Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 24 april 2019

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Karin Kallioniemi, Samhällsplanerare/Kommunarkitekt, Höörs kommun

Talare

Sofia Bremer, projektledare, Trafikverket

Talare

Patrik Sterky, Kreera

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Patrik Sterky, Kreera

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Sofia Bremer, projektledare, Trafikverket

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Sofia Bremer, projektledare, Trafikverket

Talare

Patrik Sterky, Kreera

Talare

Camilla Källström (M)

Talare

Sofia Bremer, projektledare, Trafikverket

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Ljung (MED)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Rashida Nord Atac (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Informationsärende: Planering för Höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund

5. Höörs kommun 50 år 2019

6. Årsredovisning för Höörs Fastighetsaktiebolag (HFAB) 2018

7. Motion: "Civilkuragepris". - Sverigedemokraterna

8. Motion: "Synliggör Tjörnarpssjön och öka attraktionskraften". - Sverigedemokraterna

9. Motion: "Allmänhetens frågestund i fullmäktige". - Sverigedemokraterna

10. Anmälningar kommunfullmäktige 2019

11. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

12. Övrigt

13. Mötets avslutande

Starttid: 24/4, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.