Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 29 januari 2020

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Dan Bengtsson. Trygghets-och säkerhetssamordnare. Höörs och Hörby kommune

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Ismo Pääkkönen (SD)

Talare

Dan Bengtsson. Trygghets-och säkerhetssamordnare. Höörs och Hörby kommune

Talare

Ismo Pääkkönen (SD)

Talare

Dan Bengtsson. Trygghets-och säkerhetssamordnare. Höörs och Hörby kommune

Talare

Ismo Pääkkönen (SD)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Dan Bengtsson. Trygghets-och säkerhetssamordnare. Höörs och Hörby kommune

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Dan Bengtsson. Trygghets-och säkerhetssamordnare. Höörs och Hörby kommune

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Dan Bengtsson. Trygghets-och säkerhetssamordnare. Höörs och Hörby kommune

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Dan Bengtsson. Trygghets-och säkerhetssamordnare. Höörs och Hörby kommune

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Dan Bengtsson. Trygghets-och säkerhetssamordnare. Höörs och Hörby kommune

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Maria Oscarsson (V)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Kenneth Kallin (MP)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Informationsärende: Trygghetsmätning Höör

5. Mittskåne Vatten - Verksamhetsområde Snogeröd 3:14, Sätofta 8:104, Maglasäte 13:16 - Höörs kommun

6. Motion: "Justering av budgetramarna för 2020" - Christel Lindqvist (V) m.fl.

7. Motion: "Anslut Höör till ICAN Cities Appeal" - Christel Lindqvist (V) m.fl.

8. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

9. Anmälningar till kommunfullmäktige 2020

10. Övrigt

11. Mötets avslutande

Starttid: 29/1, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.