Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 16 november 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christer Ekelund. ordförande revisionen

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Gabriella Salomonsson Bicki (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Nino Dervisagic (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Fråga från Medborgerlig Samling; Uppföljning fältverksamheten

5. Delårsrapport 2022 Höörs kommun

6. Föreskrifter för borgen

7. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Granskningsrapport

8. Personalredovisning 2021

9. Motion: "Förändrade upptagningsområden för skolskjuts" - Susanne Andersson (M)

10. Motion "Nya armaturer på Snogeröds idrottsplats" - Anna Jung (MED)

11. Val av ledamöter och ersättare i Höörs Kommunhus AB till och med 2023-02-01

12. Val av ledamöter i Höörs Fastighets Lokal AB (HFLAB)

13. Val av ledamöter i Höörs Fastighets Bostads AB (HFBAB)

14. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

15. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022

16. Övrigt

17. Mötets avslutande

Mötesstart: 16 november kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Mötets kallelse, öppnas i ny flik.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.