Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 10 november 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Björn Lindqvist (V)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Björn Lindqvist (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Carl Malmqvist (KD)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare och kommunarkitekt

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare och kommunarkitekt

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare och kommunarkitekt

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare och kommunarkitekt

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Ingemar Kristensson (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Carl Malmqvist (KD)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anette Roslund (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Interpellationer 2021

5. Delårsrapport Höörs kommun

6. Riktlinjer för bostadsförsörjning

7. Magasinet/Kvarnen

8. Taxa för elbilsladdning

Paus

mötet återupptas ca kl 21:10

9. Redovisning av partistödets användning 2020 och utbetalning av partistöd 2022

10. Motion: 41 ledamöter i kommunfullmäktige - Stefan Lissmark (S) m.fl.

11. Motion: Motion angående orosanmälningar rörande barn och ungdom - Anette Roslund (C)

12. Motion: Att kommunen skall sprida information om vulkanresterna till kommuninvånare och turister - Kerstin von Seth (MP) m.fl.

13. Motion: Föräldrastöd för barn i grundskolan - Erik Mårtensson (KD) m.fl.

14. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

15. Anmälningar till kommunfullmäktige 2021

16. Övrigt

17. Mötets avslutande

Starttid: 10/11, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.