Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 12 oktober 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kerstin Von Seth (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Förtjänstgåvor till förtroendevalda politiker 2022

5. Pensionsbestämmelser förtroendevalda

6. Riskhantering i Höörs kommun med egenandel hos Kommunassurans Syd Försäkrings AB

7. Fördjupning av översiktsplanen för Tjörnarp - Antagande

8. Maglehill - Uppdaterad kostnadsbild och ändrad delegation för kommundirektören att godkänna hyresjusteringar

9. Utvidgning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, Bosjökloster 1:801

10. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun

11. Motion: "Föräldrastöd för barn i grundskolan" - Erik Mårtensson (KD) m.fl.

12. Motion: "Att kommunen skall sprida information om vulkanresterna till kommuninvånare och turister." Kerstin von Seth (MP) m.fl.

13. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

14. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022

15. Övrigt

16. Mötets avslutande

Mötesstart: 12 oktober kl. 18:00
Mötesplats: Älvkullen, Höör

En länk till mötets kallelse finns här.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.