Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 4 november 2020

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Sjöholm

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Erik Mårtensson (KD)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Erik Mårtensson (KD)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Sjöholm

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Linda Andersson, ekonomichef, Höörs Kommun

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Maria Truedsson (MP)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Erik Mårtensson (KD)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Sjöholm

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Sjöholm

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Anette Roslund (C)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Erik Mårtensson (KD)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Sjöholm

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Sjöholm

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Interpellationer 2020

5. Delårsredovisning för Höörs kommun 2020

22. Anmälningar till kommunfullmäktige 2020-11-04

6. Skattesats 2021

7. Budget 2021 VEP 2022-2023 samt Investeringar och exploateringar - samtliga nämnder

Paus

mötet återupptas ca kl 21.15

8. VA-taxa från 1 januari 2021

9. Vägbidrag

10. Årsplanering 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

11. Återbetalning av företagslån och inbetalning av kapitalinsats - Kommuninvest ekonomisk förening

12. Revidering av bidragsbestämmelser för kommunala bidrag gällande kulturföreningar

13. Fortsatt hantering - Magasinet

14. VA-plan Höörs kommun

15. Motioner - ej slutbehandlade 2020

16. Motion: "Hastighetsbegränsning vid Höörs skolor" - Rashida Nord Atac (-)

17. Motion: "Öka tillgängligheten och underlätta möten med anhörigstödjare" - Rashid Nord Atac (-)

18. Motion: "Uppmuntran att åka till Höörs återvinningsstation" - Rashida Nord Atac (-)

19. Motion: "Sopor vid landsvägarna inom Höörs kommun" - Rashida Nord Atac (-)

20. Motion: Jämställt ekonomiskt bistånd" - Anette Roslund (C)

21. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

22. Anmälningar till kommunfullmäktige 2020-11-04

23. Övrigt

24. Mötets avslutande

Starttid: 4/11, kl. 18:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på [email protected] eller ring 0470 - 322 600.