Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 2 februari 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Catharina Pålsson. sektorchef för kultur

Talare

Ewa Näslund. socialchef

Talare

Catharina Pålsson, sektorchef för kultur, arbete och folkhälsa

Talare

Ewa Näslund, socialchef

Talare

Catharina Pålsson, sektorchef för kultur, arbete och folkhälsa

Talare

Ewa Näslund, socialchef

Talare

Catharina Pålsson, sektorchef för kultur, arbete och folkhälsa

Talare

Ewa Näslund, socialchef

Talare

Catharina Pålsson, sektorchef för kultur, arbete och folkhälsa

Talare

Ewa Näslund, socialchef

Talare

Catharina Pålsson, sektorchef för kultur, arbete och folkhälsa

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Ewa Näslund, socialchef

Talare

Catharina Pålsson, sektorchef för kultur, arbete och folkhälsa

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Ewa Näslund, socialchef

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Ewa Näslund, socialchef

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Ewa Näslund, socialchef

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Ewa Näslund, socialchef

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Catharina Pålsson, sektorchef för kultur, arbete och folkhälsa

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Catharina Pålsson, sektorchef för kultur, arbete och folkhälsa

Talare

Ewa Näslund, socialchef

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Ewa Näslund, socialchef

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Ewa Näslund, socialchef

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Ismo Pääkkönen (SD)

Talare

Ewa Näslund, socialchef

Talare

Ismo Pääkkönen (SD)

Talare

Ewa Näslund, socialchef

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Erik Mårtensson (KD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Catharina Pålsson, sektorchef för kultur, arbete och folkhälsa

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Truedsson (MP)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Information om det förebyggande arbetet med barn och unga i Höörs kommun

5. Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Holma

6. Motion: ”Ökad samverkan med civilsamhället genom idéburet offentligt partnerskap (IOP)” - Maria Truedsson m.fl.

7. Motion: "Krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom tjänster som har med barn och ungdomar att göra" - Anna Jung (MED)

8. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

9. Anmälningar till Kommunfullmäktige 2022

10. Övrigt

11. Mötets avslutande

Mötets start: 2 februari kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen, Älvgatan 2, Höör

Klicka här för att se mötets kallelse (öppnas i ny flik).

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.