Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 3 mars 2021

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Per Björkman. Räddningschef. Johan Permerup. Polisen.

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Per Björkman. Räddningschef. Johan Permerup. Polisen

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Johan

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Per Björkman. Räddningschef. Johan Permerup. Polisen

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christina Pehrson (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Christina Pehrson (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Syréhn (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Syréhn (MP)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Kent Staaf (S)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Johan Syren (MP)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ulrika Östhall

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Parentation

5. Information om trygghetsmätningen och lokala BRÅ

6. Information om projektstart för arbete med ny avfallsplan

7. Interpellation om vägbidrag 2021

8. Mittskåne Vatten - Verksamhetsområde Bosjökloster 1:181, Bosjökloster 1:213, Bosjökloster 1:83, Bosjökloster 1:82, Jularp 18:1, Norra Rörum 8:66, Klyvaren 1, Klyvaren 2, Kaparen 1, Kaparen 2, Klyvaren 3 och del av Sjunnerup 2:9 - Höörs kommun

9. Riktlinjer för resultatstyrning och god ekonomisk hushållning

10. Tillägg till kommunfullmäktiges arbetsordning för att möjliggöra sammanträden på distans

11. Krisledningsnämndens reglemente

12. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

13. Motion "Landsbygdsutveckling med hjälp av civilsamhället" - Lindqvist (V) m.fl.

14. Motion: "Uppmuntran att åka till Höörs återvinningsstation" - Rashida Nord Atac (-)

15. Motion: "Sopor vid landsvägarna inom Höörs kommun" - Rashida Nord Atac (-)

16. Motion: Fri kollektivtrafik från 70 år Stefan Lissmark (S)

17. Motion: "Hastighetsbegränsning vid Höörs skolor" - Rashida Nord Atac (-)

18. Motion: "Synliggör Tjörnarpssjön och öka attraktionskraften" - Sverigedemokraterna

19. Motion: Ökad samverkan med civilsamhället genom idéburet offentligt partnerskap (IOP) - Maria Truedsson m fl (MP)

20. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

21. Anmälningar till kommunfullmäktige 2021

22. Övrigt

23. Mötets avslutande

Starttid: 3/3, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.