Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige 6 april 2022

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Eskil Öhrn (SD)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Leif Alfredsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anette Roslund (C)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Årsrapport Mittskåne Vatten 2021

5. Årsredovisning Mellanskånes renhållningsaktiebolag (Merab) 2021

6. Årsredovisning Höörs Fastighets AB (HFAB) 2021

7. Årsredovisning IT-kommuner i Skåne (Unikom) 2021

8. Årsredovisning för Höörs kommun 2021

9. Revisionsberättelse samt ansvarsprövning för år 2021 avseende kommunstyrelsen och övriga nämnder

10. Ekonomisk månadsuppföljning 2022

11. Detaljplan för del av Åkersberg 1:6 Maglehill norr - Antagande

12. VA-taxa för Höörs kommun 2022 , Mittskåne Vatten

13. Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

14. Motion: "Att tillskapa en tjänst med inriktning att motverka våld i nära relationer." - Carolina Frick (V) m.fl.

15. Motion: "Förändrade upptagningsområden för skolskjuts" - Susanne Andersson (M)

16. Anmälningar till kommunfullmäktige 2022

17. Övrigt

18. Mötets avslutande

Mötets start: 6 april kl. 19:00
Mötets plats: Älvkullen, Höör

Länk till mötets kallelse.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör ungefär en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.