Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 16 juni 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christina Pehrson (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jesper Sundberg. Plan. Bygg och projektchef - Johan Andersson. Projektledare Höörs Fastighets AB

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Jesper Sundberg. Plan. Bygg och projektchef - Johan Andersson. Projektledare Höörs Fastighets AB

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Jesper Sundberg. Plan. Bygg och projektchef - Johan Andersson. Projektledare Höörs Fastighets AB

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Jesper Sundberg. Plan. Bygg och projektchef - Johan Andersson. Projektledare Höörs Fastighets AB

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Linda Andersson, ekonomichef, Höörs Kommun

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Maria Truedsson (MP)

Talare

Erik Mårtensson (KD)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Maria Truedsson (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anette Roslund (C)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av tid och plats för protokollets justering

4. Utdelning av kommunens priser

5. Presentation partnering Maglehill

6. Skattesats 2022

7. Budget 2022 VEP 2023-2024 samt Investeringar och exploateringar - samtliga nämnder

Paus

möter återupptas ca kl 20:20

8. Borgensram HFAB 2021-2022

9. Ekonomisk månadsuppföljning 2021

10. Taxa och riktlinjer för Höörs bibliotek

11. Detaljplan för Sätofta 6:21

12. Ändring av taxa för försäljning och utarrendering av kommunal mark och fastigheter

13. Biblioteksplan 2021-2024

14. Uppsägning av samverkansavtal och uppsägning av partnerskapsavtal avseende besöksnäringen

15. Niklas Sköld (M): Dispens för fortsatt förtroendeuppdrag

16. "Motion angående färre ledamöter i kommunfullmäktige", Camilla Källström (M) och Jörgen Ekman (L)

17. "Motion om införande av integrationsplikt", Roger Stenberg (SD) m fl

18. "Motion: Att göra om och göra rätt. Hur kan Höör få normala lokalhyror?", Olle Krabbe (V) m.fl

19. "Motion: Att tillskapa en tjänst med inriktning att motverka våld i nära relation" , Karolina Frick, Olle Krabbe, Christel Lindqvist (V)

20. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

21. Anmälningar till kommunfullmäktige 2021

22. Övrigt

23. Mötets avslutande

Starttid: 16/6, kl. 18:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.