Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 15 april 2020

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anette Roslund (C)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Parentation

5. Årsredovisning för HFAB 2019

6. Årsredovisning MERAB 2019

7. Årsrapport 2019 - Mittskåne Vatten

8. Årsredovisning för Höörs kommun 2019

9. Revisionsberättelse samt ansvarsprövning för år 2019 avseende kommunstyrelsen och övriga nämnder

10. Samverkansavtal - inköpssamverkan

11. Sätoftaskolans utbyggnad samt Uppdrag till HFAB att påbörja projektering på Sätoftaskolan

12. Ägardirektiv och bolagsordning för HFAB

13. Biståndsbedömt trygghetsboende på Orup

14. Samverkansöverenskommelse med polisen

15. Tillägg till kommunstyrelsens, nämndernas samt revisionens reglementen för att möjliggöra sammanträden på distans

16. Valberedningens förslag på ledamöter till fullmäktigeberedning för vision 2035

17. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

18. Motion Fri kollektivtrafik från 70 år Stefan Lissmark (S)

19. Motion utökad kollektivtrafik i Söderbygd Stefan Lissmark (S)

20. Anmälningar till kommunfullmäktige 2020

21. Övrigt

22. Val av ytterligare nämndemän till Lunds Tingsrätt

23. Mötets avslutande

Starttid: 15/4, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.