Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 23 oktober 2019

Sändningen börjar om
 • Mötets öppnande
 • 1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan
 • 2. Upprop
 • 3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering
 • 4. Informationsärende: Planering för Höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund
 • 5. Delårsredovisning för Höörs kommun 2019
 • 6. Delårsrapport Mittskånevatten
 • 7. Borgensförbindelse för Kommuninvest, förnyelse av befintlig borgensförbindelse
 • 8. Upphävande av exploateringsregler och riktlinjer för Höörs kommun
 • 9. Reviderad exploateringsbudget och investeringsbudget
 • 10. Kommunala bidrag till ungdoms-, pensionär- och handikappföreningar
 • 11. Behov av boende med särskild service enligt LSS
 • 12. Årsplanering 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
 • 13. Motion: "Motion till Höörs kommunfullmäktige om tiggeriförbud" - Rolf Streijffert (SD) m.fl
 • 14. Motion: "Justering av budgetramarna för 2020" - Christel Lindqvist (V) m.fl.
 • 15. Motion: "Anslut Höör till ICAN Cities Appeal" - Christel Lindqvist (V) m.fl.
 • 16. Motioner - ej slutbehandlade 2019
 • 17. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022
 • 18. Anmälningar kommunfullmäktige 2019
 • 19. Motion gällande "Landsbygdsutveckling med hjälp av civilsamhället" - Lindqvist (V) m.fl.
 • Mötets avslutande

Starttid: 23/10, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.