Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 14 juni 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Gabriella Salomonsson Bicki (M)

Talare

Oscar Wassbjer (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Lindhe, Kommundirektör, Höörs kommun

Talare

Magnus Nordén, Verksamhetsanalytiker, Höörs Kommun

Talare

Linda Andersson, ekonomichef, Höörs Kommun

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jessica Falk (M)

Talare

Linda Andersson, ekonomichef, Höörs Kommun

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Martin Ekstrand (KD)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Oscar Wassbjer (M)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lena Stigsdotter (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lena Stigsdotter (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Tillkännagivandet om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt.

2. Föredragningslistan fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Tillkännagivandet för sammanträdet har utfärdats den 7 juni 2023 och anslagits på kommunens digitala anslagstavla samma dag. Kommunstyrelsens förslag till budget har hållits tillgängligt för allmänheten på kommunens hemsida från och med tillkännagivandet av sammanträdet. Samtliga ledamöter och ersättare har fått föredragningslista och handlingar genom elektronisk kallelse, till Ciceron Assistent, den 7 juni 2023.

2. Upprop

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare görs enligt lista.

3. Val av justerande och bestämmande av tid för protokollets justering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Camilla Kampf (M) och Anna Jung (MED) utses att justera protokollet.

2. Dagens protokoll justeras elektroniskt, tisdagen den 20 juni 2023 klockan 16:30.

Sammanfattning av ärendet

Vanligtvis sker justering onsdagen efter kommunfullmäktiges sammanträde klockan 16:30.

4. Utdelning av kommunens idrottspriser

5. Ekonomisk månadsuppföljning 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Tillskjuta 3 miljoner kronor till socialnämndens budgetram för 2023. Tillskottet finansieras genom en minskning av anslaget till kommunstyrelsen, konto gymnasieskola.

2. Omfördela 1 miljon från socialnämndens konto för försörjningsstöd till nämndens budgetram för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Månadsuppföljning april 2023 Höörs kommun redovisar ett resultat på 15,0 mnkr efter april, vilket är 13,0 mnkr bättre än budget för perioden. Prognosen för hela året är ett minusresultat på -14,0 mnkr, vilket dock är 8,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på -22,9 mnkr.

För perioden redovisar nämnderna i stort sett ett resultat lika med budget, men prognosen pekar på ett underskott om 3,2 mnkr.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden på 6,8 mnkr och ett prognostiserat överskott för året på 7,4 mnkr. Det är gymnasieskolan som står för större delen av överskottet i prognosen. Antalet elever är färre än budgeterat. Åldersgruppen är mindre än befolkningsprognosen som användes i budgetarbetet. Även gemensamma lokaler och gemensamma verksamheter redovisar ett överskott för perioden och i prognosen. Sätofta förskola och Fogdaröds förskola kvarstår i kommunal regi med lägre kostnad än den budgeterade hyran till HFAB. I huvudsak är det vakanta tjänster som ger överskott för gemensamma verksamheter. Höga kostnader för vinterväghållning och el ger underskott för verksamheten gator, vägar och parkeringar.

Socialnämnden redovisar ett underskott på 6,8 mnkr för perioden som ökar till 11,6 mnkr i prognosen för året. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 2,6 mnkr. Mer personal är anställd för att hantera bland annat larm och hemtjänst under utredning av behovet. Kostnaderna fortsätter vara höga för skyddsutrustning. Dessutom är medborgartiden lägre än budgeterat vilket ger en högre kostnad per utförd timme. Verksamheten för insatser för personer enligt LSS/SFB prognostiserar ett underskott på 3,5 mnkr på grund av fler placeringar. Flera placeringar har tillkommit och försämrat prognosen sedan förra uppföljningen. Det har även tillkommit fler placeringar inom verksamheten för insatser för personer med funktionsnedsättning som nu prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr.

I verksamheten för stab, ledning och strategi finns ett åtgärdsuppdrag för att nämndens verksamhet ska rymmas inom tilldelad budgetram. Åtgärder har inte vidtagits fullt ut för att uppnå detta vilket förklarar ca 2,4 mnkr av nämndens prognostiserade underskott.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott både för perioden och i prognosen. Utbetalningarna är lägre än budgeterat.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott efter april på 1,6 mnkr. En anledning till underskottet är att löneökningarna i april inte är kompenserade i budgetramen än. Prognosen är ett överskott på 0,4 mnkr. Kommunen har en större intäkt för sålda utbildningsplatser till andra kommuner. Överskottet reduceras av modulerna på Sätoftaskolan som har kvarstått på grund av förseningar i ombyggnationerna och ger ett underskott i nämndens budget. Dessutom prognostiserar Gudmuntorp skola ett underskott på 0,9 mnkr, även efter det extra tillskottet av resurser till byskolorna. Personalvolymen är för stor i förhållande till antalet elever och tilldelade resurser.

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa redovisar ett överskott efter april på 1,2 mnkr. För året prognostiseras ett överskott på 0,6 mnkr vilket bland annat beror en vakant tjänst som koordinator. I nämndens överskott ingår ett underskott för badet som redovisar högre driftskostnader än budgeterat.

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett överskott vid årets slut på 0,2 mnkr. Överskottet avser utökning av tjänst som inte tillsatts då regeringens arbete med ställföreträdarutredningens förslag avstannat.

Skatter och generella bidrag ger enligt skatteprognosen från 2023-04-27 ett överskott jämfört med budget på 14,7 mnkr. Riksdagen beslutade efter kommunens budgetbeslut om en ökning av de generella statsbidragen med ca 7 mnkr för Höörs kommun. Dessutom är prognosen för slutavräkningarna ett extra tillskott av skatteintäkter på 4 mnkr.

Budgeten för pensionskostnader är betydligt större än tidigare år och sattes efter KPAs prognos under hösten 2022. Den senaste prognosen är än högre kostnader och ett underskott på 2,4 mnkr prognostiseras.

Med anledning av socialnämndens prognostiserade negativa avvikelse som har ökat de senaste månaderna till 11,6 mnkr måste nämnden vidta åtgärder för att hålla tilldelad budgetram. Prognosen för skatter och generella statsbidrag är förvisso bättre än budgeterat men kommunens prognos är fortfarande ett negativt resultat. Dessutom visar budgetförutsättningarna för de kommande åren att omfattande åtgärder krävs för att nå resultat där kommunen klarar balanskravet och att finansiera investeringar utan att utöka låneskulden. Samtliga nämnder måste ha rätt ingångsvärde i 2024 för att klara budgeten de kommande åren.

Tjänsteskrivelsen har upprättats i samverkan med ekonomichefen.

6. Kommunfullmäktige mål för perioden 2024 till 2027

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Godkänna de mål, motiv och indikatorer som redovisas i bilaga 1.

2. God ekonomisk hushållning definieras utifrån kommunfullmäktiges mål och mäts genom:

 1. Det årliga ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag sett ur ett 5 års genomsnitt.
 2. Investeringsvolymen på skattefinansierad verksamhet ska inte överstiga nivån på avskrivningar, exploateringsintäkter och resultat sett ur ett 5 års genomsnitt.
 3. Kommunen ska alltid ha tillgänglig detaljplanerad mark för villor, flerfamiljshus och verksamheter. Utvärderas på årsbasis.
 4. Andelen egenproducerade klimatneutral el i kommunens verksamheter ska öka jämfört med 2022.

3. Målen inarbetas i budgeten för 2024 och följs därefter upp i ordinarie ekonomiprocess.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att besluta om mål för 2024-2027. Förslag till mål har tagits fram av partierna.

Förslagen har beretts av centrala ledningsgruppen som utifrån förslagen tagit fram ett samlat förslag till mål för mandatperioden. Förslaget har därefter hanterats vidare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktigemålen bygger på Höörs kommuns antagna vision och målen ska i nästa steg brytas ner i fokusområden som beslutas på nämndnivå. Sist i kedjan bryts fokusområdena ned i olika aktiviteter som dokumenteras i verksamhetsplaner ute i organisationen.

Tjänsteskrivelsen har upprättats i samverkan med verksamhetsanalytikern.

Paus

mötet återupptas ca kl 19.00

6. Kommunfullmäktige mål för perioden 2024 till 2027

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Godkänna de mål, motiv och indikatorer som redovisas i bilaga 1.

2. God ekonomisk hushållning definieras utifrån kommunfullmäktiges mål och mäts genom:

 1. Det årliga ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag sett ur ett 5 års genomsnitt.
 2. Investeringsvolymen på skattefinansierad verksamhet ska inte överstiga nivån på avskrivningar, exploateringsintäkter och resultat sett ur ett 5 års genomsnitt.
 3. Kommunen ska alltid ha tillgänglig detaljplanerad mark för villor, flerfamiljshus och verksamheter. Utvärderas på årsbasis.
 4. Andelen egenproducerade klimatneutral el i kommunens verksamheter ska öka jämfört med 2022.

3. Målen inarbetas i budgeten för 2024 och följs därefter upp i ordinarie ekonomiprocess.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att besluta om mål för 2024-2027. Förslag till mål har tagits fram av partierna.

Förslagen har beretts av centrala ledningsgruppen som utifrån förslagen tagit fram ett samlat förslag till mål för mandatperioden. Förslaget har därefter hanterats vidare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktigemålen bygger på Höörs kommuns antagna vision och målen ska i nästa steg brytas ner i fokusområden som beslutas på nämndnivå. Sist i kedjan bryts fokusområdena ned i olika aktiviteter som dokumenteras i verksamhetsplaner ute i organisationen.

Tjänsteskrivelsen har upprättats i samverkan med verksamhetsanalytikern.

Paus

mötet återupptas ca kl 19.15

6. Kommunfullmäktige mål för perioden 2024 till 2027

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Godkänna de mål, motiv och indikatorer som redovisas i bilaga 1.

2. God ekonomisk hushållning definieras utifrån kommunfullmäktiges mål och mäts genom:

 1. Det årliga ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag sett ur ett 5 års genomsnitt.
 2. Investeringsvolymen på skattefinansierad verksamhet ska inte överstiga nivån på avskrivningar, exploateringsintäkter och resultat sett ur ett 5 års genomsnitt.
 3. Kommunen ska alltid ha tillgänglig detaljplanerad mark för villor, flerfamiljshus och verksamheter. Utvärderas på årsbasis.
 4. Andelen egenproducerade klimatneutral el i kommunens verksamheter ska öka jämfört med 2022.

3. Målen inarbetas i budgeten för 2024 och följs därefter upp i ordinarie ekonomiprocess.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att besluta om mål för 2024-2027. Förslag till mål har tagits fram av partierna.

Förslagen har beretts av centrala ledningsgruppen som utifrån förslagen tagit fram ett samlat förslag till mål för mandatperioden. Förslaget har därefter hanterats vidare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktigemålen bygger på Höörs kommuns antagna vision och målen ska i nästa steg brytas ner i fokusområden som beslutas på nämndnivå. Sist i kedjan bryts fokusområdena ned i olika aktiviteter som dokumenteras i verksamhetsplaner ute i organisationen.

Tjänsteskrivelsen har upprättats i samverkan med verksamhetsanalytikern.

7.1 Budget 2024 VEP 2025-2026 samt investeringar och exploateringar, samtliga nämnder - Inledning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026 antas.

2. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader, bostadsanpassning samt badet får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.

3. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.

4. Internräntan fastställs till 2,5 %.

5. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader fördelas av förvaltningsledningen efter särskild prövning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Kommunstyrelsen har beslutat att budgeten för 2024 med VEP 2025 - 2026 ska behandlas av kommunfullmäktige i juni. Det betyder att budgeten beslutas tidigare än kommunallagen kräver. Ett tidigare beslut ger längre tid för att föreslagna åtgärder ska få större effekt i kommande års budget.

Förvaltningsledningen presenterar ett underlag för budget 2024 med verksamhetsplan för 2025 - 2026 enligt föreslagen budgetprocess. Förvaltningsledningens budgetförslag utgår från Sveriges kommuner och regioners budgetförutsättningar.

Förvaltningsledningens budgetförslag innehåller ett flertal åtgärder för att minimera det negativa resultatet för 2024 samt att nå positiva resultat för 2025 och 2026. Samtliga åtgärder finns beskrivna i bifogade konsekvensbeskrivningar.

Tjänsteskrivelsen är upprättad i samverkan med ekonomichefen.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde presenterar Johan Svahnberg (M) Alliansens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026.

7.2 Budget 2024 VEP 2025-2026 - Budgetföredragning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026 antas.

2. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader, bostadsanpassning samt badet får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.

3. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.

4. Internräntan fastställs till 2,5 %.

5. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader fördelas av förvaltningsledningen efter särskild prövning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Kommunstyrelsen har beslutat att budgeten för 2024 med VEP 2025 - 2026 ska behandlas av kommunfullmäktige i juni. Det betyder att budgeten beslutas tidigare än kommunallagen kräver. Ett tidigare beslut ger längre tid för att föreslagna åtgärder ska få större effekt i kommande års budget.

Förvaltningsledningen presenterar ett underlag för budget 2024 med verksamhetsplan för 2025 - 2026 enligt föreslagen budgetprocess. Förvaltningsledningens budgetförslag utgår från Sveriges kommuner och regioners budgetförutsättningar.

Förvaltningsledningens budgetförslag innehåller ett flertal åtgärder för att minimera det negativa resultatet för 2024 samt att nå positiva resultat för 2025 och 2026. Samtliga åtgärder finns beskrivna i bifogade konsekvensbeskrivningar.

Tjänsteskrivelsen är upprättad i samverkan med ekonomichefen.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde presenterar Johan Svahnberg (M) Alliansens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026.

7.3 Budget 2024 VEP 2025-2026 - Allmän budgetdebatt

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026 antas.

2. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader, bostadsanpassning samt badet får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.

3. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.

4. Internräntan fastställs till 2,5 %.

5. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader fördelas av förvaltningsledningen efter särskild prövning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Kommunstyrelsen har beslutat att budgeten för 2024 med VEP 2025 - 2026 ska behandlas av kommunfullmäktige i juni. Det betyder att budgeten beslutas tidigare än kommunallagen kräver. Ett tidigare beslut ger längre tid för att föreslagna åtgärder ska få större effekt i kommande års budget.

Förvaltningsledningen presenterar ett underlag för budget 2024 med verksamhetsplan för 2025 - 2026 enligt föreslagen budgetprocess. Förvaltningsledningens budgetförslag utgår från Sveriges kommuner och regioners budgetförutsättningar.

Förvaltningsledningens budgetförslag innehåller ett flertal åtgärder för att minimera det negativa resultatet för 2024 samt att nå positiva resultat för 2025 och 2026. Samtliga åtgärder finns beskrivna i bifogade konsekvensbeskrivningar.

Tjänsteskrivelsen är upprättad i samverkan med ekonomichefen.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde presenterar Johan Svahnberg (M) Alliansens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026.

Paus

mötet återupptas ca kl 21.00

7.3 Budget 2024 VEP 2025-2026 - Allmän budgetdebatt

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026 antas.

2. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader, bostadsanpassning samt badet får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.

3. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.

4. Internräntan fastställs till 2,5 %.

5. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader fördelas av förvaltningsledningen efter särskild prövning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Kommunstyrelsen har beslutat att budgeten för 2024 med VEP 2025 - 2026 ska behandlas av kommunfullmäktige i juni. Det betyder att budgeten beslutas tidigare än kommunallagen kräver. Ett tidigare beslut ger längre tid för att föreslagna åtgärder ska få större effekt i kommande års budget.

Förvaltningsledningen presenterar ett underlag för budget 2024 med verksamhetsplan för 2025 - 2026 enligt föreslagen budgetprocess. Förvaltningsledningens budgetförslag utgår från Sveriges kommuner och regioners budgetförutsättningar.

Förvaltningsledningens budgetförslag innehåller ett flertal åtgärder för att minimera det negativa resultatet för 2024 samt att nå positiva resultat för 2025 och 2026. Samtliga åtgärder finns beskrivna i bifogade konsekvensbeskrivningar.

Tjänsteskrivelsen är upprättad i samverkan med ekonomichefen.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde presenterar Johan Svahnberg (M) Alliansens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026.

7.4 Budget 2024 VEP 2025-2026 - Budgetvotering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026 antas.

2. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader, bostadsanpassning samt badet får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.

3. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.

4. Internräntan fastställs till 2,5 %.

5. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader fördelas av förvaltningsledningen efter särskild prövning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Kommunstyrelsen har beslutat att budgeten för 2024 med VEP 2025 - 2026 ska behandlas av kommunfullmäktige i juni. Det betyder att budgeten beslutas tidigare än kommunallagen kräver. Ett tidigare beslut ger längre tid för att föreslagna åtgärder ska få större effekt i kommande års budget.

Förvaltningsledningen presenterar ett underlag för budget 2024 med verksamhetsplan för 2025 - 2026 enligt föreslagen budgetprocess. Förvaltningsledningens budgetförslag utgår från Sveriges kommuner och regioners budgetförutsättningar.

Förvaltningsledningens budgetförslag innehåller ett flertal åtgärder för att minimera det negativa resultatet för 2024 samt att nå positiva resultat för 2025 och 2026. Samtliga åtgärder finns beskrivna i bifogade konsekvensbeskrivningar.

Tjänsteskrivelsen är upprättad i samverkan med ekonomichefen.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde presenterar Johan Svahnberg (M) Alliansens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026.

6.5 Budget 2024 VEP 2025-2026 - Budgetbeslut

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026 antas.

2. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader, bostadsanpassning samt badet får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.

3. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.

4. Internräntan fastställs till 2,5 %.

5. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader fördelas av förvaltningsledningen efter särskild prövning.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Kommunstyrelsen har beslutat att budgeten för 2024 med VEP 2025 - 2026 ska behandlas av kommunfullmäktige i juni. Det betyder att budgeten beslutas tidigare än kommunallagen kräver. Ett tidigare beslut ger längre tid för att föreslagna åtgärder ska få större effekt i kommande års budget.

Förvaltningsledningen presenterar ett underlag för budget 2024 med verksamhetsplan för 2025 - 2026 enligt föreslagen budgetprocess. Förvaltningsledningens budgetförslag utgår från Sveriges kommuner och regioners budgetförutsättningar.

Förvaltningsledningens budgetförslag innehåller ett flertal åtgärder för att minimera det negativa resultatet för 2024 samt att nå positiva resultat för 2025 och 2026. Samtliga åtgärder finns beskrivna i bifogade konsekvensbeskrivningar.

Tjänsteskrivelsen är upprättad i samverkan med ekonomichefen.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde presenterar Johan Svahnberg (M) Alliansens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026.

8. Personalredovisning 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att Personalredovisningen för 2022 fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Personalredovisningen lyfter fram de personalpolitiska utvecklingsområden som är aktuella, visar utvecklingen genom tillbakablickar, summerar vad som hänt under året och blickar framåt. Redovisningen bygger på en rad fakta från våra olika uppföljningssystem och verksamheter.

Vi ser goda resultat i medarbetarundersökningen där både arbetstillfredsställelsen och ledarskapet i organisationen får goda omdömen. Det offentliga Sverige och kommuner i synnerhet upplever idag en brist på kompetent arbetskraft i samband med rekryteringar. Detta gör kompetensförsörjningsfrågan till den största utmaningen framåt inom arbetsgivarområdet. För att attrahera och behålla medarbetare ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för Höörs kommuns förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

9. Årsredovisning för AV Media Skåne 2022 - beviljande av ansvarsfrihet

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: För verksamhetsåret 2022 bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen för AV Media Skåne, organisationsnummer 222000-0943.

Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen för AV Media Skåne har översänts till Höörs kommun. Redovisningen har granskats av revisorerna som tillstyrker ansvarsfrihet för ledamöterna.

Höörs kommun var under 2022 representerad i styrelsen genom Ingemar Kristensson (C).

Enligt bestämmelserna i 5 kap. 24 § och 9 kap. 13 § kommunallagen (2017:725) ska i kommunalförbund med förbundsdirektion var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.

Kommunledningskontoret föreslår att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

10. Motion: "God utbildning för alla, men inte för de som bor i fel kommun" - Lena Stigsdotter (S)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar Motionen till kommunstyrelsen för beredning.

11. Motion: "Motion gällande uppföljning av gällande Biblioteksplan" - Stefan Lissmark (S)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar Motionen till kommunstyrelsen för beredning.

12. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Entlediga Evalisa Forshell (S) från uppdraget som ersättare i socialnämnden.

2. Välja Katinka Holgersson (S) till ny ersättare i socialnämnden efter Evalisa Forshell (S).

3. Entlediga Åke Lundström (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

4. Kommunfullmäktige anmäler entledigandet till Länsstyrelsen som har att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Åke Lundström.

5. Entlediga Clas Kileskog Gärdebring (L) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

6. Välja Fredrik Johansson (L) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Clas Kileskog Gärdebring (L).

Ordföranden tackar avgående ersättare för deras insatser inom ramen för uppdragen.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det enligt 4 kap. 6§ kommunallagen (2017:725). Om en ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige avgår under valperioden ska länsstyrelsen enligt 14 kap. 21§, respektive 23§, vallagen (2005:837) efter anmälan utse en ny ledamot eller ersättare.

Reglerna för valbarhet och ett uppdrags upphörande återfinns i kommunallagens (2017:725) 4 kap 3-10§§. Av 7§ framgår att en förtroendevalds uppdrag upphör om den förtroendevalda upphör att vara valbar.

För en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.

13. Anmälningar till Kommunfullmäktige 2023

Anmälningarna läggs till handlingarna

14. Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Mötesstart: 14/6 kl. 18:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Årets Budgetfullmäktige. Mötets kallelse. Läs mer om Höör Kommunfullmäktige här.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet.

Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och sammanträder i Älvkullen en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga för allmänheten. Mötet kommer även att textas några dagar efter mötesdagen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.