Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 16 december 2020

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Erik Mårtensson (KD)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christina Pehrson (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Avgifter för äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning

5. Föreskrifter för borgen - Borgenspolicy

6. Borgensram HFAB

7. Bokslut 2019 Samordningsförbundet MittSkåne Finsam

8. Kommunalförbundet AV Media Skåne

9. Val till Kommunalförbundet AV Media Skåne

10. Beslut om utträde ur Helgeåns Vattenråd och Helgeå kommitén

11. Lokaler som inte används inom den kommunala verksamheten, Klubban 1, Konvaljen 10, Munkarp 4:39

12. Motion: "Utökad kollektivtrafik i Söderbygd" - Stefan Lissmark (S)

13. Motion: "Även de olönsamma har rätt till bredband" - Olle Krabbe (V) & Christel Lindqvist (V)

14. Motion: "Återanvändbara skyddsmasker som krav på arbetskläder inom äldreomsorgen i Höörs kommun" - Rashida Nord Atac (-)

15. Motion: "Öka antal utbildade undersköterskor i Höörs omsorg" - Camilla Källström (M)

16. Motion: "Uppmärksamma Höörs kommuns historia: Gör Maglasätegravarna till ett kulturreservat och fornminne" - Anna Ramberg m fl (L)

17. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

18. Val av lekmannarevisor för Johan Petterssons Stiftelse

19. Anmälningar till kommunfullmäktige 2020-12-16

20. Kommunfullmäktigeberedning "Vision 2035"

21. Övrigt

22. Mötets avslutande

Starttid: 16/12, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.