Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 27 mars 2019

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Hektor

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Hektor

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Hektor

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Hektor

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Linda Andersson, ekonomichef, Höörs Kommun

Talare

Helena Sjöholm, verksamhetsutvecklare, Höörs kommun

Talare

Linda Andersson, ekonomichef, Höörs Kommun

Talare

Helena Sjöholm, verksamhetsutvecklare, Höörs kommun

Talare

Linda Andersson, ekonomichef, Höörs Kommun

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christer Ekelund, ordförande revisionen, Höörs Kommun

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Magnus Brom, VA-chef, Mittskåne Vatten

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Christel Lindqvist (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Susanne Andersson (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Informationsärende: Lars Hektor, årets Höörs ambassadör 2018

5. Årsredovisning 2018 för Höörs kommun

6. Revisionsberättelse samt ansvarsprövning för år 2018 avseende kommunstyrelsen och övriga nämnder

7. Kompletteringsbudget 2019

8. Exploateringsavtal för Höör Fogdaröd 8:2

9. Detaljplan för Höör Fogdaröd 8:2 för antagande

10. Årsredovisning 2018 för Mittskåne Vatten

11. VA-taxa från 1 januari 2020

12. Revidering av livsmedelstaxa

13. Revidering av miljötaxa

14. Revidering av bygglovstaxa

15. Motion: "Anställning för personer med funktionsvariationer". - Vänsterpartiet

16. Motion: "Ett första steg i utvecklingen av skolorna i Tjörnarp och Gudmundtorp". - Vänsterpartiet

17. Motion: "Ang. Ungdomsråd". - Moderaterna

18. Motion: "Familjecentral". - Centerpartiet

19. Val av en tredje ledamot i styrelsen Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) för åren 2019-2022 m.m.

20. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

21. Anmälningar kommunfullmäktige 2019

22. Övrigt

23. Mötets avslutande

Starttid: 27/3, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.