Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 27 november 2019

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (SD)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Rashida Nord Atac (SD)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Rashida Nord Atac (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Magnusson (MP)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Rashida Nord Atac (SD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anneli Elmelid (MP)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Ägardirektiv, aktieägaravtal och bolagsordning för Unikom

5. Motion: "Minska kravet på helgtjänstgöring varannan helg" från Anders Magnhagen (S)

6. Motion: "Teckenspråk som tillvalsämne i grundskolan" - Rashida Nord Atac (SD)

7. Motion: "Familjecentral" - Anette Roslund (C)

8. Motion: "Nu ökar vi kommunens intäktssida!" - Christel Lindqvist (V) m.fl.

9. Motion: "Om att undersöka möjligheten att köpa upp fiskerätter i Ringsjön", Kennet Kallin (MP)

Paus

mötet återupptas ca kl 20:40

9. Motion: "Om att undersöka möjligheten att köpa upp fiskerätter i Ringsjön", Kennet Kallin (MP)

10. Motion: "Om krav på utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsvariation" - Helena Lindblom Ohlson (SD) m.fl

11. Motion: "Inför fri kollektivtrafik i Höörs kommun för äldre" - Stefan Lissmark (S)

12. Motion: "Vindskydd/busskurer för de barn och ungdomar som åker skolbuss ut och in från våra skolor" - Stefan Lissmark (S)

13. Anmälningar kommunfullmäktige 2019

14. Övrigt

15. Mötets avslutande

Starttid: 27/11, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.