Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 13 oktober 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anette Roslund (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Kommunfullmäktigeberedning "Vision 2035"

5. Årsplanering 2022 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

6. Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Höörs kommun, Stenskogen 3:19

7. Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Höörsgård 58, Höörs kommun

8. Motion: "Att göra om och göra rätt. Hur kan Höör få normala lokalhyror?" - Olle Krabbe (V) m.fl.

9. Motion: "Uppmärksamma Höörs kommuns historia: Gör Maglasätegravarna till ett kulturreservat och fornminne" - Anna Ramberg (L) m.fl.

10. Motion: "Motion angående reduktionsfisket i Ringsjön" - Anna Jung (MED)

11. Motion: "Offentligt drivna vårdboenden" - Christel Lindqvist (V) m.fl.

12. Motion: "Mot framtidens delningsekonomi med kommunal elbilspool" - Christel Lindqvist m.fl.

13. Motion: "Öka tillgängligheten och underlätta möten med anhörigstödjare" - Rashida Nord Atac (-)

14. Motion: "Att ladda elbil ska inte subventioneras av skattekollektivet" - Anna Jung (MED)

15. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

16. Anmälningar till kommunfullmäktige

17. Övrigt

18. Mötets avslutande

Starttid: 13/10, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande är Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna. Nästa val är 2022.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.