Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 19 juni 2019

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Maria Truedsson (MP)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Erik Mårtensson (KD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Linda Andersson, ekonomichef, Höörs Kommun

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Per-Olov Henriksson (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Per-Olov Henriksson (S)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Margareta Johansson (KD)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Erik Mårtensson (KD)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Maria Oscarsson (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (SD)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Rashida Nord Atac (SD)

Talare

Anna Jung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christina Pehrson (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Skattesats 2020

5. Mål för perioden 2019 till 2023

6. Budget 2020 VEP 2021-2022 samt Investeringar och exploateringar - samtliga nämnder (Innehåller - Tidplan och blanketter)

Paus

mötet återupptas ca kl 20.40

7. Förslag på nytt reglemente för förtroendevalda på hel och/eller betydande del av heltid enligt uppdrag KSF 2019/126

8. Ny taxa för Geoinfomittskåne

9. Årsredovisning och ansvarsvarsfrihet för Sydarkivera 2018

10. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

11. Motion: "Allmänhetens frågestund i fullmäktige". - Sverigedemokraterna

12. Anmälningar kommunfullmäktige 2019

13. Övrigt

14. Mötets avslutande

Starttid: 19/6, kl. 18:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.