Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 30 november 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Linda Andersson, ekonomichef

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Erik Mårtensson (KD)

Talare

Maria Jönsson (C)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Gabriella Salomonsson Bicki (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Karlsson (MED)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Oscar Wassbjer (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Evalisa Forshell (S)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Lindblom Ohlson (SD)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Lösen av viss pensionsförbindelse.

5.1. Budget 2023 VEP 2024- 2025 samt investeringar och exploateringar, samtliga nämnder - Inledning

5.2 Budget 2023 VEP 2024- 2025 samt investeringar och exploateringar, samtliga nämnder - Budgetdebatt

5.3 Budget 2023 VEP 2024- 2025 samt investeringar och exploateringar, samtliga nämnder - Budgetvoteringar

5.4 Budget 2023 VEP 2024- 2025 samt investeringar och exploateringar, samtliga nämnder - Budgetbeslut

KS förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

  1. Att majoritetens förslag till budget 2023, verksamhetsplan 2024 - 2025 antas.
  2. Budgetramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader, bostadsanpassning samt badet får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.
  3. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.
  4. Internräntan fastställs till 1,25 %.
  5. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader fördelas av förvaltningsledningen efter särskild prövning.
  6. Låneramen för Höörs kommun fastställs till 202 miljoner kronor.

6. Redovisning av partistödets användning 2021 och utbetalning av partistöd 2023

5.4 Budget 2023 VEP 2024- 2025 samt investeringar och exploateringar, samtliga nämnder - Budgetbeslut

7. Revidering VA taxa för 2023

Paus

mötet återupptas ca kl 21.00

8. Revidering av taxa enligt miljöbalken m.m.

9. Taxor och avgifter för Socialnämnden

10. Föreskrifter för arvode till förtroendevalda

11. Sammanträdesplanering 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

12. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

13. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022

14. Övrigt

15. Mötets avslutande

Mötets start: 30 november kl. 19:00
Mötets plats: Älvkullen

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.