Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 18 maj 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Christina Pehrson (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

Firande av Lars Olof Andersson (C)

4. Riktlinjer för fakturering och kravhantering

5. Föreskrifter för borgen och information om ändrade rutiner

6. Motion: "Lagtrots och ofog, att neka kontanter inom kommunens verksamheter" - Rashida Nord Atac (-)

7. Motion: "Social matbutik" - Rashida Nord Atac (-)

8. Motion: "Inrätta en fritidsbank" - Rashida Nord Atac (-)

9. Motion: "Hundar på badplats/ strandpromenad" - Rashida Nord Atac (-)

10. Motion: "Återinförande av nattbussen mellan Lund och Hörby på fredagar och lördagar” - Anna Jung (MED)

11. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

12. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022

13. Övrigt

14. Mötets avslutande

Mötets start: 18 maj kl. 19:00
Mötets plats: Älvkullen

Länk till mötets kallelse ligger här.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.