Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 14 april 2021

För att se videon behöver Cookies godkännas.
Godkänn cookies

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lena Larsson (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Johan Syréhn (MP)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Årsredovisning Mittskåne Vatten 2020

5. Årsredovisning Höörs fastighetsaktiebolag (HFAB) 2020

6. Årsredovisning Mellanskånes renhållningsaktiebolag (Merab) 2020

7. Årsredovisning IT-kommuner i Skåne (Unikom) 2020

8. Årsredovisning för Höörs kommun 2020

9. Revisionsberättelse samt ansvarsprövning för år 2020 avseende kommunstyrelsen och övriga nämnder

10. Kompletteringsbudget 2021

11. Ekonomisk månadsuppföljning 2021

12. Detaljplan för del av Höör 53:1 (Förskola Björkgatan) Höörs kommun, Skåne län - antagande

13. Styrdokument för kommunens arbete med extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) för åren 2021-2022

14. Motion: "Motion till Höörs kommunfullmäktige om tiggeriförbud" - Rolf Streijffert (SD) m.fl

Paus

Möter återupptas ca kl 20:10

14. Motion: "Motion till Höörs kommunfullmäktige om tiggeriförbud" - Rolf Streijffert (SD) m.fl

15. Motion: "Motion angående färre ledamöter i kommunfullmäktige", Camilla Källström (M) och Jörgen Ekman (L)

16. Motion: "Motion angående reduktionsfisket i Ringsjön", Anna Jung (MED)

17. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

18. Anmälningar till kommunfullmäktige 2021

19. Övrigt

20. Mötets avslutande

Starttid: 14/4, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.