Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 1 mars 2023

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Pär Bjelvehammar (S)

Talare

Emma Öster (SD)

Talare

Magnus Haara (C)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Gabriella Salomonsson Bicki (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Orwén (MP)

Talare

Lena Stigsdotter (S)

Talare

Jack Ljungberg (SD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Pär Bjelvehammar (S)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

5. Bygglovstaxa

6. Taxa för vissa planärenden

7. Renhållningstaxa 2023

8. Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Bosjökloster 1:468, Höörs kommun

9. Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Stenskogen 2:19 m.fl. fastigheter, Höörs kommun

10. Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Moroten 1 m.fl. fastigheter, Maglehill etapp 1, Höörs kommun

11. Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Fogdaröd 8:5 m.fl. fastigheter, Höörs kommun

12. Motion: "Uppstart av handbollsakademi för flickor i samarbete med H65" - Susanne Andersson (M)

13. Ordning för inkallande av ersättare i de nämnder och styrelser till vilka val förrättas av kommunfullmäktige under mandatperioden 2023-2026 - Nu frågan om ändring av ordningen för Kristdemokraterna

14. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

15. Anmälningar till Kommunfullmäktige 2023

Mötets avslutande

Mötesstart: 1/3 kl. 19:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

Tryck här för mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna. Höörs kommunfullmäktige har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Detta möte går att se med svensk undertext 1-2 veckor efter mötesdagen. När undertext är publicerad kan man trycka på textikonen ner till höger i videospelaren för att få fram undertexten.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.