Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 11 mars 2020

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Michael Andersson, kommundirektör, Höörs Kommun

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Informationsärende, Coronaviruset

5. Kompletteringsbudget 2020

6. Reglemente - Revision

7. Val av gruppledare

8. Motion ”Vindskydd/busskurer för de barn och ungdomar som åker skolbuss ut och in från våra skolor” - Stefan Lissmark (S)

9. Motion: ”Inför fri kollektivtrafik i Höörs kommun för äldre” - Stefan Lissmark (S)

Paus

Mötet återupptas ca kl 20:10

9. Motion: ”Inför fri kollektivtrafik i Höörs kommun för äldre” - Stefan Lissmark (S)

10. Motion: "Insynsplatser i styrelse - och nämnder för samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige" - Rashida Nord Atac (-)

11. Förslag om att inrätta en fullmäktigeberedning för en ny vision för Höörs kommun

12. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

13. Anmälningar till kommunfullmäktige 2020

12. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

14. Övrigt

15. Mötets avslutande

Starttid: 11/3, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.