Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 24 maj 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Arne Gustavsson (C), revisionens ordförande

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Emmy Lundblad, EY

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Jonstrup, VA-chef

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Maria Jonstrup, VA-chef

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Lena Stigsdotter (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Lena Stigsdotter (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Ramberg (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Lena Stigsdotter (S)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

 1. Tillkännagivandet om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt.
 2. Föredragningslistan fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Tillkännagivandet för sammanträdet har utfärdats den 17 maj 2023 och anslagits på kommunens digitala anslagstavla samma dag. Av tillkännagivandet framgår att samtliga handlingar till sammanträdet hålls tillgängliga på kommunhuset från och med tidpunkten för tillkännagivandet. Samtliga ledamöter och ersättare har fått föredragningslista och handlingar genom kallelse per mail den 17 maj 2023.

2. Upprop

Sammanfattning av ärendet

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare görs enligt lista.

3. Val av justerande och bestämmande av tid och plats för protokollets justering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

 1. Anna Ramberg (L) och Andrew Briggs (MP) utses att justera protokollet.
 2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 31 maj 2023 klockan 16:30.

Sammanfattning av ärendet

Vanligtvis sker justering på kommunkansliet onsdagen efter kommunfullmäktiges sammanträde klockan 16:30.

4. Revisorernas djupgranskning - Information

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att tacka för den lämnade informationen samt notera den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Revisionens ordförande informerar om de tre djupgranskningar revisionen låtit genomföra avseende målstyrning, styrdokument och dricksvattenförsörjning.

Representant för EY redogör närmare för den rapport man tagit fram avseende dricksvattenförsörjningen.

VA-chefen informerar om pågående och planerade åtgärder avseende dricksvattenförsörjningen.

5. Taxa för upplåtelse av torgplatser och offentlig platsmark

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

 1. Taxa för upplåtelse av torgplatser och annan offentlig plats antas.
 2. Taxan börjar att gälla 2024-01-01.
 3. Tidigare gällande taxa för upplåtelse av torgplatser och annan offentlig plats upphör samtidigt att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Utöver en översyn av avgifterna är den nya taxan kompletterad med mindre förtydliganden och den omfattar en ny del om indexreglering. Indexreglering ska ske årligen efter att den nya taxan är beslutad.

6. Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

 1. Taxa för ersättning för TA-planer och vid grävning i allmän platsmark antas.
 2. Taxan börjar gälla 2023-07-01.
 3. Tidigare gällande "Taxa för ersättning vid grävning i allmän platsmark som förvaltas av Samhällsbyggnadssektorn" upphör samtidigt att gälla.

Sammanfattning av ärendet

Utöver en översyn av avgifterna är den nya taxan kompletterad med mindre förtydliganden och den omfattar en ny del om indexreglering. Indexreglering ska ske årligen efter att den nya taxan är beslutad. De nya delarna är markerade i gult.

7. Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Maglasäte 11:70, Höörs kommun

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten med fastigheten enligt bilagd karta "Utökat verksamhetsområde Maglasäte 11:70" fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Anslutning efter ansökan av fastighetsägaren.

8. Föreskrifter för arvode till förtroendevalda - Tillägg

Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta

 1. Anta tillägg till Föreskrifter för arvode till förtroendevalda, antagna 2022-11-30, enligt följande under § 5 - Revisionen: Året efter allmänt val äger avgående ordförande och ledamöter i revisionen rätt till månadsarvode fram till den dag då kommunfullmäktige har behandlat årsredovisningen för förgående år och beslutat om ansvarsfrihet.
 2. Ändringen ska gälla från 2023-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktiges presidium har inkommit med förslag till beslut enligt ovan med hänvisning till följande:

Ärendet har uppmärksammats i samband med att den avgående revisionen, trots arbete kvar att utföra, inte längre är berättigad till ett månadsarvode enligt gällande föreskrifter. För att komma till rätta med detta föreslår kommunfullmäktiges presidium att fullmäktige gör ett förtydligande till befintliga arvodesföreskrifter och revisorernas rätt till månadsarvode fram tills dess att fullmäktige har behandlat årsredovisningen.

Revisorernas granskningsperiod är fyraårig. Det innebär att revisorernas uppdrag är slutfört först sedan de under det femte året efter valet har granskat det fjärde årets verksamhet. Slutpunkt är tidpunkten för behandlingen av frågan om ansvarsfrihet enligt 5 kap.24§ KL. Det innebär att vart femte år finns två "grupper" revisorer - en avgående och en tillträdande grupp - som verkar samtidigt med ansvar för olika granskningsperioder. Dessa båda grupper kan bestå av samma revisorer, eller olika, beroende på vilka kommunfullmäktige har valt.

Ekonomiska konsekvenser

Förändringen innebär att kommunen kan behöva betala ut månadsarvode i upp till 4 månader mer, vart fjärde år, för en avgående ledamot i revisionen. För 2023 är den förhöjda kostnaden upptagen i budgeten för revisionen vilket gör att beslutet inte har några ekonomiska konsekvenser.

9. Reglemente för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

 1. Föreslagna ändringar gällande kommunens interna lokalförsörjning, det brottsförebyggande arbetet, gymnasieskolan, ägarstyrningen, delegation m.m. i kommunstyrelsens reglemente godkänns.
 2. Ändringarna börjar gälla 2023-06-01.

Sammanfattning av ärendet

Det föreligger förslag till ändringar av kommunstyrelsens reglemente gällande framförallt:

 • Kommunens interna lokalförsörjning; ändringen tydliggör kommunstyrelsens ansvar på området.
 • Det brottsförebyggande arbetet; ändringarna beror på kommande lagändring.
 • Gymnasieskolan; Ansvaret för gymnasieskolan läggs på kommunstyrelsen, en följdändring med anledning av tidigare fattade beslut.
 • Ägarstyrningen; Ändring pga koncernbildning.
 • Tydliggörande av att delegation måste ske till kommundirektören m.m.

Ändringar är markerade med färgmarkeringar. Borttagen text markeras genom en överstrykning.

10. Valdistriktsindelning till EP-valet 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

 1. Valdistrikten ändras så att Norrevärn och Höghult flyttas från Höör/Frostavallen till Höör/Maglasäte samt området söder om väg 13 och väster om Maglasäte till Hänninge flyttas från Höör/Maglasäte till Höör/Frostavallen, se karta i kallelsen.
 2. Valdistrikt Höör/Maglasäte namn ändras till Höör/Åkersberg.

Sammanfattning av ärendet

Justering av valdistrikt på grund av önskemål från flera medborgare

11. Ändring av stadgar för föreningen Trygga Hem

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Föreslagna nya stadgar för KHF Trygga Hem i Höör godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Årsstämman 2022 i Trygga Hem i Höör beslutade att ändra stadgan för föreningen. För att denna ska bli gällande är det nödvändigt att även kommunen och riksbyggen godkänner ändringarna före kommande årsstämma, då ett andra och bekräftande beslut ska fattas i frågan.

12. Motion: "Ökad trafiksäkerhet vid Maglasätevägen/Bangårdsgatan" Annagreta Reinholdz (S)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Motionären yrkar att det anläggs ett övergångsställe på Maglasätevägen/Bangårdsgatan vid trappan från Tjurasjö upp mot området som bebyggs nu.

Bakgrunden till yrkandet är enligt motionären följande: Sedan en tid finns det en trappa som ansluter från Tjurasjö och upp mot Maglasätevägen/Bangårdsgatan.

Det har påpekats tidigare att detta utgör en fara, då om någon, vuxen eller barn, skulle utan att se sig för använda trappan för att ta sig till andra sidan av vägen. Det finns en lekplats vid Tjurasjö intill trappan. Nu har invånarna i området och därmed trafiken ökat. Om man kommer från Maglasätevägen är sikten obefintlig fram till där trappan kommer upp från sjön, eftersom vägen kröker sig. Ett övergångsställe löser inte hela problemet med trappan, men det skulle i alla fall varna bilisterna och göra passagen säkrare för alla gångtrafikanter.

Förutsättningar

På föreslagen plats för övergångsställe finns en möjlighet att korsa Maglasätevägen för att nå en trappa, som leder ner till en parkyta intill Tjura sjö. Invid trappan finns en samlingsyta. Lite längre norrut, mellan trappan och ett befintligt övergångsställe på Maglasätevägen, finns några större gummibollar och något gungdjur på gräsmattan.

Aktuell passage över Maglasätevägen är inte tillgänglighetsanpassad med nedsänkt kantsten eftersom det saknas ramp för barnvagn, rullstol eller rullator. Trappan är belägen ungefär där lokal höjdpunkt finns på Maglasätevägen samt även i kurva i riktning från Åkersbergsgatan. Se även bilaga Karta Maglasätevägen.pdf. Det befintliga övergångsstället över Maglasätevägen, nära korsningen med Åkersbergsgatan, är tillgänglighetsanpassad och belägen på en nästan utplanad höjdnivå utmed Maglasätevägen. Växtligheten behöver likt idag vara på en låg nivå om inte lägre på båda platser, för att säkerställa sikt för såväl oskyddade trafikanter som för fordonsförare, oavsett om det är övergångsställe eller inte. Det är god belysning i båda punkterna.

Vid obevakade övergångsställen har fordonsförare väjningsplikt mot gående. Denna väjningsplikt ger gående ökad passagemöjlighet men inte ökad säkerhet. För att skapa säkerhet krävs en fysisk utformning som reducerar biltrafikens hastighet till max 30 km/tim. Bilisters benägenhet att väja ökar med lägre hastighet. Ett övergångställe är därför främst en framkomlighetsåtgärd till förmån för fotgängare som behöver korsa gatan till en attraktiv målpunkt. Just flödet av fotgängare är viktigt om man väljer att prioritera att anlägga ett nytt övergångsställe. I nuläget är flödet av fotgängare lågt i aktuell punkt, och bedöms även så framgent.

Från de nybyggda kvarterens bakre lokalgata, Lokföraregatan, är färdvägen till parken med gungdjuren närmast lika gen om man väljer befintligt övergångsställe på Maglasätevägen. Om besökande till parken även har barnvagn, rullstol eller rullator, är föreslagen plats i motionen inte tillgänglighetsanpassad. Sådan anpassning kan inte väljas bort för ett övergångsställe och även ramp behöver anläggas.

Ekonomiska konsekvenser för Höörs kommun vid eventuellt anläggande av övergångsställe på föreslagen plats

För att uppnå motionen med övergångsställe och en säkrare passage krävs åtgärder.

Nödvändiga åtgärder på aktuellt ställe är följande:

Farthinder i form av platågupp anpassade för bussars långa axelavstånd - ca 500 kkr.

Tillgänglighetsanpassad ramp med räcken och stödmurar - ca 700 kkr.

Målning och vägmärken - ca 10 kkr.

Den sammanlagda anläggningskostnaden uppskattas alltså till drygt 1,2 Mkr.

Tjänsteskrivelsen är framtagen i samverkan med samhällsbyggnadschefen.

13. Motion: "Ska Höör bli en lokal elproducent?" - Olle Krabbe m.fl. (V)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

I en motion "Ska Höör bli en lokal elproducent" föreslås att Höörs kommun som ett första steg i processen mot ett nytt kommunalt elbolag gör en ekonomisk kalkyl över ett utnyttjande av bullervallen på Maglehill-Höör Väster som solcellspark. Förslaget utpekar bullervallen som ett lämpligt för att utreda förutsättningarna för solpaneler i ett bra söderläge.

Förvaltningen har utrett ärendet och finner att just bullervallen inte är en optimal placering.

14. Motion: "Sök medlemskap i föreningen Klimatkommuner!" - Olle Krabbe m.fl. (V)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

15. Motion: "Utred förutsättningarna för behovsanpassad busstrafik" - Johan Svahnberg (M), Magnus Haara (C), Martin Ekstrand (KD) och Anna Ramberg (L)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

16. Motioner - ej slutbehandlade 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Listan över ej färdigbehandlade motioner läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Det finns tre motioner per 2023-04-24 som inte är färdigbehandlade. Samtliga bedöms vara färdigbehandlade inom ett år.

17. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

 1. Entlediga Mikael Andersson (M) från uppdraget som ledamot i Höörs Fastighets Bostads AB:s styrelse.
 2. Välja Sarah Nystedt (M) till ny ledamot i Höörs Fastighets Bostads AB:s styrelse efter Mikael Andersson (M).
 3. Entlediga Fredrik Stålhandske (M) från uppdraget som ledamot i Mellanskånes Renhållning AB:s styrelse.
 4. Välja Johan Svahnberg (M) till ny ledamot i Mellanskånes Renhållning AB:s styrelse efter Fredrik Stålhandske.

Ordföranden tackar avgående ledamöter för deras insatser inom ramen för respektive uppdrag.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det enligt 4 kap. 6 § kommunallagen (2017:725).

Om en ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige avgår under valperioden ska länsstyrelsen enligt 14 kap. 21 §, respektive 23 §, vallagen (2005:837) efter anmälan utse en ny ledamot eller ersättare. Reglerna för valbarhet och ett uppdrags upphörande återfinns i kommunallagens (2017:725) 4 kap 3-10 §§.

Av 7 § framgår att en förtroendevalds uppdrag upphör om den förtroendevalda upphör att vara valbar. För en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.

18. Anmälningar till Kommunfullmäktige 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Följande anmälningar läggs till handlingarna:

 • Protokoll kommunfullmäktige 230412 signerat
 • Protokoll kommunstyrelsen 230502 signerat
 • Ordförandebeslut 230505 att utse ytterligare två ledamöter till interimsstyrelse i HFAB
 • Dom från Växjö Tingsrätt 230418 Upphävande av beslut att anta detaljplan Maglehill etapp norr

Paus

mötet återupptas ca kl 20:55

18. Anmälningar till Kommunfullmäktige 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Följande anmälningar läggs till handlingarna:

 • Protokoll kommunfullmäktige 230412 signerat
 • Protokoll kommunstyrelsen 230502 signerat
 • Ordförandebeslut 230505 att utse ytterligare två ledamöter till interimsstyrelse i HFAB
 • Dom från Växjö Tingsrätt 230418 Upphävande av beslut att anta detaljplan Maglehill etapp norr

19. Mötets avslutande

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Mötesstart: 24/5 kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet som budget, kommunalskatt, taxor och avgifter samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och öppna för allmänheten.

Mötet kan ses textat senast två veckor efter mötesdagen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.