Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 1 september 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anette Roslund (C)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anette Roslund (C)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Anneli Elmelid (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Riktlinjer för bostadsförsörjning

5. IT kommuner i Skåne AB - breddat ägande och nya styrdokument

6. Bokslut 2020 Samordningsförbundet Mittskåne Finsam

7. Valdistriktsindelning valet 2022

8. Motioner - ej slutbehandlade 2021

9. Motion: "Jämställt ekonomiskt bistånd" - Anette Roslund (C)

10. Motion: "41 ledamöter i kommunfullmäktige" - Stefan Lissmark (S) m.fl.

11. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

12. Anmälningar till kommunfullmäktige

13. Övrigt

14. Mötets avslutande

Starttid: 1/9, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.