Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 27 februari 2019

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Catharina Pålsson, chef för kultur, arbetsmarknad och folkhälsa

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Catharina Pålsson, chef för kultur, arbetsmarknad och folkhälsa

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anna Ljung (MED)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anna Ljung (MED)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Olle Krabbe (V)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anna Ljung (MED)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Informationsärende: Catharina Pålsson, chef för kultur, arbetsmarknad och folkhälsa, presenterar arbetet inom sektorn

5. Budget 2019 VEP 2020-2021 - reviderade budgetramar på grund av nya nämnder

6. Motion "Att höja andelen avgångselever som är behöriga till gymnasiet" inlämnad av Liberalerna

7. Motion "Utveckling istället för avveckling av skolorna i Tjörnarp och Gudmundtorp" - inlämnad av Vänsterpartiet

8. Eventuella svar på frågor eller interpellationer

9. Anmälningar kommunfullmäktige 2019

10. Övrigt

11. Mötets avslutande

Starttid: 27/2, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.