive 23§, vallagen (2005:837) efter anmälan utse en ny ledamot eller ersättare. Reglerna för valbarhet och ett uppdrags upphörande återfinns i kommunallagens (2017:725) 4 kap 3-10§§. Av 7§ framgår att en förtroendevalds uppdrag upphör om den förtroendevalda upphör att vara valbar. För en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.

13. Anmälningar till Kommunfullmäktige 2023

Nyinkomna anmälningar läggs till handlingarna.

14. Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Mötesstart: 30/8 kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Mötets kallelse

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.