Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 19 maj 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Nicklas Persson, Höörs brottarklubb

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anneli Elmelid (MP)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anneli Elmelid (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anette Roslund (C)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Höörsambassadör 2020

5. Interpellationer 2021

6. Detaljplan för Sätofta 6:21 för antagande

7. Mittskåne Vatten - Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Jularp-Sjunnerup - Höörs kommun

8. Mittskåne Vatten - Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Bosjökloster 1:802 - Höörs kommun

9. Delegation till Kommunstyrelsen om att fatta beslut om vistelseförbud

10. Priser och utmärkelser i Höörs kommun

11. Christer Ekelund (M), Dispens för fortsatt förtroendeuppdrag

12. Motion: "Öka antal utbildade undersköterskor i Höörs omsorg" - Camilla Källström (M)

13. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

14. Anmälningar till kommunfullmäktige 2021

15. Övrigt

16. Mötets avslutande

Starttid: 19/5, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.