Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 14 december 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Martin Olsson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Maria Jönsson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Andersson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Andersson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Andersson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

PÅ GRUND AV TEKNISKA PROBLEM SAKNAS BILD SAMT LJUD FÖR DELAR AV MÖTET. ÄRENDE 17 - 20

___________________

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Förtjänstgåvor till förtroendevalda politiker 2022

5. Kommunfullmäktiges arbetsordning

6. Reglemente för kommunstyrelsen

7. Reglemente för ny överförmyndarnämnd samt upplösning av gemensam överförmyndarnämnd Höör och Hörby

8. Reglemente för tillstånds- och tillsynsnämnden

9. Reglemente för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

10. Reglemente för socialnämnden

11. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

12. Ordning för inkallande av ersättare i de nämnder och styrelser till vilka val förrättas av kommunfullmäktige under mandatperioden 2023-2026

Paus

12. Ordning för inkallande av ersättare i de nämnder och styrelser till vilka val förrättas av kommunfullmäktige under mandatperioden 2023-2026

13. Regler för fyllnadsval och ledamöter och ersättares inbördes ordning vid fyllnadsval i nämnd och kommunstyrelse under mandatperioden 2023-2026

14. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

15. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

16. Val av ledamöter, ersättare och presidium i revisionen (REV) 2023-2026

17. Val av ledamöter, ersättare och presidium i kommunstyrelsen (KS) 2023-2026 (Bild samt ljud saknas)


På grund av tekniska problem saknas ljud samt bild för detta ärende.
Se förslag till beslut här: Klicka här
Se klubbat beslut här: Klicka här, gå till sid. 25

18. Val av ledamöter, ersättare och presidium i barn- och utbildningsnämnden (BUN) 2023-2026 (Bild samt ljud saknas)

 

På grund av tekniska problem saknas ljud samt bild för detta ärende.
Se förslag till beslut här: Klicka här
Se klubbat beslut här: Klicka här, gå till sid. 27

19. Val av ledamöter, ersättare och presidium i nämnden för kultur, arbete och folkhälsa (NKAF) 2023-2026 (Ljud samt bild saknas vid inledning av ärendet)

 

På grund av tekniska problem saknas ljud samt bild för delar av ärendet. 
Ljudproblem finns mot slutet av ärendet.

Se förslag till beslut här: Klicka här
Se klubbat beslut här: Klicka här, gå till sid. 29

20. Val av ledamöter, ersättare och presidium i tillstånds- och tillsynsnämnden (TTN) 2023-2026 (Ljudproblem vid inledning av ärendet)

 

Tekniska problem, Ljudproblem vid inledning av ärende.
Se förslag till beslut här: Klicka här
Se klubbat beslut här: Klicka här, gå till sid. 30

Paus

21. Val av ledamöter, ersättare och presidium i socialnämnden (SN) 2023-2026

22. Val av ledamöter, ersättare och presidium i valnämnden (VN) 2023-2026

23. Val av ledamöter, ersättare och presidium i vatten- och räddningstjänstnämnden (VRN) 2023-2026

24. Val av ledamöter, ersättare och presidium i överförmyndarnämnden (ÖFN) 2023-2026

25. Val av interimsstyrelse för Höörs Fastighets AB (HFAB) samt lekmannarevisor från och med första årsstämman efter val till kommunfullmäktige intill dess bolaget upplöses.

26. Val av revisor med ersättare i Höörs Kommunhus AB 2023-2026

27. Val av ledamöter och revisorer i Höörs Fastighets Lokal AB (HFLAB) från och med 2023-10-01

28. Val av ledamöter och revisorer i Höörs Fastighets Bostads AB (HFBAB) från och med 2023-10-01

29. Val av ledamöter, ersättare och lekmannarevisor i IT-kommuner i Skåne AB (Unikom) 2023-2026

30. Val av ledamöter, ersättare och lekmannarevisor med ersättare i Mellanskånes Renhållning AB (MERAB) 2023-2026

31. Val av ledamot, ersättare och revisor med ersättare i kommunalförbundet AV Media Skåne 2023-2026

32. Val av ledamot och ersättare i Sydarkiveras förbundsfullmäktige 2023-2026

33. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för stiftelsen Bröderna Hammarlund 2023-2026

34. Val av ledamöter, ersättare och revisor med suppleant i styrelsen för stiftelsen Johan Pettersson 2023-2026

35. Val av revisorer för stiftelser m.m. 2023-2026

36. Val av ledamöter och ersättare till styrelsen i Samordningsförbundet Mittskåne (Finsam) 2023-2026

37. Val av ombud och ersättare för stämmor i Skånes kommuner 2023-2026

38. Val av gode män i jordbruks-, skogsbruks- och tätortsfrågor 2023-2027

39. Val av styrelseledamöter och ersättare i styrelsen för Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Höör 2023-2027

40. Motion: "Krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom tjänster som har med barn och ungdomar att göra" - Anna Jung (MED)

41. Motion: Lagtrots och ofog, att neka kontanter inom kommunens verksamheter- Rashida Nord Atac (-)

42. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022

43. Övrigt

44. Mötets avslutande

Mötets start: 14 december kl. 19:00
Mötets plats: Älvkullen

Tryck här för mötets kallelse

På grund av tekniska problem saknas bild samt ljud för delar av mötet.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Mötet går att se textat inom två veckor efter livesändningen. En textikon kommer synas nertill i spelaren när undertextningen är klar. Klicka på den för att se mötet med undertext.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.