Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 10 juni 2020

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Höör Barock

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Michael Andersson, kommundirektör, Höörs Kommun

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ewa Näslund

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ewa Näslund

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Camilla Kampf (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Val av Höörsambassadör 2019

5. Avtackning av kommundirektör Michael Andersson

Ny kommundirektör Camilla Lindhe

6. Informationsärende Covid-19

7. Taxa för försäljning av kommunal mark och fastigheter

8. Antag, Detaljplan för del av Åkersberg 1:6 m fl. fastigheter (Maglehill - förskola, skola, idrottshall och bostäder m.m.)

9. Antag, Detaljplan för del av fastigheten Bosjökloster 1:595, Höörs kommun. (Blommeröd)

10. Personalredovisning 2019

11. Motion: "Om längre tillgänglighet på kommunfullmäktiges webbsändningar" - Rashida Nord Atac (-)

12. Motion: ”Om krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsvariation” - Helena Lindblom Ohlson (SD) m.fl.

13. Motion: ”Offentligt drivna vårdboenden” - Christel Lindqvist (V) m.fl.

14. Motion: ”Om Återanvändbara skyddsmasker som krav på arbetskläder inom äldreomsorgen i Höörs kommun” - Rashida Nord Atac (-)

15. Motion: ”Om Frivilligt IQ-test på folkvalda politiker i Höör” - Rashida Nord Atac (-)

16. Motion: ”Om Nolltolerans mot fyrverkeri och nyårssmällare för allmänheten i Höörs kommun” - Rashida Nord Atac (-)

17. Motion: ”Om Insynsplatser i styrelse - och nämnder för förtroendevalda i Kommunfullmäktige som inte har någon representant” - Rashida Nord Atac (-)

18. Motion: ”Om Knapptryckning” - Rashida Nord Atac (-)

19. Motion: Även "DE OLÖNSAMMA" har rätt till bredband! Olle Krabbe (V) & Christel Lindqvist (V)

20. Motion: "Om insynsplatser" - Anna Jung (MED)

21. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

22. Anmälningar till kommunfullmäktige 2020

23. Övrigt

23. Mötets avslutande

Starttid: 10/6, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.