Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 28 augusti 2019

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna. Melanie. Elias. Feriearbetare. Tobaksbruk

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anna. Melanie. Elias. Feriearbetare. Tobaksbruk

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anna. Melanie. Elias. Feriearbetare. Tobaksbruk

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Rashida Nord Atac (SD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Information om det förebyggande feriearbete som rör tobaksbruk bland ungdomar

5. Val av nämndemän i Lunds tingsrätt 2020-2023

6. Val av en tredje ledamot och ersättare i Johan Petterssons Stiftelsen 2019 - 2022

7. Motion: "Garantibelopp" - Sverigedemokraterna

8. Motion: "Civilkuragepris" - Sverigedemokraterna

9. Motion: "Ett första steg i utvecklingen av skolorna i Tjörnarp och Gudmundtorp" - Vänsterpartiet

10. Motion - digitala informationsskyltar, Sverigedemokraterna

11. Motion: "Nu ökar vi kommunens intäktssida!" - Vänsterpartiet

12. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

13. Anmälningar kommunfullmäktige 2019

13. Övrigt

14. Mötets avslutande

Starttid: 28/8, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.