Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 30 januari 2019

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Pär Björkman, räddningschef, Höörs kommun

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Andersson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jörgen Ekman (L)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Informationsärende: Per Björkman, Räddningschef, presenterar sig

5. Val av ledamot till Samordningsförbundet FINSAM

6. Reglemente för tekniska nämnden

7. Detaljplan för del av Höör 57:17 (etapp 2b och 3, Kvarnbäck) - för antagande

8. Kommunikationspolicy för Höörs kommun

9. Motion "Av vem ska framtida miljöinvesteringar i reningsverket i Ormanäs betalas?" inlämnad av Arbetarpartiet Socialdemokraterna i Höör

10. Ev svar på frågor eller interpellationer

11. Anmälningar kommunfullmäktige 2019

12. Övrigt

13. Mötets avslutande

Starttid: 30/1, kl. 19:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.