Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 23 oktober 2019

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Kristina Hermansson. Kreera Samhällsbyggnad AB

Talare

Kristina Hermansson. Kreera Samhällsbyggnad AB

Talare

Sofia Bremer. Trafikverket

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Sofia Bremer. Trafikverket

Talare

Anton Klacka. Höörs Kommun

Talare

Sofia Bremer. Trafikverket

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Sofia Bremer. Trafikverket

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Sofia Bremer. Trafikverket

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Sofia Bremer. Trafikverket

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Sofia Bremer. Trafikverket

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rolf Streijffert (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Informationsärende: Planering för Höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund

5. Delårsredovisning för Höörs kommun 2019

6. Delårsrapport Mittskånevatten

7. Borgensförbindelse för Kommuninvest, förnyelse av befintlig borgensförbindelse

8. Upphävande av exploateringsregler och riktlinjer för Höörs kommun

9. Reviderad exploateringsbudget och investeringsbudget

10. Kommunala bidrag till ungdoms-, pensionär- och handikappföreningar

11. Behov av boende med särskild service enligt LSS

12. Årsplanering 2020 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

13. Motion: "Motion till Höörs kommunfullmäktige om tiggeriförbud" - Rolf Streijffert (SD) m.fl

14. Motion: "Justering av budgetramarna för 2020" - Christel Lindqvist (V) m.fl.

15. Motion: "Anslut Höör till ICAN Cities Appeal" - Christel Lindqvist (V) m.fl.

16. Motioner - ej slutbehandlade 2019

17. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

18. Anmälningar kommunfullmäktige 2019

19. Motion gällande "Landsbygdsutveckling med hjälp av civilsamhället" - Lindqvist (V) m.fl.

Mötets avslutande

Starttid: 23/10, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.