Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 28 maj 2019

Sändningen börjar om
 • Mötets öppnande
 • 1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan
 • 2. Upprop
 • 3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering
 • 4. Beställning till HFAB avseende Maglehillsprojektet
 • 5. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022
 • 6. Motion: "Anställning för personer med funktionsvariationer" - Vänsterpartiet
 • 7. Motion: "Angående Ungdomsråd" - Moderaterna
 • 8. Motion: "Teckenspråk som tillvalsämne i grundskolan" - Sverigedemokraterna
 • 9. Anmälningar kommunfullmäktige 2019
 • 10. Övrigt
 • 11. Mötets avslutande

Starttid: 28/5, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.