Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 15 juni 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jessica Falk. Höörs Handbollsklubb

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Charlie Winde. jurist. PwC Sverige

Talare

Mattias Johansson. auktoriserad revisor. PwC Sverige

Talare

Charlie Winde. jurist. PwC Sverige

Talare

Mattias Johansson. auktoriserad revisor. PwC Sverige

Talare

Charlie Winde. jurist. PwC Sverige

Talare

Mattias Johansson, auktoriserad revisor, PwC Sverige

Talare

Charlie Winde, jurist, PwC Sverige

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Charlie Winde, jurist, PwC Sverige

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Charlie Winde, jurist, PwC Sverige

Talare

Mattias Johansson, auktoriserad revisor, PwC Sverige

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Mattias Johansson, auktoriserad revisor, PwC Sverige

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Charlie Winde, jurist, PwC Sverige

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Charlie Winde, jurist, PwC Sverige

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Charlie Winde, jurist, PwC Sverige

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Charlie Winde, jurist, PwC Sverige

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Charlie Winde, jurist, PwC Sverige

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Charlie Winde, jurist, PwC Sverige

Talare

Mattias Johansson, auktoriserad revisor, PwC Sverige

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Charlie Winde, jurist, PwC Sverige

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Mattias Johansson, auktoriserad revisor, PwC Sverige

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Linda Andersson, ekonomichef, Höörs Kommun

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Linda Andersson, ekonomichef, Höörs Kommun

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Maria Truedsson (MP)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Erik Mårtensson (KD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anette Roslund (C)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Truedsson (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Utdelning av kommunens priser

5. Bolagsutredningen HFAB

6. Ekonomisk månadsuppföljning 2022

7. Skattesats 2023

8. Budget 2023 VEP 2024- 2025 samt investeringar och exploateringar - samtliga nämnder

Paus

mötet återupptas ca kl 20:00

9. Borgensram för HFAB 2023

10. Bokslut 2021 Samordningsförbundet Finsam MittSkåne - Beviljande av ansvarsfrihet

11. Bokslut 2021 AV Media Skåne - Beviljande av ansvarsfrihet

12. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Höörs kommun

13. Motion: "Motion angående orosanmälningar rörande barn och ungdom" - Anette Roslund (C)

14. Motion: "Angående införande av klimatplan och koldioxidbudget i Höörs kommun" - Maria Truedsson (MP)

15. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

16. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022

17. Övrigt

18. Mötets avslutande

Mötets start: 15 juni kl. 18:00
Mötets plats: Älvkullen

Länk till mötets kallelse ligger här.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.