Primära flikar

Höörs kommunfullmäktige, 19 december 2018

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Lars Olof Andersson (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Helena Ohlson (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Daniel Mattsson

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Roger Stenberg (SD)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Bianca Mogren

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Maria Boström-Lambrén (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Bianca Mogren

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Stefan Liljenberg (SD)

Talare

Rashida Nord Atac (SD)

Talare

Anders Magnhagen (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Gunilla Dencker Skog

Talare

Jill Andersson (S)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Hanna Ershytt (C)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Stefan Lissmark (S)

Talare

Johan Svahnberg (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Talare

Anna Palm (M)

Talare

Anders Netterheim (M)

Mötets öppnande

1. Sammanträdets kungörande och fastställelse av föredragningslistan

2. Upprop

3. Val av justerande samt bestämmande av dag och tid för protokollets justering

4. Val av förtroendevalda revisorer 2019-2022

5. Val av ledamöter, ersättare samt presidium i kommunstyrelsen (KS) 2019 - 2022

6. Val av ledamöter, ersättare och presidium i valnämnden (VN) 2019 - 2022

7. Val av ledamöter, ersättare och presidium i barn- och utbildningsnämnden (BUN) 2019 - 2022

8. Val av ledamöter, ersättare och presidium i miljö- och byggnadsnämnden (MBN) 2019 - 2022

9. Val av ledamöter, ersättare samt presidium i tekniska nämnden (TN) 2019 -2022

10. Val av ledamöter, ersättare och presidium i nämnden för kultur, arbetsmarknad och folkhälsa (KAFN) 2019 - 2022

11. Val av ledamöter, ersättare och presidium i gemensam nämnd för VA och Räddningstjänst (VR) 2019 - 2022

12. Val av ledamot, ersättare och presidium i gemensam överförmyndarnämnd (ÖFN) 2019 -2022

13. Val av ledamöter, ersättare och presidium i socialnämnden (SN) 2019 - 2022

14. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen Mellanskånes Renhållnings AB (MERAB) samt lekmannarevisor för åren 2019-2022

15. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen Höörs Fastighets AB (HFAB) samt lekmannarevisor för åren 2019 - 2022

16. Val av ledamot och ersättare i IT kommuner i Skåne AB (Unikom) 2019 - 2022

17. Val av ombud och ersättare till bolagsstämma i Kommunassurans Syd AB 2019 - 2022

18. Val av ombud och ersättare till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening 2019 - 2022

19. Val av ombud och ersättare till förbundsstämma i kommunalförbundet Sydarkivera 2019 - 2022

20. Val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte för perioden 2019–2022

21. Val av gode män till lantmäteriförrättning företräder (tätort respektive jord- och skogsbruk) 2019-2022

22. Val av ledamöter och ersättare i Stiftelsen Bröderna Hammarlund 2019 - 2022

23. Val av ledamöter och ersättare i Johan Petterssons Stiftelsen 2019 - 2022

24. Val av revisorer för stiftelser m.m.

25. Regler för fyllnadsval och ledamöter och ersättares inbördes ordning vid fyllnadsval i nämnd och kommunstyrelse under mandatperioden 2018-2022

26. Ordning för inkallande av ersättare i de nämnder och styrelser till vilka val förrättas av kommunfullmäktige under mandatperioden 2018-2022

Paus

27. Övertagande av vård om allmänna handlingar från Överförmyndaren

28. Avgifter inom äldreomsorgen samt den kommunala hälso- och sjukvården

29. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022

30. Reglemente för kommunstyrelsen

31. Reglemente för socialnämnden

32. Reglemente barn- och utbildningsnämnden

33. Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

34. Reglemente för nämnden för arbete, kultur och folkhälsa

35. Anmälningar Kommunfullmäktige 2018

36. Ev svar på frågor eller interpellationer

37. Övrigt

38. Mötets avslutande

Starttid: 19/12, kl. 18:00

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, kommunens riksdag. Kommunfullmäktige anger mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och beslutar i övrigt i ärenden av principiell beskaffenhet såsom kommunens budget, kommunalskatten, taxor och avgifter för den kommunala verksamheten samt andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktiges ordförande heter Anders Netterheim (M).

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vid allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige väljer sedan ledamöter i kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunfullmäktige i Höörs kommun har 41 ledamöter och sammanträder i Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör en gång i månaden. Sammanträdena är offentliga och annonseras i dagspressen.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.