Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 18 december 2019

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Film

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Kenneth Kallin (MP)

Talare

Erik Mårtensson (KD)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (-)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

Uppvaktning av Camilla Kampf (M)

4. Information - rösträtten 100 år

5. Översyn av den politiska organisationen och arbetsformer/arbetssätt

6. Omfördelning kommunfullmäktiges medel till förfoganden

7. Omfördelning av investeringsbudget för nämnden för kultur, arbete och folkhälsa

8. Bokslut 2018 Samordningsförbundet MittSkåne Finsam

9. Kommunalförbundet AV Media Skåne

10. Ny renhållningstaxa Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB)

11. Redovisning av partistödets användning 2018 och utbetalning av partistöd 2020

12. Motion: "Digitala informationsskyltar" - Rashida Nord Atac (SD)

13. Motion: "Insynsplatser i styrelse - och nämnder för samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige" - Rashida Nord Atac (SD)

14. Motion: "Om längre tillgänglighet på kommunfullmäktiges webbsändningar" - Rashida Nord Atac (SD)

15. Motion: "Mot framtidens delningsekonomi med kommunal elbilspool" - Christel Lindqvist (V) m.fl.

16. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

17. Anmälningar kommunfullmäktige 2019

18. Övrigt

19. Mötets avslutande

Starttid: 18/12, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Klicka här för att se ärendelistan och här för att komma till kallelsen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.