Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 1 februari 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Truedsson (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande, fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Budget 2024 VEP 2025- 2026 samt investeringar och exploateringar - samtliga nämnder - Tidplan

5. Val av ledamöter och ersättare i Höörs Kommunhus AB 2023-2026

6. Val av lekmannarevisor med ersättare i Mellanskånes Renhållning AB (MERAB) 2023-2026

7. Val av lekmannarevisor i IT-kommuner i Skåne AB (Unikom) 2023-2026

8. Val av revisor i kommunalförbundet AV Media Skåne 2023-2026

9. Val av revisor i stiftelsen Bröderna Hammarlund 2023-2026

10. Val av revisor i stiftelsen Johan Pettersson 2023-2026

11. Val av revisorer för stiftelser m.m. 2023-2026

12. Motion: "Inrätta en fritidsbank" - Rashida Nord Atac (-)

13. Motion: "Återinförande av nattbussen mellan Lund och Hörby på fredagar och lördagar” - Anna Jung (MED)

14. Motion: "Angående införande av klimatplan och koldioxidbudget i Höörs kommun" - Maria Truedsson (MP)

15. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

16. Anmälningar till Kommunfullmäktige 2023

17. Övrigt

18. Mötets avslutande

Mötesstart: 1/2 kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.