Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 12 april 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Linda Andersson, ekonomichef

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Pierre Malmberg Nyborg (V)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Johan Karlsson (MED)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Lena Stigsdotter (S)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Lena Larsson (S)

Mötets öppnande

Information om nya ärendehanteringssystem

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: 1. Tillkännagivandet om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt. 2. Föredragningslistan fastställs.

Ärendebeskrivning

Tillkännagivandet för sammanträdet har utfärdats den 5 april 2023 och anslagits på kommunens digitala anslagstavla samma dag. Av tillkännagivandet framgår att samtliga handlingar till sammanträdet hålls tillgängliga på kommunhuset från och med tidpunkten för tillkännagivandet. Samtliga ledamöter och ersättare har fått föredragningslista och handlingar genom kallelse per mail den 5 april.

2. Upprop

Upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare.

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: 1. Anna Ramberg (L) och Maria Truedsson (MP) utses att justera protokollet. 2. Dagens protokoll justeras på kommunkansliet, Södergatan 28, onsdagen den 19 april 2023 klockan 16:30.

Ärendebeskrivning

Vanligtvis sker justering på kommunkansliet onsdagen efter kommunfullmäktiges sammanträde klockan 16:30.

4. Årsredovisning HFAB 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Föreligger årsredovisning 2022 samt revisionsrapport.

5. Årsredovisning Unikom 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

IT kommuner i Skåne Aktiebolag (org.nr 559067-2142) ska hålla årsstämma. Inför årsstämman har kommunstyrelsen att ge instruktion till stämmoombudet för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.

6. Årsredovisning MERAB 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Efter att tagit del av information i årsredovisningen, lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Mellanskånes Renhållnings Aktiebolag (org.nr 556214-7800) ska hålla årsstämma den 12 april 2023. Inför årsstämman har kommunstyrelsen att ge instruktion till stämmoombudet för hur han/hon ska rösta, samt överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.

7. Årsredovisning för Höörs kommun 2022

Förslag till Beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Fastställa 2022 års årsredovisning för Höörs kommun inklusive kommunkoncernen.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2022 för kommunkoncernen överlämnas. För att kartlägga och analysera kommunens resultat, utveckling och ekonomiska ställning använder Höörs kommun en analysmetod som kallas RK-modellen. Den utgår från fyra finansiella aspekter; det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden och kontrollen över den finansiella utvecklingen.

Kommunen redovisade ett positivt resultat på 74,9 mnkr, vilket var 53,9 mnkr bättre än budgeterat. För 2021 var resultatet 108,5 mnkr. De största avvikelserna är fördelade enligt bifogad lista. Kapaciteten är god med en soliditet på 62 procent. Risken är medelhög eftersom kommunens borgen är förhållandevis hög, visserligen är merparten av borgensåtagandena koncerninterna.

Kontrollen bedöms som god eftersom nämnderna bedrev sin verksamhet inom tilldelad budgetram med ett överskott på 9,5 mnkr. Nämndernas prognos i delårsredovisningen var ett överskott på 0,2 mnkr. Kommunstyrelsen samt Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa bidrog till bättre resultat genom ökade statsbidrag. Störst överskott gav skatter och generella statsbidrag med 40,8 mnkr, vilket är en avvikelse som ligger utom kommunens kontroll. Även volympotten gav överskott eftersom befolkningen ökade i takt med befolkningsprognosen.

8. Revisionsberättelse samt ansvarsprövning för år 2022 avseende kommunstyrelsen och övriga nämnder

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: 1. I enlighet med revisorernas förslag bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. 2. Godkänna kommunens årsredovisning för 2022. Ledamöterna deltar ej i beslut om egna ansvarsområden.

Ärendebeskrivning

Revisionens ordförande Christer Ekelund redogör översiktligt för granskningsarbetet och innehållet i revisorernas årsredogörelse med tillhörande dokumentation.

7. Årsredovisning för Höörs kommun 2022

Förslag till Beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Fastställa 2022 års årsredovisning för Höörs kommun inklusive kommunkoncernen.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2022 för kommunkoncernen överlämnas. För att kartlägga och analysera kommunens resultat, utveckling och ekonomiska ställning använder Höörs kommun en analysmetod som kallas RK-modellen. Den utgår från fyra finansiella aspekter; det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden och kontrollen över den finansiella utvecklingen.

Kommunen redovisade ett positivt resultat på 74,9 mnkr, vilket var 53,9 mnkr bättre än budgeterat. För 2021 var resultatet 108,5 mnkr. De största avvikelserna är fördelade enligt bifogad lista. Kapaciteten är god med en soliditet på 62 procent. Risken är medelhög eftersom kommunens borgen är förhållandevis hög, visserligen är merparten av borgensåtagandena koncerninterna.

Kontrollen bedöms som god eftersom nämnderna bedrev sin verksamhet inom tilldelad budgetram med ett överskott på 9,5 mnkr. Nämndernas prognos i delårsredovisningen var ett överskott på 0,2 mnkr. Kommunstyrelsen samt Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa bidrog till bättre resultat genom ökade statsbidrag. Störst överskott gav skatter och generella statsbidrag med 40,8 mnkr, vilket är en avvikelse som ligger utom kommunens kontroll. Även volympotten gav överskott eftersom befolkningen ökade i takt med befolkningsprognosen.

8. Revisionsberättelse samt ansvarsprövning för år 2022 avseende kommunstyrelsen och övriga nämnder

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: 1. I enlighet med revisorernas förslag bevilja ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ. 2. Godkänna kommunens årsredovisning för 2022. Ledamöterna deltar ej i beslut om egna ansvarsområden.

Ärendebeskrivning

Revisionens ordförande Christer Ekelund redogör översiktligt för granskningsarbetet och innehållet i revisorernas årsredogörelse med tillhörande dokumentation.

9. Ekonomisk månadsuppföljning 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Informationen om ekonomisk månadsuppföljning läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Månadsuppföljning februari 2023 Höörs kommun redovisar ett resultat på 15,0 mnkr efter februari, vilket är 11,6 mnkr bättre än budget för perioden. Prognosen för hela året är ett minusresultat på -15,7 mnkr, vilket dock är 7,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på -22,9 mnkr. För perioden redovisar nämnderna i stort sett ett resultat lika med budget, men prognosen pekar på ett mindre underskott om 1,3 mnkr.

- Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden på 3,0 mnkr och ett prognostiserat överskott för året på 5,6 mnkr. Det är gymnasieskolan som står för överskottet i prognosen. Antalet elever är färre än budgeterat. Åldersgruppen är mindre än befolkningsprognosen som användes i budgetarbetet.

- Socialnämnden redovisar ett underskott på 4,7 mnkr för perioden som ökar till 9,5 mnkr i prognosen för året. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 4 mnkr. Mer personal är anställd för att hantera bland annat larm och hemtjänst under utredning av behovet. Kostnaderna fortsätter vara höga för skyddsutrustning. Dessutom är medborgartiden lägre än budgeterat vilket ger en högre kostnad per utförd timme. Insatser för personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott på 1 mnkr på grund av fler placeringar.

I verksamheten för stab, ledning och strategi finns ett åtgärdsuppdrag för att nämndens verksamhet ska rymmas inom tilldelad budgetram. Åtgärder har inte vidtagits fullt ut för att uppnå detta vilket förklarar ca 3 mnkr av nämndens prognostiserade underskott.

- Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett överskott för året på 1,6 mnkr. Taket i maxtaxan är höjt vilket ger högre intäkter för kommunen. Dessutom har kommunen sålt fler utbildningsplatser till andra kommuner och fått en högre intäkt än budgeterat.

- Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa redovisar ett överskott efter februari på 0,8 mnkr. För året prognostiseras ett överskott på 0,7 mnkr på grund av vakant tjänst som koordinator.

- Överförmyndarnämnden prognostiserar ett överskott vid årets slut på 0,3 mnkr. Överskottet avser utökning av tjänst som inte tillsatts då regeringens arbete med ställföreträdarutredningens förslag avstannat.

Skatter och generella bidrag ger enligt skatteprognosen från 2023-02-16 ett överskott jämfört med budget på 10,8 mnkr. Riksdagen beslutade efter kommunens budgetbeslut om en ökning av de generella statsbidragen med ca 7 mnkr för Höörs kommun. Med anledning av socialnämndens prognostiserade negativa avvikelse om 9,5 mnkr måste nämnden vidta åtgärder för att hålla tilldelad budgetram. Prognosen för skatter och generella statsbidrag är förvisso bättre än budgeterat men kommunens prognos är fortfarande ett negativt resultat. Dessutom visar budgetförutsättningarna för de kommande åren att omfattande åtgärder krävs för att nå resultat där kommunen klarar balanskravet och att finansiera investeringar utan att utöka låneskulden.

10. Riktlinjer för lokalförsörjning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Riktlinjer för lokalförsörjning antas och börjar gälla 2023-04-13.

Ärendebeskrivning

Kommunens verksamheter ska ha rätt lokaler med rätt funktionalitet i rätt tid. Lokalerna ska vara långsiktigt kostnadseffektiva. Det förutsätter en väl strukturerad process för strategisk lokalförsörjning där det är tydligt vilka funktioner som har ansvar för att analysera behov och lösningar samt vilka funktioner som har mandat att fatta beslut om att välja åtgärd. Riktlinjerna för lokalförsörjning syftar till att utgöra ramverk med riktlinjer för besluts- och arbetsordning som säkerställer en kostnadseffektiv lokalförsörjning för kommunens verksamheter. Riktlinjerna beskriver hur ansvaret fördelas mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunförvaltningen.

Detta är Höörs kommuns första version av riktlinjer för lokalförsörjningen. Riktlinjerna bör ses över varje mandatperiod och uppdateras vid behov.

Sedan tidigare finns ett styrdokument vid namn ”Processtyrning lokalförsörjning och större investeringar. Dokumentet består av processflöden för tre olika typer av projekt – kommunens egna större objekt, större beställda objekt samt mindre beställda objekt. Riktlinjerna för lokalförsörjning ersätter detta styrdokument och tar ett större grepp där även den strategiska lokalförsörjningsprocessen ingår.

Förslaget innebär att kommunstyrelsen får ett tydligt uppdrag att samordna och prioritera kommunens lokalbehov i en lokalförsörjningsplan med 10 års perspektiv. Lokalförsörjningsplanen bereds av kommundirektörens ledningsgrupp där sektorernas behov samordnas. Som underlag för lokalförsörjningsplanen presenterar sektorerna var sin lokalbehovsframställan. Lokalförsörjningsstrategen bistår sektorerna i arbetet och utreder lokalförsörjningsfrågorna på uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp.

Förslaget har beretts med hänsyn till nya ägardirektiv för Höörs kommunhus AB med dotterbolag. Kommunstyrelsens reglemente behöver uppdateras så att kommunstyrelsens ansvar för lokalförsörjning framgår i klartext. KS delegationsordning bör förtydligas när det gäller beslut som innebär hyreshöjningar.

Paus

mötet återupptas ca kl 20:15

11. Motion ”Förbättra äldreomsorg” - Karolina Frick m.fl. (V)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning

Motionärerna föreslår att Höör startar två arbetsgrupper inom äldreomsorgen enligt ”Emmabodamodellen”, som utvärderas efter två år. En grupp skulle kunna utgöras av ett ytterområde och en annan kopplas till boendet på Orup.

Bakgrunden till förslaget är enligt motionärerna följande: Det stora problemet med dagens äldreomsorg är det stora antalet olika personer som ska sköta omvårdnaden om de äldre i deras eget hem. Den äldre blir ett objekt som man inte hinner skapa en relation till. Lösningen kan vara en annan modell för att organisera arbetet. Man bildar självstyrande arbetsgrupper på sju till åtta personer som lägger sitt eget schema och har ansvaret för omsorgen av en begränsad grupp äldre. De äldre är beviljade olika insatser men de ska själva i största möjliga utsträckning bestämma när de vill ha insatserna utförda. Fördelarna för personalen är att man får arbeta i ett lag där man bygger långvariga relationer med sina äldre och arbetar under tillit istället för kontroll. Fördelarna för våra äldre är kontinuiteten och att man i större utsträckning får fortsätta bestämma över sitt eget liv.

Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande senast under april 2023. Yttrandet ske ge svar på följande frågor: Är nämnden positiv till att genomföra en utredning av förslaget att Höör inom äldreomsorgen startar två arbetsgrupper enligt ”Emmabodamodellen”? Vad uppskattar nämnden att utredningen skulle kosta i tid och pengar att genomföra?

Socialnämnden anför följande i sitt remissvar: Social sektor planerar att genomföra en förändring i hemtjänstgrupperna som påminner om Emmabodamodellen. Från och med februari 2023 påbörjas arbetet i hemtjänstgrupp norr där de kommer att bilda mindre arbetsgrupper som utför insatser till ett antal medborgare. Ett antal medarbetare i hemtjänstgrupperna planerar redan idag de biståndsbedömda insatserna hos medborgarna utifrån medborgarnas önskemål om tider.

Som motionärerna också skriver är det viktigt att andra kommuners organisationsmodeller anpassas till den lokala kontexten. Ett exempel är att social sektor i Höör inte kommer att använda trygghetslarmet på det sätt Emmaboda gör. Social sektor i Höör har idag en larmgrupp som åker på alla larm i kommunen vilket innebär att hemtjänstpersonalen inte behöver springa ifrån en medborgare under pågående insats.

Någon utredning krävs inte eftersom detta arbete redan påbörjats. Cheferna har diskuterat detta med medarbetarna på en planeringsdag och personalen ser fram emot det nya arbetssättet där de kan påverka mer.

12. Motion ”Utökad demokrati och skattepengar till landsbygden” - Olle Krabbe m.fl. (V)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Kommundirektören har anmodats att ge ett remissvar på motion gällande utökad demokrati och skattepengar till landsbygden. Motionären lyfter fram ett konkret förslag med syfte att öka demokratiskt inflytande, stimulera kreativitet samt engagemang i hembygden. För att uppnå syftet föreslår motionären att: 1. Tre miljoner årligen avsätts för investeringar/aktiviteter på Höörs landsbygd. 2. Fördelningen av medlen sker genom en demokratisk process i varje område, under ledning av en lokal kommitté med mycket fria tyglar. 3. En noggrann utvärdering ska lämnas till fullmäktige.

Remissvaret har sin huvudsakliga utgångspunkt i att göra en kostnadsbedömning utifrån de insatser som föreslås. För att göra en kostnadsbedömning så har en rad antaganden gjorts med utgångspunkt i motionens andemening om öppenhet och demokratifrämjande. Antaganden för beräkningarna och summa per post framgår av bilagan.

Driftkostnad per år samt investeringskostnad framgår av tjänsteskrivelsen och bilagan med kostnadsberäkning.

Finansiering kan inte ske inom budgetram.

13. Motion ”Seniorkort” - Christel Lindqvist m.fl. (V)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har genom Christel Lindqvist m.fl. (V) föreslagit att Höörs kommun så snart som möjligt inför seniorkort för de kommunmedborgare som fyllt 70 år.

Bakgrunden till yrkandet är enligt motionärerna följande: Seniorkort skulle underlätta vardagen för äldre med försämrade funktioner och svårigheter att hantera biljettinköp via app.

Förvaltningen har bett Skånetrafiken räkna på vilka kostnader förslaget skulle innebära för kommunen.

Ekonomiska konsekvenser för Höörs kommun

Av framtagen utredning, beslutsunderlag 2, framgår att den årliga kostnaden för erbjudande av seniorkort uppgår till över 300 000 kr. Ett införande redan innevarande år innebär att kostanden måste täckas genom ianspråktagande av kommunstyrelsens medel till förfogande.

14. Motion ”Ökad trygghet för äldre” - Johan Svahnberg (M)

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Motionen avser att utreda förutsättningarna för att erbjuda kamerabevakning för medborgare med insatser i hemmet enligt motionens intentioner.

Bakgrunden till yrkandet är enligt motionären följande: Det går knappt en dag utan man kan läsa i tidningen om äldre som utsätts för bedrägerier och bedrägeriförsök. Ett sätt att stärka tryggheten för våra äldre vore att erbjuda alla med insatser en möjlighet för kamerabevakning vid sin entrédörr. Genom tydlig skyltning så kan detta ha en mycket avskräckande effekt.

Motionären framhåller att det i sammanhanget är viktigt med den personliga integriteten, varför det ska vara ett erbjudande från kommunen till medborgaren, och ingen skyldighet. Likaså är det viktigt vem som har tillgång till materialet. Det bör endast vara möjligt att få tillgång till det inspelade materialet i efterhand och efter en polisanmälan. Tjänsten bör vara förenad med en kostnad för medborgaren men också rymmas inom de fastställa maxbeloppen som är taket för vad en medborgare kan betala för sina insatser varje månad.

Socialnämnden har yttrat sig i ärendet och anser att det är oförenligt med gällande rätt att erbjuda kameraövervakning vid entrén till medborgares bostad. Socialnämnden ställer sig därför inte bakom en fortsatt utredning. Socialnämnden har dock landat fel i gällande lagstiftning då den medger att dörrkameror installeras så länge de inte filmar kontinuerligt. Stöldskyddsföreningen har inhämtat följande från myndigheten: ”Du får aldrig riskera att filma in i din grannes lägenhet. Datainspektionen meddelar att de ser kamerorna på samma sätt som titthålen i din dörr. Det betyder att du inte får spela in löpande utan endast när någon ringer på, och då får inspelningen vara runt 30 sekunder. Du får inte heller sätta upp en kamera som är såpass vidvinklig att den tar med stora delar av trapphuset trots att någon står framför den.” Att Socialnämnden anser något som inte nödvändigtvis är förenligt med gällande lagstiftning betonar också behovet av att utredningen kommer till skott.

Att genomföra en utredning för att belysa vilka möjligheter kommunen har att bistå med antingen en kamera i entrén eller i dörren samt om det ska rymmas inom maxtaxan eller bekostas till fullo av medborgaren är viktigt för att öka tryggheten bland äldre i kommunen. Förslaget bör finansieras med att 75 000 från kommunstyrelsens medel till förfogande.

15. Motion om Handbollsinriktning på högstadiet i Höörs kommun” - Johan Svahnberg (M) m.fl.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

16. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

Förslag till beslut

Kommunfullmäktigen beslutar: 1. Välja Evalisa Forshell (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Jill Andersson (S). 2. Välja Stefan Lissmark (S) till ny ledamot i nämnden för kultur, arbete och folkhälsa efter Jill Andersson (S). 3. Välja Stefan Lissmark (S) till ny andre vice ordförande i nämnden för kultur, arbete och folkhälsa efter Jill Andersson (S).

Ärendebeskrivning

Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det enligt 4 kap. 6§ kommunallagen (2017:725). Om en ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige avgår under valperioden ska länsstyrelsen enligt 14 kap. 21§, respektive 23§, vallagen (2005:837) efter anmälan utse en ny ledamot eller ersättare. Reglerna för valbarhet och ett uppdrags upphörande återfinns i kommunallagens (2017:725) 4 kap 3-10§§. Av 7§ framgår att en förtroendevalds uppdrag upphör om den förtroendevalda upphör att vara valbar. För en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.

17. Anmälningar till Kommunfullmäktige 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar: Anmälningarna läggs till handlingarna.

18. Mötets avslutande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Mötesstart: 12/4 kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.