Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 28 maj 2019

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Lars-Håkan Persson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Ljung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Maria Oscarsson (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Beställning till HFAB avseende Maglehillsprojektet

5. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

6. Motion: "Anställning för personer med funktionsvariationer" - Vänsterpartiet

7. Motion: "Angående Ungdomsråd" - Moderaterna

8. Motion: "Teckenspråk som tillvalsämne i grundskolan" - Sverigedemokraterna

9. Anmälningar kommunfullmäktige 2019

10. Övrigt

11. Mötets avslutande

Starttid: 28/5, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.